Zarządzenie Nr 17/2022
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2h, ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Po zapoznaniu się z protokołem z prac Komisji Konkursowej ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022.
 2. Z budżetu Miasta Jordanowa udziela się dotacji celowej na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej i sportu w  roku 2022 następującym podmiotom:
  1. Stowarzyszenie „Szansa dla edukacji,”  ul. Konopnickiej 2, 34-240 Jordanów.
   Nazwa zadania: ”Na sportowo i aktywnie po zdrowie!”
   Przyznana kwota dotacji: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)
  2. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Jordanów ul.  Konopnickiej 2, 34-240 Jordanów.
   Nazwa zadania: „Na tropie niewyjaśnionego – Rajd Kamyk.”
   Przyznana kwota dotacji: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)
  3. Ludowy Klub Sportowy „JORDAN” w Jordanowie,
   ul. Kolejowa 114, 34-240 Jordanów.
   Nazwa zadania: „Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych dla różnych grup wiekowych mieszkańców Jordanowa”.
   Przyznana kwota dotacji: 28.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych)
  4. Uczniowski Klub Sportowy „Delta” w Jordanowie,
   ul. Konopnickiej 2, 34-240 Jordanów.
   Nazwa zadania: „Sport, rekreacja i dobra zabawa” z UKS Delta.
   Przyznana kwota dotacji: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
  5. Ochotnicza Straż Pożarna  w Jordanowie,
   34-240 Jordanów, ul. Mickiewicza 1
   Nazwa zadania: „Przygotowanie drużyn sportowych OSP Jordanów do zawodów sportowo-pożarniczych rangi powiatowej i wojewódzkiej” Przyznana kwota dotacji: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)

§ 2.

Środki na realizację zadań określonych w zarządzeniu zabezpieczono w budżecie Miasta Jordanowa na rok 2022 w rozdziale 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Komisji Konkursowej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.