KONKURS GAWĘDZIARZY, ŚPIEWAKÓW I INSTRUMENTALISTÓW LUDOWYCH „PODBABIOGÓRSKIE POSIADY

Kategoria
inne
Termin
2017-05-27 09:30
Miejsce
sala Babiogórskiego Centrum Kultury

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU

GAWĘDZIARZY, ŚPIEWAKÓW I INSTRUMENTALISTÓW LUDOWYCH

„PODBABIOGÓRSKIE POSIADY”

Termin:                   27 maja 2017 r., godz. 9.30

Miejsce:                   sala Babiogórskiego Centrum Kultury,

Organizatorzy:    Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi, Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej,          

 

CELE KONKURSU:

 • popularyzacja samorodnej twórczości ludowej i rozwój tradycji gawędziarstwa ludowego
 • popularyzacja śpiewu ludowego
 • popularyzacja muzyki ludowej
 • zainteresowanie śpiewem ludowym dzieci i młodzieży
 • popularyzacja i podtrzymanie gwary
 • zaprezentowanie możliwie szerokiemu gronu odbiorców folkloru słownego i muzycznego grup etnograficznych zamieszkałych w powiecie suskim
 • wyłonienie najlepszych śpiewaków, gawędziarzy i instrumentalistów ludowych i wytypowanie kandydatów na ”Sabałowe Bajania” do Bukowiny Tatrzańskiej

 

REGULAMIN KONKURSU:

1.Występujących w konkursie, jury oceniać będzie w trzech kategoriach:

 1. a) kategoria dziecięca – dzieci do lat 13 (uczniowie szkół podstawowych)
 2. b) kategoria młodzieżowa – od 14 do 18 lat
 3. c) kategoria dorosłych – powyżej 18 lat.
 1. Uczestnik „Podbabiogórskich Posiadów” może wystąpić tylko raz i tylko w jednym konkursie tj. albo jako gawędziarz, albo solista, albo instrumentalista, albo w grupie śpiewaczej. Jest to zgodne z regulaminem ogólnopolskiego konkursu „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej, do którego komisja konkursowa „Podbabiogórskich Posiadów” typuje najlepszych wykonawców.

 

GAWĘDZIARZE:

W konkursie mogą wziąć udział gawędziarze z powiatu suskiego.

Repertuar powinien obejmować tematycznie przede wszystkim: dawne wierzenia, zwyczaje i obrzędy ludowe z okolic miejsca zamieszkania wykonawcy, ciekawe, humorystyczne wydarzenia z dawnych czasów lub dziejące się współcześnie. Gawędy mogą być z przekazu ustnego, własnego autorstwa oraz gawędy publikowane.

Gawęda nie powinna zawierać tekstów wierszowanych, ale dopuszcza się krótkie wstawki poetyckie (powiedzonka, przysłowia, przyśpiewki) dla ubarwienia prezentacji.

Możliwe jest także przygrywanie na tradycyjnych instrumentach (z wyłączeniem akordeonu, może być heligonka).

Wyklucza się możliwość prezentowania przez uczestników repertuaru z ubiegłorocznego konkursu.

Czas występu maksymalnie do 8 minut. Przekroczenie czasu prezentacji może skutkować przerwaniem występu przez komisję i odjęciem punktów w podsumowaniu

Kryteria oceny:

-   interpretacja– autentyczność lokalnych wątków,

-   poprawność językową – czystość gwary, wyrazistość dykcji,

 • ogólny wyraz artystyczny – swoboda sceniczna, gest, estetyka wykonania,
 • dobór repertuaru – treść gawęd, ze szczególnym uwzględnieniem wierności regionu.

Laureatom zostaną przyznane nagrody:

kategoria dziecięca i młodzieżowa – nagrody rzeczowe

kategoria dorosła – nagrody pieniężne

GRUPY ŚPIEWACZE:

W konkursie mogą wziąć udział zespoły śpiewacze z powiatu suskiego (liczące nie więcej niż 6 osób) – mogą być męskie, żeńskie i mieszane

 • uczestnicy winni zaprezentować stare, tradycyjne melodie charakterystyczne dla własnego regionu
 • śpiewacy występują w konkursie bez towarzyszenia muzyki (a cappella)
 • czas występu maksymalnie do 8 minut

 

Kryteria oceny:

 • dobór melodii i tekstów gwarowych właściwych dla prezentowanego regionu
 • zachowanie właściwego wykonawstwa dla prezentowanego regionu
 • czystość brzmienia
 • ogólny wyraz artystyczny

Laureatom zostaną przyznane nagrody pieniężne.

SOLIŚCI:

Kryteria oceny:

 • dobór melodii i tekstów gwarowych właściwych dla prezentowanego regionu
 • zachowanie właściwego wykonawstwa dla prezentowanego regionu
 • czystość brzmienia
 • ogólny wyraz artystyczny
 • czas występu nie może przekroczyć 8 minut

Laureatom zostaną przyznane nagrody:

kategoria dziecięca i młodzieżowa – nagrody rzeczowe

kategoria dorosła – nagrody pieniężne

KONKURS INSTRUMENTALISTÓW:

W konkursie mogą wziąć udział instrumentaliści z powiatu suskiego.

 • Pożądane jest zaprezentowanie tradycyjnych ludowych instrumentów muzycznych (akordeon wykluczony).
 • Uczestnik konkursu może zagrać na kilku różnych tradycyjnych instrumentach. Grze na instrumencie towarzyszyć mogą przyśpiewki.
 • Czas występu nie może przekraczać 8 minut.

 

Kryteria oceny:

 • wybór instrumentu
 • dobór repertuaru
 • zachowanie w grze stylu własnego regionu
 • czystość brzmienia i technika opanowania instrumentu
 • ogólny wyraz artystyczny.

Laureatom zostaną przyznane nagrody:

kategoria dziecięca i młodzieżowa – nagrody rzeczowe

kategoria dorosła – nagrody pieniężne

Informacje i uwagi końcowe:

 

 1. Organizatorzy zwracają uwagę na ścisłe przestrzeganie regulaminowego czasu prezentacji.
 2. Uczestnicy konkursu powinni wystąpić w strojach własnego regionu.
 3. Prezentacje zostaną omówione przez komisję artystyczną po zakończeniu występów konkursowych i wręczeniu nagród.
 4. Organizatorzy zapewniają jeden posiłek w czasie trwania imprezy.
 5. Uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa i nagrody przyznane w poszczególnych kategoriach. Spośród laureatów Komisja Konkursowa wytypuje uczestników do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Gawędziarzy, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej (zgodnie z obowiązującym regulaminem „Sabałowych Bajań”), który przewiduje :

Liczba rekomendowanych uczestników jest ograniczona: jedna grupa śpiewacza oraz po jednym uczestniku w pozostałych kategoriach regulaminowych z jednej gminy.”

 

 1. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt instytucji delegującej
 2. Karty zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 22 maja 2017 roku na adres:

Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi

34-222 Zawoja tel. (033) 877 50 66;   fax. (033) 877 69 49

Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

 1. Biorąc udział w festiwalu wykonawca udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na niekomercyjne wykorzystanie zdjęć i nagrań, na których zarejestrowany jest jego wizerunek oraz głos BCK w Zawoi i Starostwu Powiatowemu w Suchej Beskidzkiej.

 

Lista z kolejnością występów zostanie ogłoszona na stronie www.zawoja.pl w dniu 24 maja br

 
 

Terminy

 • 2017-05-27 09:30

Wspierane przez iCagenda