Budżet obywatelski na rok 2023

nabór wniosków zakończony

Informujemy, że w dniu 27 czerwca zakończył się nabór wniosków w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Wpłynęły 3 projekty.

  1. „Spacerowy szlak”. Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi gminnej na działce  nr  5371/1
  2. Oświetlenie stadionu sportowego I etap
  3. „JASKÓŁKA ” miejscem spotkań, rekreacji, wypoczynku i aktywności jordanowskich seniorów oraz społeczności lokalnej   I etap roboty budowlano – ziemne

Złożone projekty zostaną teraz poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej.  Ostateczna lista zadań dopuszczonych do głosowania zostanie przedstawiona w dniu 9 sierpnia 2022 r.

Głosowanie w którym mieszkańcy wybiorą, które zadanie zostanie zrealizowanie, rozpocznie się 25 sierpnia 2022 r.

Więcej informacji o projektach na stronie internetowej https://www.konsultacje.jordanow.pl

Dziękujemy projektodawcom. 

Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego

BO23 plakat

TERMIN SKŁADANIA PROJEKTÓW

od 6 czerwca 2022 r. do 27 czerwca 2022 r. 

na formularzu zgłoszenia, który jest dostępny na stronie internetowej https://www.jordanow.pl lub w siedzibie Urzędu oraz obowiązkowo zamieścić go w Internecie poprzez wypełnienie formularza na stronie https://konsultacje.jordanow.pl a następnie złożyć w sekretariacie Urzędu w terminie do 27 czerwca do godz.: 14:30.

KTO MOŻE SKŁADAĆ

Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec Miasta (w przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego wyrażona podpisem na formularzu zgłoszenia). 

Zadanie musi uzyskać poparcie co najmniej 15 mieszkańców Jordanowa

Więcej informacji na: https://konsultacje.jordanow.pl                                                                                                                                            

WEŹ UDZIAŁ W BUDŻECIE OBYWATELSKIM  MIEJ REALNY WPŁYW NA ROZWÓJ SWOJEJ OKOLICY !!!

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania (PDF, 700KB)

Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania (DOCX, 30KB)

Budżet Obywatelski 2023.

Ruszyła kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa. Do dyspozycji mieszkańców pozostaje kwota  60 000,00 zł.

Zgłaszanie pomysłów rozpocznie się 6 czerwca i potrwa do 27 czerwca 2022, a głosowanie odbędzie się na przełomie sierpnia i potrwa do 15 września 2022.

Propozycje zadań mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy (w przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego wyrażona podpisem).  Podobna zasada będzie obowiązywała przy głosowaniu.

Tworząc projekt, warto skorzystać z pomocy urzędników i pracowników jednostek organizacyjnych. Dzięki ich wsparciu łatwiej i szybciej uda się oszacować koszt projektu, sprawdzić plany zagospodarowania przestrzennego czy własność terenu.

Więcej informacji na temat nowego regulaminu będzie można znaleźć na stronie: https://jordanow.pl/

Zachęcamy do składania wniosków. To mieszkańcy wiedzą, co najbardziej przydałoby się zrealizować w naszym mieście.

Nabór kandydatów na członków

Burmistrz Miasta Jordanowa ogłasza nabór kandydatów spośród mieszkańców  i przedstawicieli organizacji pozarządowych Miasta Jordanowa na członków zespołu koordynującego, nadzorującego przebieg procesu konsultacyjnego.   

Termin zgłaszania kandydatów upływa 13 maja 2022 r.

(Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Formularze dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej https://jordanow.pl  w zakładce budżet obywatelski lub w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1 pokój nr 4).

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do zespołu koordynującego BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA JORDANOWA NA ROK 2023”.

Zadania zespołu koordynującego obejmują:  

  • wsparcie procesu wdrożenia budżetu obywatelskiego,
  • zapoznanie się z wszystkimi projektami zadań zgłoszonymi przez mieszkańców,
  • rozpatrywanie odwołań od oceny,
  • sprawowanie funkcji nadzorującej przebieg procesu konsultacyjnego budżetu obywatelskiego

Zachęcamy mieszkańców i organizacje pozarządowe do włączenia się w proces konsultacyjny.

Do pobrania formularz zgłoszeniowy (doc, 63kb)