UWAGA

ZMIANA REGULAMINU STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA OD 6 LISTOPADA 2019 r.:

 1. Ogólne informacje
 2. Regulamin Strefy Płatnego Parkowania
 3. Regulamin Parkingu Płatnego Niestrzeżonego
 4. Procedura reklamacyjna zawiadomienia
 5. Zasady anulowania nałożonych wezwań do uiszczenia kary za brak opłaty parkingowej pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, parkingu płatnego niestrzeżonego na terenie Miasta Jordanowa.

Na podstawie Uchwały nr VII/66/2019 Rady Miasta z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, oraz zarządzenia Burmistrza od 6 listopada 2019 ulega zmianie regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Jordanowie.

Do pobrania Uchwała nr VIII/85/2019 Rady Miasta z dnia 6 listopada 2019 r

Strefa obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 18:00. Informacje dotyczące funkcjonowania strefy płatnego parkowania można uzyskać  Urzędzie Miasta Jordanowa  pok.11 lub pod nr tel. 732 718 222.

Wysokość opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych w SPP w Jordanowie

 • 1,00zł - za pierwsze pół godziny parkowania
 • 2,00zł - za pierwszą
 • 2.10zł - za drugą godzinę
 • 2.20zł - za trzecią godzinę
 • 2,00zł - za czwartą godzinę i każdą kolejną godzinę
 • 40,00zł - dla mieszkańców Rynku i bloku przy ul. Piłsudskiego (abonament za 1 m-c)
 • 120,00zł - dla mieszkańców Rynku i bloku przy ul. Piłsudskiego (abonament za 3 m-c)
 • 200,00 zł - dla mieszkańców Rynku i bloku przy ul. Piłsudskiego (abonament za 12 m-c)
 • 154,00zł - opłata abonamentowa ogólnodostępna 1 miesięczna
 • 336,00zł - opłata abonamentowa ogólnodostępna 3 miesięczna
 • 504,00zł - opłata abonamentowa ogólnodostępna 6 miesięczna
 • 875,00zł - opłata abonamentowa ogólnodostępna 12 miesięczna
 • 100,00zł - opłata abonamentowa ogólnodostępna 1 miesięczna dla pojazdów elektrycznych lub hybrydowych
 • 1300,00zł - zastrzeżone miejsce postojowe koperta ( opłata za 12 m-c)
 • 50,00zł - dopisanie drugiego nr rejestracyjnego do karty abonamentowej ogólnodostępnej
 • 50,00zł - opłata dodatkowa związana z wydaniem duplikatu abonamentu

Nr konta bankowego, na który można dokonywać wpłaty za opłaty abonamentowe oraz opłaty dodatkowe:
Bank Spółdzielczy w Jordanowie 44 8799 0001 0000 0000 8859 0295 Urząd Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów

UWAGI:

 • Parkometry przyjmują monety o nominałach od 10 gr. do 5 zł
 • Parkometry przyjmują płatności kartą
 • Parkometry nie wydają reszty
 • Opłatę dodatkową można uiścić w parkometrze
 • Wykupienie abonamentu  nie  uprawnia  do zastrzeżenia stałego miejsca parkingowego i  nie stanowi podstawy do  roszczeń wobec obsługi SPP oraz Urzędu Miasta Jordanowa w przypadku braku miejsc parkingowych
 • Kontrolerzy  SPP nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych oraz kart abonamentowych.
 • Bilet parkingowy lub karta abonamentowa musi być umieszczony za przednią szybą pojazdu, w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, tak aby opłacenie czasu  postoju było w pełni czytelne dla kontrolerów strefy płatnego parkowania.
 • Karta abonamentowa bez naklejonego hologramu jest nieważna.

 Mapa Strefy Płatnego Parkowania oraz Parkingu Płatnego Niestrzeżonego w Jordanowie:

Mapa strefy płatnego parkowania, poniżej opisMapa przedstawia rynek z podziałem na strefę płatnego parkowania położenie wszystkie działi drogowe do okoła rynku za wyjątkiem placu przed policją, oraz parking płatny niestrzeżony znajdujący się na placyku na przeciwko miejskiego ośrodka kultury


REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne

Ograniczenie parkowania polega na obowiązku wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów w strefie płatnego parkowania w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 -18:00

Czas postoju jest to:

- prawidłowy - możliwy do stwierdzenia, udokumentowany, opłacony czas postoju samochodu w strefie płatnego parkowania,

- nieprawidłowy (nieopłacony) - stwierdzony czas pomiędzy wystawionym raportem - wezwaniem do zapłaty za nieopłacony postój samochodu w strefie płatnego parkowania, a obowiązkiem uiszczenia

   opłaty.

