Zarządzenie Nr 11/2022
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 04 lutego 2022 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  w roku 2022.

Na podstawie art. 13 pkt. 3, art. 14 ust 1 i  art. 15 ust.1-4 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1956 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1.

1. Po zapoznaniu się z protokołem z prac Komisji Konkursowej ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2022.

2. Z budżetu Miasta Jordanowa udziela się dotacji celowej na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w  roku 2022 następującym podmiotom:

Zadanie nr 1: Udzielanie pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym i ich rodzinom”. Kwota dofinansowania 9.000 zł.

Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM,” ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów

Przyznana kwota dotacji: 9.000,00 zł

Zadanie nr 2: „Udzielanie informacji, wsparcia i pomocy osobom dotkniętym przemocą w  rodzinie.” Kwota dofinansowania 5.000,00 zł.

Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM,” ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów

Przyznana kwota dotacji: 5.000,00 zł

Zadanie nr 3: „Organizowanie zajęć profilaktycznych (plastycznych, muzycznych, tanecznych), oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych mieszkańców Miasta Jordanowa.”  Kwota  dofinansowania 60.000 zł.

  1. Ludowy Klub Sportowy „JORDAN” w Jordanowie, Kolejowa 114, 34-240  Jordanów. Nazwa zadania: „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych mieszkańców Miasta Jordanowa.Przyznana kwota dotacji: 22.000,00 zł.
  2. Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie, Mickiewicza 1, 34-240 Jordanów. Nazwa zadania: „ Prowadzenie zajęć muzycznych z dziećmi i młodzieżą z terenu Miasta Jordanowa przez Kapelmistrza Orkiestry Dętej OSP Jordanów.” Przyznana kwota dotacji: 16.000,00 zł.
  3. Stowarzyszenie Kulturalne Chór „BEL CANTO,” Kolejowa 9, 34-240  Jordanów. Nazwa zadania: „Organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez udział  w zajęciach muzycznych oraz działaniach edukacyjno-profilaktycznych chórów „Jordanowskie Wiolinki,” „BEL CANTO” oraz  „AKOLADA.” Przyznana kwota dotacji: 8.500,00 zł.
  4. Stowarzyszenie „Szansa dla edukacji,” Konopnickiej 2, 34-240 Jordanów. Nazwa zadania: „Spotkania młodych z historią.”Przyznana kwota dotacji: 3.000,00 zł.
  5. Związek Podhalan Oddział w Jordanowie, Mickiewicza 2, 34-240 Jordanów. Nazwa zadania: „Organizowanie zajęć profilaktycznych muzycznych i  tanecznych poprzez kontynuację pracy Zespołu Regionalnego „GRONICKI.” Przyznana kwota dotacji: 5.000,00 zł.
  6. „Uczniowski Klub Sportowy „DELTA,” Konopnickiej 2, 34-240 Jordanów. Nazwa zadania: „Lekkoatletyka sportem dla każdego! Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z UKS DELTA.” Przyznana kwota dotacji: 5.500,00 zł.

§2. Środki na realizację zadań określonych w zarządzeniu zabezpieczono w budżecie Miasta Jordanowa na rok 2022 w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Profilaktyki Uzależnień i  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

§4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.