BO logo

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Jordanowa ogłasza nabór kandydatów na członków zespołu koordynującego spośród mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 22 maja 2017 r.

(Zgłoszenia należy dokonać na formularzu wg. wzoru wraz z załączoną listą poparcia mieszkańców.  Formularz dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.jordanow.pl w zakładce budżet obywatelski  lub w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1 pokój nr 7).

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do zespołu koordynującego BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA JORDANOWA NA ROK 2018” w sekretariacie Urzędu Miasta (pokój nr 6).

Zespół koordynujący w szczególności:

- uczestniczy w planowaniu i prowadzeniu akcji informacyjnej dot. budżetu obywatelskiego na terenie Miasta,

- nadzoruje weryfikację formalną i merytoryczną zgłoszonych projektów,

-uczestniczy w weryfikacji głosów mieszkańców oddanych do urn oraz poprzez portal www.wspoldecydujemy.pl,

-uczestniczy w ewaluacji procesu wdrażania budżetu obywatelskiego i ewentualnie proponuje zmiany
w przyszłorocznej procedurze.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do zgłaszania swoich kandydatur!

 


Nabór prowadzony będzie w dwóch kategoriach:

  1. Mieszkańcy Miasta – w liczbie 3 osoby,
  2. Przedstawiciele organizacji pozarządowych – w liczbie 3 osoby, zgłoszone za zgodą osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji  działających na terenie miasta Jordanowa.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 22 maja  2017 r. , za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który należy złożyć na Dzienniku Podawczym

w Urzędzie Miasta pokój nr 6, z adnotacją na kopercie „Nabór do zespołu koordynującego BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA JORDANOWA NA ROK 2018”

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w Referacie Inwestycji , Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy  (pok. 7) oraz na stronie internetowej www.jordanow.pl, zakładka „Budżet Obywatelski 2018”

W przypadku równej ilości zebranej podpisów, przez dwóch lub więcej kandydatów zostanie przeprowadzone losowanie. Termin losowania publicznego zostanie ogłoszony na stronie internetowej Miasta Jordanowa.

Zespół koordynujący sprawuje funkcję nadzorującą przebieg procesu konsultacyjnego.

Zespół Koordynujący w szczególności:

  • uczestniczy w planowaniu i prowadzeniu akcji informacyjnej dot. budżetu obywatelskiego na terenie Miasta,
  • nadzoruje weryfikację formalną i merytoryczną zgłoszonych projektów,
  • uczestniczy w weryfikacji głosów oddanych przez mieszkańców
  • uczestniczy w ewaluacji procesu wdrażania budżetu obywatelskiego i ewentualnie proponuje zmiany w przyszłorocznej procedurze.

Członkowie Zespołu Koordynującego wykonują swoje prace na rzecz Zespołu nieodpłatnie.

Załączniki:

1. Formularz zgłaszania kandydata do zespołu

2. Oświadczenie