Granice obszaru strefy płatnego parkowania:

 1. Ustala się w centrum Miasta Jordanowa Strefę Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (zwaną dalej Strefą), która obejmuje   wyznaczone miejsca parkingowe w Rynku na części działek 5875/1, 5874, 5876 , zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały. Obszar strefy płatnego parkowania wyznacza się znakami D-44” strefa parkowania”D-45 „koniec strefy parkowania”
 2. W Strefie Płatnego Parkowania opłata za parkowanie będzie pobierana w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do godz. 18:00.
 3. W dni targowe (poniedziałki) ze Strefy wyłącza się działki 5874, 5876.)

ROZDZIAŁ II
Realizacja opłat w strefie płatnego parkowania
§ 1

 1. Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd samochodowy w obszarze strefy płatnego parkowania jest niezwłoczne opłacenie czasu postoju.
 2. Przed wniesieniem opłaty należy obowiązkowo wpisać numer rejestracyjny pojazdu, dla którego postój jest opłacany.
 3. Czas postoju opłaca się przez:
  1. wykupienie jednorazowego biletu parkingowego w automacie parkingowym
  2. wykupienie karty abonamentowej w Urzędzie Miasta
 4. Istnieje możliwość, w uzasadnionych przypadkach wykupienia u operatora zarządzającego strefą płatnego parkowania zastrzeżonego miejsca parkingowego "koperty" , która jest wyłączona z ogólnodostępnych miejsc w strefie płatnego parkowania.

§2

Ustala się zerową stawkę opłat dla:

 1. Osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się, których pojazd oznakowany właściwą kartą parkingową wg wzoru zamieszczonego w Dz.U 2016 poz.1438.
 2. Oznakowanych pojazdów technicznych służb miejskich, pojazdów uprzywilejowanych.
 3. Pojazdów trwale oznakowanych do przewozu osób niepełnosprawnych

§3

 1. Karta abonamentowa bez naklejonego hologramu jest nieważna.
 2. Kartę abonamentową uznaje się za nieważną z chwilą zmiany danych na podstawie których była wydana.
 3. W przypadku zmiany pojazdu, właściciel, który zmienia kartę abonamentową na nowy numer rejestracyjny, ponosi koszty wydania nowej karty.
 4. W przypadku zagubienia abonamentu przez właściciela zobowiązany jest on do przedstawienia dowód opłaty za wykupiony abonament celem wydania odpłatnego duplikatu
 5. W razie utraty lub kradzieży karty abonamentowej, biuro operatora nie zwraca opłaty abonamentowej za nie wykorzystany okres ważności.
 6. Wykupienie abonamentu i umieszczenie go zgodnie z § 3 uprawnia do nieograniczonego w czasie, niestrzeżonego postoju na ogólnodostępnym, wyznaczonym znakami pionowymi miejscu parkingowym w strefie płatnego parkowania. Karta abonamentowa nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec operatora zarządzającego strefą płatnego parkowania w przypadku braku miejsc parkingowych, zamknięcia części strefy z powodów remontów itp.

§4

 1. W ramach czasu oznaczonego na bilecie oraz w ramach wykupionego abonamentu kierujący pojazdem może zmieniać miejsce postoju w strefie płatnego parkowania.
 2. Parkowanie pojazdów urzędów i instytucji zlokalizowanych w strefie płatnego parkowania w czasie godzin jej obowiązywania, jest odpłatne tak, jak parkowanie innych pojazdów z wyłączeniem pojazdów wymienionych w § 2

§5.

 1. Mieszkaniec strefy będący jednocześnie właścicielem pojazdu może posiadać tylko jedną kartę abonamentową z wpisanym numerem rejestracyjnym pojazdu.
 2. Dokumentami upoważniającymi do jego nabycia są:
  1. dowód osobisty z wpisem zameldowania stałego lub czasowego w strefie płatnego parkowania
  2. dowód rejestracyjny z wpisanym adresem właściciela
 3. Mieszkaniec strefy płatnego parkowania, który nie skorzysta z prawa wykupienia abonamentu uiszcza opłaty za postój w strefie płatnego parkowania według ogólnie obowiązujących zasad.
 4. Opłata abonamentowa ogólnodostępna upoważnia do parkowania w Strefie bez ograniczeń, pojazdu o numerze rejestracyjnym określonym w karcie abonamentowej.

