Głównym celem projektu pt. „Przestrzeń dla seniorów” realizowanego w okresie od III do XII 2018 r. przez Fundację Mapa Pasji jest wzmocnienie partycypacji społecznej osób starszych oraz stworzenie im narzędzi i warunków do wyrażania swoich potrzeb, w szczególności w zakresie dostosowywania przestrzeni publicznych i tras turystycznych do potrzeb seniorów, w tym osób z niepełnosprawnościami. Projekt obejmuje działania w 6 małopolskich gminach (Miechów, Zabierzów, Tokarnia, M. Jordanów, Zawoja, Łącko).

 

Działania:

  1. Wizyta studialna dla seniorów na terenie Miechowa i Zabierzowa (3 dniowa) – aktywna wymiana wiedzy i doświadczeń, warsztaty tematyczne: Czym są rady? Jak działają? Jak się je zakłada? Co mogą zdziałać? Spacery badawcze w Miechowie i Zabierzowie - wspólna ocena jakości przestrzeni publicznych z punktu widzenia potrzeb seniorów.
  2. Wsparcie tworzenia gminnych rad seniorów w 3 gminach Tokarni, Zawoi, Łącku – warsztaty, których celem będzie zaprezentowanie idei i sposobu działania gminnej rady seniorów szerszej grupie osób zainteresowanych oraz uzgodnienie wstępnych wytycznych do statutu przyszłej rady seniorów w każdej gminie,
  3. Wzajemne wizyty konsultacyjne seniorów (2 dniowe wizyty) – celem będzie testowanie tras turystycznych (w szczególności questów powstałych w poszczególnych gminach w ramach projektu „Skarby Górali”), pod kątem potrzeb osób starszych, w tym osób
    z niepełnosprawnościami – przejście trasami, zebranie wniosków, skorzystanie z pozostałej oferty turystycznej gminy.
  4. Warsztaty planistyczne dot. dostosowania przestrzeni publicznych do potrzeb seniorów, dostosowania tras turystycznych do potrzeb seniorów, warsztaty planistyczne z mapą, spacery badawcze, doradztwo architekta-urbanisty, opracowanie dokumentu podsumowującego wyniki pracy z opisem oraz przedłożenie dokumentu władzom gminy,
  5. Ogólnopolska konferencja dot. przestrzeni dla seniorów – prezentacja założeń i efektów projektu, prezentacje zewnętrznych ekspertów dot. metod i standardów dostosowania przestrzeni publicznych i tras turystycznych do potrzeb seniorów, sesje warsztatowe dot. tworzenia rad seniorów, prowadzenia konsultacji społecznych przez rady seniorów oraz zarządzania przestrzeniami publicznymi z uwzględnieniem potrzeb seniorów i osób
    z niepełnosprawnościami.


Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

logo projektu