Logo BO

Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa.

Budżet Obywatelski 2018 będzie już trzecią edycją tego wydarzenia, gdzie to mieszkańcy mogą zgłaszać projekty, które miasto zrealizuje ze środków własnych. W tym roku, tak jak w poprzednim, do rozdysponowania jest 50 tysięcy na projekty.


Mieszkańcy decydują

Budżet Obywatelski to szczególna forma decydowania o części wydatków publicznych. Zasada jego funkcjonowania jest prosta – władze lokalne oddają do dyspozycji mieszkańców część gminnego budżetu. Dzięki temu mogą oni samodzielnie zgłaszać, a potem decydować
w głosowaniu, na co zostaną przeznaczone te pieniądze. Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane zadania, które należą do zadań własnych gminy. Mogą one obejmować zarówno obszar inwestycyjno-remontowy, jak również działania na płaszczyźnie kulturalnej, sportowej czy społecznej.

Znamy już procedury, które będą obowiązywały w tegorocznej III edycji budżetu obywatelskiego, w której mieszkańcy wybiorą zadania do realizacji w 2018 r.

28 kwietnia Rada Miasta Jordanowa podjęła Uchwałę nr XXII/239/2017  w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2018, która wejdzie w życie po upływie 14 od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Zmieniła niektóre regulacje dotyczące tworzenia budżetu obywatelskiego.
W przygotowanym wspólnie z mieszkańcami regulaminie znalazły się istotne zmiany, najważniejszą z nich są: 1) w przypadku zgłaszanych zadań inwestycyjnych, które nie stanowią własności Miasta realizacja musi nastąpić na zasadzie zawartego porozumienia lub zgody podmiotu będącego właścicielem. , 2) w przypadku zadań niematerialnych np. organizacja imprez sportowych, kulturalnych, których realizacja miałaby nastąpić na terenie nie będącym w użytkowaniu wieczystym ani nie stanowiącym własności Miasta Jordanowa, wymagana jest zgoda podmiotu będącego właścicielem lub dysponentem tego terenu, wyrażona w formie oświadczenia.

Podobnie jak w roku ubiegłym projekt zadania należy złożyć na odpowiednim formularzu, poprzeć go podpisami min. 15 mieszkańców Miasta, którzy ukończyli 16 rok życia oraz obowiązkowo zamieścić w Internecie poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie: www.wspoldecydujemy.pl.

Nie zmieniły się także wzory formularzy i kart do głosowania. Nowy jest natomiast harmonogram realizacji poszczególnych etapów BO (szczegóły poniżej). Przyjmowanie wniosków do edycji 2018 BO rusza 1 czerwca  i potrwa miesiąc. Najlepsze pomysły wybierzemy w głosowaniu, które potrwa od 11 do 25 września.

Harmonogram budżetu obywatelskiego

1) 01.05.2017 r. – 29.09.2017 r. –  Kampania informacyjna,

2) 01.06.2017 r. – 30.06.2017 r. –  Składanie wniosków,

3) 30.05.2017 r.  i 20.06.2017 r. –  Warsztaty z mieszkańcami,

4) 03.07.2017 r. – 31.08.2017 r. –  Weryfikacja wniosków i dopuszczenie zadań do głosowania,

5) 01.09.2017 r. - 10.09.2017 r. - Kampania informacyjna o projektach,

6) 11.09.2017 r. – 25.09.2017 r. –  Głosowanie na projekty,

7) 29.09.2017 r. – Weryfikacja głosowania i publikacja zwycięskich zadań.

Regulamin Budżetu Obywatelskiego do pobrania tutaj

https://bip.malopolska.pl/umjordanow,a,1320358,uchwala-nr-xxvii2392017-rady-miasta-jordanowa-z-dnia-28-kwietnia-2017-r-w-sprawie-przyjecia-regulami.html

Czekamy na pomysły mieszkańców. Zachęcamy więc do przyjrzenia się otaczającej nas wspólnej przestrzeni, zastanowieniu się co można w niej poprawić. Liczymy, że poza pomysłami dotyczącymi miejskiej infrastruktury zechcą Państwo zaproponować ciekawe wydarzania, spotkania, przedsięwzięcia, które będą integrować mieszkańców.