Zarządzenie Nr 47/2021
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 08 listopada 2021 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2021.

Na podstawie art. 13 pkt. 3, art. 14 ust 1 i  art. 15 ust.1-4 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 183), zarządzam, co następuje:

  • 1.
  • Po zapoznaniu się z protokołem z prac Komisji Konkursowej ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2021.
  • Z budżetu Miasta Jordanowa udziela się dotacji celowej na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2021 następującemu podmiotowi:

Zadanie: „Organizowanie zajęć muzycznych dla różnych grup wiekowych mieszkańców Miasta Jordanowa w ramach profilaktyki uzależnień w zakresie zagospodarowania czasu wolnego.” Kwota dofinansowania 4.000 zł.

Stowarzyszenie Kulturalne Chór „BEL CANTO,” ul. Kolejowa 9, 34-240 Jordanów. Nazwa zadania: „Organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez zorganizowanie warsztatów muzycznych i wspólną naukę śpiewu tradycyjnych pieśni patriotycznych i kolęd.” Przyznana kwota dotacji: 4.000,00 zł.

  • 2.

Środki na realizację zadań określonych w zarządzeniu zabezpieczono w budżecie Miasta Jordanowa na rok 2021 w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

  • 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Profilaktyki Uzależnień  

i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

  • 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.