Zarządzenie Nr 5/2023
Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 20 stycznia 2023 r.

 w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2023.

 Na podstawie art. 13 pkt. 3, art. 14 ust 1 i  art. 15 ust.1-4 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1608) zarządzam, co następuje:

 § 1.

1. Po zapoznaniu się z protokołem z prac Komisji Konkursowej ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2023.

2. Z budżetu Miasta Jordanowa udziela się dotacji celowej na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2023następującym podmiotom:

Zadanie nr 1: Udzielanie pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym i ich rodzinom”. Kwota dofinansowania 10.000 zł.

 Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM,” ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów

Przyznana kwota dotacji: 10.000,00 zł

 Zadanie nr 2: „Udzielanie informacji, wsparcia i pomocy osobom dotkniętym przemocą w  rodzinie.” Kwota dofinansowania 5.000,00 zł.

 nie wpłynęła żadna oferta

Zadanie nr 3: „Organizowanie zajęć profilaktycznych (plastycznych, muzycznych, tanecznych), oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych mieszkańców Miasta Jordanowa.” Kwota  dofinansowania 60.000 zł.

 1)     Stowarzyszenie Kulturalne Chór „BEL CANTO,” ul. Kolejowa 9,

34-240  Jordanów. Nazwa zadania: „Organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez udział  w zajęciach muzycznych oraz działaniach edukacyjno-profilaktycznych chórów „Jordanowskie Wiolinki,” „BEL CANTO” oraz  „AKOLADA.” Przyznana kwota dotacji: 10.000,00 zł.

 2)     Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie, ul. Mickiewicza 1, 34-240 Jordanów.

Nazwa zadania:„ Prowadzenie zajęć muzycznych z dziećmi i młodzieżą z terenu Miasta Jordanowa przez Kapelmistrza Orkiestry Dętej OSP Jordanów.”

Przyznana kwota dotacji: 17.500,00 zł.

 3)     Związek Podhalan Oddział w Jordanowie, ul.Mickiewicza 2, 34-240 Jordanów.

Nazwa zadania: „Organizowanie zajęć profilaktycznych muzycznych i  tanecznych poprzez kontynuację pracy Zespołu Regionalnego „GRONICKI.”
Przyznana kwota dotacji: 3.000,00 zł.

 4)     Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Jordanów,
ul. Konopnickiej 2, 34-240 Jordanów.
Nazwa zadania: „Harcerskie spotkania – Biwak z Piosenką.”

Przyznana kwota dotacji: 3.000,00 zł.

 5)     Stowarzyszenie „Szansa dla edukacji,” ul. Konopnickiej 2, 34-240 Jordanów.

Nazwa zadania: „Tropem nauk przyrodniczych.”

Przyznana kwota dotacji: 2.000,00 zł.

 6)      Ludowy Klub Sportowy „JORDAN” w Jordanowie,

Kolejowa 114, 34-240  Jordanów.

Nazwa zadania: „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych mieszkańców Miasta Jordanowa.

Przyznana kwota dotacji: 20.000,00 zł.

 7)     „Uczniowski Klub Sportowy „DELTA,”  ul. Konopnickiej 2, 34-240 Jordanów.

Nazwa zadania: „Zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży w UKS DELTA.” Przyznana kwota dotacji: 4.500,00 zł.

  § 2.

Środki na realizację zadań określonych w zarządzeniu zabezpieczono w budżecie Miasta Jordanowa na rok 2023 w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

 § 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Profilaktyki Uzależnień i  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.