Zgodnie ze Statutem Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa stanowiącym załącznik do Uchwały XXXVI/329/2018 Rady Miasta Jordanowa z 26 marca 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa i nadania jej statutu (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. poz.2763)

Burmistrz Miasta Jordanowa ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na członka Miejskiej Rady Seniorów

Miejską Radę Seniorów powołuje się w celu integracji środowiska osób starszych i wzmacniania udziału w życiu społeczności lokalnej. Rada ma charakter doradczy, inicjatywny i konsultacyjny dla władz Miasta Jordanowa.

Głównym celem Rady jest służenie seniorom zamieszkałym na terenie Miasta Jordanowa poprzez reprezentowanie ich interesów i potrzeb oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej.

 1. W skład Rady wchodzi nie więcej niż 11 osób, zwanych „Radnymi Seniorami”. Co najmniej połowę składu Rady stanowią osoby, które w dniu wyborów ukończyły 60 lat. Kadencja Miejskiej Rady Seniorów trwa 4 lata. Członkowie Rady Seniorów pełnią swoje funkcje społecznie.
 2. Nabór uzupełniający na kandydatów na członka prowadzony będzie od dnia 1 marca  lutego do dnia 9 marca 2021 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta Jordanowa)
 3. Zgłoszenia kandydatów na członka Rady Seniorów mogą dokonać:
  1. podmioty działające na rzecz osób starszych – kluby seniora, związki emerytów oraz inne organizacje pozarządowe, których przedmiot działalności statutowej obejmuje problematykę senioralną. Dobór sposobu wytypowania kandydatów z każdej organizacji należy do wyłącznej dyspozycji organizacji. Zgłoszenia kandydata należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia. Do zgłoszenia należy załączyć oświadczenia kandydata zawierające zgodę na kandydowanie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu.
  2. grupa co najmniej 10 seniorów - popierających i zgłaszających kandydata na członków Miejskiej Rady Seniorów. Osoba starsza może udzielić poparcia nie więcej niż jednemu kandydatowi do Rady. Poparcie jest udzielane poprzez złożenie podpisu na liście poparcia kandydatowi, udzielenie poparcia przez tą samą osobę więcej niż jednemu kandydatowi skutkuje nieuwzględnieniem głosu poparcia przy wszystkich zgłoszonych przez tę osobę kandydatach.Zgłoszenia kandydata należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia wraz z listą poparcia. Do zgłoszenia należy załączyć oświadczenia kandydata zawierające zgodę na kandydowanie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu.
 4. Formularze zgłoszeniowe można pobrać w Urzędzie Miasta Jordanowa  (pokój nr 4) lub na stronie internetowej miasta pod adresem: Zakładka dla seniorów.
 5. Wypełniony formularz zgłoszeniowy, wraz z oświadczeniami, należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór  uzupełniający kandydatów na członka Miejskiej Rady Seniorów” w terminie do 9 marca 2021 r.  w Urzędzie Miasta Jordanowa ( sekretariat) w godzinach pracy Urzędu Miasta.
 6. Kandydat do Rady wybrany zostanie podczas zebrania wyborczego w drodze głosowania. Zebranie wyborcze odbędzie się 16  marca 2021 r. w Sali obrad Urzędu Miasta Jordanowa. (Spotkanie odbędzie się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa poprzez stosowanie środków do dezynfekcji rąk, maseczek lub przyłbic do zakrywania nosa i ust oraz zachowanie odległości pomiędzy osobami)
 7. Wybory przeprowadzane są w sposób bezpośredni i tajny, głos oddaje się na karcie do głosowania. Za wybranego uważa się kandydata, którzy otrzymał najwyższą liczbę głosów.
 8. Wynik wyborów ogłoszony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej  Urzędu Miasta oraz tablicy ogłoszeń Urzędu miasta.
 9. W drodze Zarządzenia wybrany kandydat zostanie powołany w skład osobowy Miejskiej Rady Seniorów.

Do pobrania załączniki:

 1. Zarządzenie nr 11/2021 uzupełnienie składu MRS - (143KB, pdf)
 2. Formularz zgłoszeniowy dla organizacji - (20KB, docx)
 3. Formularz zgłoszeniowy dla organizacji - 237KB, pdf)
 4. Formularz zgłoszeniowy dla mieszkańca - (24KB, docx)
 5. Formularz zgłoszeniowy dla mieszkańca - (232KB, pdf)