ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów
tel. 18 26 75 357
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Jordanowskiej

W dniu 9 czerwca 2006 roku na wniosek Zastępcy Prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej odbyło się nadzwyczajne Walne Zebranie członków Towarzystwa. Konieczność zwołania w trybie nadzwyczajnym Walnego Zebrania spowodowana została smutna okolicznością  śmierci długoletniego Prezesa Towarzystwa ś.p. Józefa Kołodzieja.

Zebranie otworzył dotychczasowy Z-ca Prezesa Władysław Łazarski, który wspomniał zasługi zmarłego  Prezesa i poprosił o uczczenie minuta ciszy jego pamięci.

Dokonano wyboru Przewodniczącego Zebrania w osobie Władysława Łazarskiego oraz sekretarza Stanisława Bednarza.

Przewodniczący zebrania stwierdził na podstawie listy obecności że zebranie jest prawomocne zgodnie z wymogami statutu. Następnie dotychczasowy Skarbnik Stanisław Bednarz poinformował o działalności Towarzystwa w I półroczu i  omówił sytuacje finansową. Wspomniał także o protokolarnym odbiorze od żony zmarłego prezesa  dokumentów historycznych. W dalszej kolejności wybrano komisje skrutacyjną i mandatową oraz wnioskową. Przegłosowano też regulamin wyborów jednogłośnie opowiadając się za jawnym trybem wyboru członków zarządu i komisji rewizyjnej.

Zgodnie ze Statutem Towarzystwa należało wybrać 7 osobowy zarząd i 3 osobową Komisje Rewizyjną. Po krótkiej dyskusji przystąpiono do zgłaszania kandydatów na członków zarządu. Obecni na sali uczestnicy zebrania zgłosili następujące kandydatury na członków zarządu:

Stanisława Bednarza, Władysława Łazarskiego, Roberta Leśniakiewicza, Stanisława Budę, Zbigniewa Kołata, Elżbietę Rychlik, Andrzeja Walasa.

Ponieważ ilość zgłoszonych kandydatów odpowiadała statutowej ilości członków zarządu głosowano jednocześnie na wszystkich zgłoszonych kandydatów. Walne Zebranie wybrało proponowanych członków zarządu przy 3 głosach wstrzymujących się.

Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono trzy kandydatury: Marii Migas, Bronisława Piętonia ,Stanisława Tomczyka.

Walne Zebranie również wybrało proponowanych członków komisji przy trzech głosach wstrzymujących się.

Zarządzono przerwę w czasie której nastąpiło ukonstytuowanie się członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Nowe władze Towarzystwa  na najbliższą pięcioletnią kadencje przedstawiają się następująco:

 

Prezes -Stanisław Bednarz

Z-cy Prezesa : Władysław Łazarski, Robert Leśniakiewicz

Sekretarz: Stanisław Buda

Skarbnik: Elżbieta Rychlik

Członkowie :Zbigniew Kołat, Arkadiusz Piszczek

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Maria Migas

Członkowie; Bronisław Piętoń, Stanisław Tomczyk

Nowo wybrany prezes Towarzystwa podziękował za okazane zaufanie i przedstawił zamierzenia na najbliższy rok. Do priorytetowych zadań stojących przed Towarzystwem należeć będzie:

-zorganizowanie polsko-szwedzkiej wystawy poświęconej historii miasta Jordanowa i prezentacji zaprzyjaźnionej gminy Karlskoga.

-zorganizowanie we wrześniu seminarium przyrodniczo- ekologicznego wspólnie ze Stowarzyszeniem ‘Darz Grzyb’

-uzyskanie siedziby w remontowanym budynku przy ul 3-go Maja

Ponadto planuje się zaprojektowanie strony internetowej Towarzystwa , kontynuowanie prowadzenia kroniki miasta, a także dokończenie inwentaryzacji zbiorów.

Z dużą satysfakcją poinformowano zebranych że Starosta Suski nominował nasze towarzystwo do prestiżowej nagrody Marszałka Województwa „Kryształ soli”  dla  najprężniej działających organizacji pozarządowych.

W dyskusji podsumowującej przeważały głosy dotyczące ochrony zieleni miejskiej i zadrzewień oraz stanu dróg powiatowych. Zadecydowano o wystąpieniu w imieniu Towarzystwa do Starosty Suskiego o wykonanie kompleksowego dywanika asfaltowego przy ulicy Gen, Maczka co znacznie poprawiło by estetykę miasta.

Komisja wnioskowa sformułowała dwa wnioski wynikające z dyskusji : pierwszy  o wystąpieniu do Starosty Suskiego w sprawie ul . Gen .Maczka ,oraz  drugi o nasadzanie rodzimych drzew na plantach miejskich i ograniczeniu do niezbędnego minimum wycinki drzew w obrębie miasta. Na tym zebranie zakończono. Nowym władzom Towarzystwa  redakcja „Echa Jordanowa” życzy pomyślnej pracy dla dobra naszego miasteczka.

Towarzystwo pisze na bieżąco Kronikę Miasta prowadzona od 1965 roku. Wydaje też czasopismo lokalne „Echo Jordanowa”.