O G Ł O S Z E N I E
Dnia 22 września 2017 r. /piątek/ godz. 14.00
odbędzie się posiedzenie
Komisji Przestrzegania Prawa Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej


(wizja w terenie dot. podziału działki przy ul. Słowackiego w Jordanowie)
od godz. 15.00 posiedzenie w Urzędzie Miasta Jordanowa sala obrad – pok. nr 10


Porządek obrad Komisji:


1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2. Wizja w terenie dot. podziału działki w Jordanowie przy ul. Słowackiego (w godz. od 14.00 do 15.00),
-  wypracowanie stanowiska dot. podziału działki.
3.Omówienie problemów związanych z funkcjonowaniem NZOZ Przychodni w Jordanowie.
4.Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za I półrocze 2017 r. w zakresie działów: 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna”, 855 „Rodzina”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.
5.Zaopiniowanie projektu uchwały sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Miasta Jordanowa.
6.Informacja Referatu Komunalnego na temat odbioru nieczystości stałych i ciekłych z gospodarstw domowych i od prowadzących działalność gospodarczą.
7.Inne sprawy bieżące.
Jordanów,  14.09.2017 r.