OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI
WODOCIĄGI JORDANOWSKIE SPÓŁKA Z O.O. W ORGANIZACJI

ul. Nad Skawą 6 A
34-240 JORDANÓW

1.  Rada Nadzorcza Spółki Wodociągi Jordanowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, z siedzibą w Jordanowie - ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu nowo powstałej spółki pod firmą: Wodociągi Jordanowskie Spółka z o. o., w Jordanowie.

2.  Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:

1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4) spełnia inne niż wymienione w ppkt 1), 2) i 3) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

5) korzysta z pełni praw publicznych,

6) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

7) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych.

3. Dodatkowym atutem kandydata będzie: znajomość zagadnień ekonomiczno-prawnych i administracyjnych, w tym ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz posiadanie prawa jazdy kategorii B.

4. Zgłoszenia osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu konkursu:

1) CV kandydata,

2) list motywacyjny,

3) Dyplom ukończenia studiów wyższych,

4) kopie świadectw pracy, lub zaświadczenie potwierdzające co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

5) inne dokumenty wg uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności,

6) wyrażenie zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki,

7) oświadczenie o nie podleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

8) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

9) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

10) oświadczenie o niepodleganiu zakazom związanym z karalnością,

11) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie, na stanowisku Prezesa Zarządu,

12) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa  z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 ze zm.),

13) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu,

Dokumenty załącza się w poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopiach, za wyjątkiem CV, listu motywacyjnego, oświadczeń i zgody na pełnienie funkcji.

Kandydatem na Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z warunków określonych w art. 22 pkt 2) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U.  z 2016 r. poz. 2259).

Kandydat ma możliwość zapoznania się z materiałami w sekretariacie Urzędu Miasta Jordanowa, które obejmują:

1) umowę Spółki,

2) dokumentację organizacyjną Spółki,

3) dodatkowe informacje udzielone ustnie przez członka rady nadzorczej.

Zgłoszenia konkursowe można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Jordanowa, I piętro pokój  nr 5 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o. w Jordanowie”.

Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do dnia 08 grudnia 2017 r., do godz. 14:00. O złożeniu zgłoszenia decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Miasta Jordanowa.

Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie zostaną odrzucone.

Kandydaci spełniający wymogi formalne ogłoszenia o konkursie zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania konkursowego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone w dniu 20 grudnia 2017 r. w godz. od 15:00  w sali obrad Urzędu Miasta Jordanowa.

W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zaprezentuje swoją koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki oraz będzie odpowiadał na pytania Rady Nadzorczej, która oceni kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje kandydata do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu.

Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie miasta : www.jordanow.pl, Biuletynie Informacji Publicznej - BIP Miasta Jordanowa oraz w sekretariacie Urzędu Miasta Jordanowa, Rynek 1, 34-240 Jordanów.

Z Prezesem Zarządu zostanie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Rada Nadzorcza Spółki
WODOCIĄGI JORDANOWSKIE
SPÓŁKA Z O.O. w organizacji