O G Ł O S Z E N I E


Dnia 27 września 2017 r. (środa) o godz. 15.00
w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się
XXX SESJA  RADY  MIASTA  JORDANOWA,
na  którą   z a p r a s z a m y  mieszkańców

Porządek obrad sesji:


1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
6.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia przez Gminę Miasto Jordanów spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Jordanów” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa nie powodującej zmiany przeznaczenia terenu.
9.Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jordanowa za I półrocze 2017 r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/206/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na rok 2017.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jordanów na lata 2017-2022.
12.Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Jordanowa, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji finansowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie.
14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Miasta Jordanowa.
15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
16.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Jordanowa.
17.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Poddziałania 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/365/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jordanów.
19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu mienia komunalnego.
20.Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki przy ul. Kopernika w Jordanowie.
21.Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki przy ul. Konopnickiej w Jordanowie.
22.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Malejowskiej w Jordanowie.
23.Odpowiedzi na zapytania radnych.
24.Wolne wnioski.
25.Zamknięcie sesji.
Jordanów, dnia 19.09.2017 r.