ROZDZIAŁ III

Kontrola czasu pojazdów

§1

 1. Bilety parkingowe lub karta abonamentowa muszą być umieszczone za przednią szybą pojazdu, w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, tak aby opłacenie czasu postoju było w pełni czytelne dla kontrolerów strefy płatnego parkowania
 2. Kontroli opłacenia postoju mogą dokonywać jedynie osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta Jordanowa.

§2

 1. Za każdorazowe parkowanie w Strefie bez uiszczenia należnej opłaty pobierana będzie opłata dodatkowa w wysokości 50 zł.
 2. Opłatę dodatkową wymienioną w pkt. 1można opłacić w parkometrze, kasie Urzędu Miasta w Jordanowie lub na rachunek bankowy wskazany na blankiecie opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od daty wystawienia.
 3. Blankiet opłaty dodatkowej wystawia kontrolujący.
 4. Opłata dodatkowa podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 5. Obniża się wysokość opłaty dodatkowej z kwoty 50 zł do 30 zł w przypadku uiszczenia obniżonej opłaty dodatkowej w przeciągu 24 godzin od momentu wystawienia blankietu tej opłaty.
 6. Kontrolerzy strefy płatnego parkowania nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych oraz kart abonamentowych.

§3

 1. Burmistrza Miasta Jordanowa w sytuacjach uzasadnionych, w drodze zarządzenia może zaniechać poboru opłat parkingowy.
 2. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia (skargi i wnioski) dotyczące funkcjonowania spp przyjmowane i rozpatrywane będą przez Urząd Miast Jordanowa –Dział Strefy Płatnego Parkowania, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, tel.: 18 26 91 703

REGULAMIN PARGING PŁATNY NIESTRZEŻONY

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne

 §1.

 1. Regulamin parkingu płatnego niestrzeżonego określa zasady jego funkcjonowania, pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych.
 2. Parkingiem zarządza Urząd Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1.
 3. Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego „Regulaminu” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
 4. Miejsca parkingowe są ogólnodostępne.
 5. Opłaty za parkowanie pobierane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 do 18:00

 ROZDZIAŁ II
Realizacja opłat
§2.

 1. Korzystający z parkingu obowiązani są do wniesienia opłaty za parkowanie niezwłocznie po zaparkowaniu poprzez wykupienie biletu w parkometrze wpisując nr rejestracyjny pojazdu i umieszczenie go w pojeździe za przednią szybą w sposób widoczny dla służb kontrolnych z zewnątrz.
 2. Niepełne wykorzystanie opłaconego czasu parkowania nie uprawnia do żądania zwrotu uiszczonej opłaty.
 3. Wniesienia opłaty za parkowanie nie stanowi podstawy roszczeń wobec zarządzającego parkingiem w przypadku braku wolnych miejsc postojowych.
 4. Na parkingu płatnym niestrzeżonym obowiązują karty abonamentowe wykupione również dla postoju w strefie płatnego parkowania.
 5. Ustala się wysokość stawek za parkowanie pojazdów samochodowych na ogólnodostępnych miejscach parkingowych:
 1. Za każdą rozpoczętą godzinę –2,00 zł;
 2. Opłata dodatkowa za stwierdzony postój bez wniesionej opłaty wynosi –50 zł.
 3. Opłatę dodatkowa pomniejsza się do wysokości 30 zł w przypadku wniesienia jej w ciągu 24 godzin od daty wystawienia wezwania.

 ROZDZIAŁ III
Kontrola czasu pojazdów
§3.

 1. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera postoju bez wniesionej opłaty za wycieraczką pojazdu pozostawia się wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej.
 2. Opłatę dodatkową należy uiścić w terminie 7 dni w kasie Urzędu przy ul. Rynek 1, parkomacie lub na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu, podając nr. rejestracyjny pojazdu oraz nr wezwania.
 3. .Nieopłacona w terminie opłata dodatkowa będzie dochodzona w drodze postępowania egzekucyjnego z wykorzystaniem danych Właściciela pojazdu pozyskanych z Centralnej Ewidencji pojazdów i Kierowców (CEPiK). Korzystający z parkingu zostanie obciążony dodatkowo kosztem pozyskania danych Właściciela Pojazdu z CEPiK oraz kosztami postępowania egzekucyjnego i windykacji.

