Jordanów, dnia 2 marca 2018 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA JORDANOWA

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – ½ etatu

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta Jordanowa, Rynek1, 34 – 240 Jordanów

II. Stanowisko urzędnicze (poziom Referenta) – 1/2 etatu : ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, spraw wojskowych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

III.    Niezbędne wymagania od kandydatów:

1) obywatelstwo polskie, (lub obywatel UE zgodnie z art. 11 ustawy o pracownikach samorządowych)

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

3) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

4) nieposzlakowana opinia,

5) co najmniej 2 letni staż pracy (natomiast do pełnienia funkcji inspektora BHP wymagane kwalifikacje zawodowe zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy)

6) wykształcenie: średnie (preferowane wyższe z zakresu administracji, bezpieczeństwa publicznego, bhp)

7) znajomość przepisów /zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz jego zadań, w tym wiedza z zakresu zagadnień spraw pracowniczych, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw wojskowych)

8) umiejętność obsługi komputera.

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1) umiejętność pracy w zespole , w powoływanych zespołach projektowych , roboczych,

2) współdziałanie z innymi stanowiskami w referacie AGP w czasie zastępstw, kreatywność, zdolność do samodzielnego myślenia.

V. Zadania wykonywane na stanowisku:

1) prowadzenie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i osób kierującymi pracownikami poprzez:

     a) organizowanie szkoleń wstępnych, stanowiskowych i okresowych z zakresu bhp,

     b) obsługa zaistniałych wypadków przy pracy,

     c) kompletowanie, rejestrowanie i przechowywanie dokumentacji związanej z wypadkami,

     d) udział w postępowaniach powypadkowych,

     e) przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,

     f) dbałość o dostosowanie urządzeń i budowli do wymogów bhp i ergonomii,

     g) współpraca z Państwową Inspekcją Pracy,

     h) ochrona przeciwpożarowa budynku urzędu.

2) realizowanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw wojskowych nałożonych na samorząd gminny zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

3) prowadzenie całości spraw związanych z wyposażeniem i zapewnieniem gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnych w Jordanowie,

4) współpraca w zakresie ochrony przeciwpożarowej i powodziowej z naczelnikami OSP z terenu sąsiednich gmin i Komendantem Powiatowym PSP w Suchej Beskidzkiej realizacja zadań w zakresie służby wojskowej i współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień,

5) wykonywanie zadań w zakresie ochrony i utrzymania porządku miejsc pamięci narodowej i mogił wojennych,

6) przygotowanie materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miasta oraz Komisji wynikających z zakresu działania stanowiska urzędniczego,

7) wykonywanie dodatkowych zadań urzędu zleconych przez Burmistrza Miasta lub Sekretarza Miasta odrębnymi pismami, w tym czasowa obsługa sekretariatu Urzędu Miasta.

VI. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Dziale Kadr Urzędu Miasta Jordanów,
 • dokument potwierdzający tożsamość,
 • oświadczenie kandydata o następującej treści: ”Oświadczam, że nie byłam/byłem skazana/skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”, w przypadku zatrudnienia kandydat będzie zobowiązany przed przystąpieniem do pracy przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 • oświadczenie, o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku.

VII.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Jordanowa w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.

VIII.  Dodatkowe informacje:

 • kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 • list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych/t.j. Dz. U.2016.922/” i podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata.

IX. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 • Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście na dziennik podawczy Urzędu Miasta lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Jordanowa, Rynek 1, 34-240 Jordanów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ”Nabór na stanowisko urzędnicze ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, spraw wojskowych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w terminie do dnia 16 marca 2018 rok do godz. 14:30 /liczy się data wpływu do sekretariatu Urzędu Miasta/.
 • W przypadku kopii dokumentów organ prowadzący postępowanie konkursowe może żądać okazania oryginału.
 • Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

X. Inne informacje:

 1. Komisja konkursowa przeprowadzi nabór w dwóch etapach:
  • pierwszy etap – analiza formalna dokumentów;
  • drugi etap - merytoryczna ocena kandydatów, która będzie składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej,
 2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo (na podany adres) o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowo lista kandydatów będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Jordanowa,
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Jordanowa,
 4. Dokumenty odrzucone można będzie odebrać osobiście w Urzędzie Miasta w pokoju nr 8 w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

..............................................

Burmistrz Miasta Jordanowa