O G Ł O S Z E N I E

Dnia 7 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 10.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/302/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2018.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Jordanów.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, obowiązującej na terenie Miasta Jordanowa.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu mienia komunalnego.
  8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki.
  9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu mienia komunalnego.
  10. Sprawy bieżące.

Jordanów, 03.12.2018 r.