§4.

 1. Do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów upoważnieni są wyłącznie kontrolerzy, posiadający identyfikator wydany przez Urząd Miasta Jordanowa.

ROZDZIAŁ IV
Postanowienia ogólne
§5.

 1. Urząd Miasta Jordanowa nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy, rzeczy stanowiące ich wyposażenie oraz inne przedmioty pozostawione na parkingu.
 2. Urząd nie odpowiada za szkody wynikające z działania siły wyższej.
 3. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy parkingu (w szczególności za zanieczyszczenie terenu parkingu związane z wyciekiem płynów z pojazdu) lub osobom trzecim na terenie parkingu, powstałe w związku z korzystaniem z parkingu. Użytkownik pojazdu jest obowiązany niezwłocznie, bez wezwania, zgłosić takie szkody w przed opuszczeniem parkingu.

§6.

 1. Burmistrza Miasta Jordanowa w sytuacjach uzasadnionych, w drodze zarządzenia może zaniechać poboru opłat parkingowych.
 2. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia (skargi i wnioski) dotyczące funkcjonowania parkingu przyjmowane i rozpatrywane będą przez Urząd Miast Jordanowa –Dział Strefy Płatnego Parkowania, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, tel.: 18 26 91 703.

  Procedura reklamacyjna zawiadomienia

Od otrzymanego zawiadomienia przysługuje możliwość wniesienia pisemnej reklamacji w terminie 7 dni od dnia otrzymanego zawiadomienia. Reklamacje można składać:

 1. Pocztą na adres korespondencyjny:
  Miasto Jordanów
  ul. Rynek 1 pok. nr 8
  34-240 Jordanów
 2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy (prosimy o podanie numeru telefonu do kontaktu): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pismem złożonym osobiście w Biurze Strefy Płatnego Parkowania, ul. Rynek 1 pok. Nr 8 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00
 4. Ustnie do protokołu w godzinach pracy Biura Strefy Płatnego Parkowania.

Druk reklamacji (15 KB, DOC) Druk reklamacji (214 KB, PDF)

Na podstawie § 4 ust. 9 uchwały Rady Miasta Jordanowa Nr VII/56/2019 z dnia 27 maja 2019r.  w przypadku wniesienia opłaty za postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania, parkingu płatnym niestrzeżonym w formie środków pieniężnych w parkomacie, warunkiem uwzględnienia reklamacji (zwolnienia się z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej) jest przedłożenie w Biurze Strefy Płatnego Parkowania w terminie 7 dni od powstania obowiązku kopii właściwego wydruku z urządzenia do poboru opłat – (parkomatu) lub aktualnej karty abonamentowej.


Zasady anulowania nałożonych wezwań do uiszczenia kary za brak opłaty parkingowej pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, parkingu płatnego niestrzeżonego  na terenie Miasta Jordanowa.

 1. Osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta  Jordanowa w trakcie kontroli uiszczania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz parkingu płatnym niestrzeżonym   nie są uprawnione do anulowania wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za brak opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP oraz parkingu płatnym niestrzeżonym.
 2. Burmistrz  oraz Sekretarz Miasta Jordanowa są uprawnieni do anulowania wezwań  za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach w strefie płatnego parkowania, parkingu płatnym niestrzeżonym  na terenie miasta Jordanowa w następujących  przypadkach:
  1. nałożenia kary na inwalidę posiadającego aktualną kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych w przypadku nie wystawienia karty parkingowej w samochodzie w miejscu widocznym,
  2. wykupienia kwitu parkingowego lub karty abonamentowej na czas obejmujący czas nałożenia kary,
  3. wykupienia kwitu parkingowego z opóźnieniem do 10 minut w uzasadnionych przypadkach,
  4. awarii parkomatów w czasie nałożenia kary, awarii powodującej pobór wrzucanych pieniędzy i brak wydania kwitu parkingowego,
  5. braku możliwości ustalenia właściciela pojazdu lub jego miejsca zamieszkania,
  6. wyrejestrowania pojazdu,
  7. potwierdzenia dokonania uiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu,
  8. innych uzasadnionych sytuacjach.

Anulowane  wezwanie zostaje przekazane  pracownikowi  zajmującemu się egzekucją opłat dodatkowych na odwrocie zostaje podpisane przez osobę  dokonującą anulowania i wpięte do akt.