Zarządzenie Nr 1/2020

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 07 stycznia 2020 r.

w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2020

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 1-4 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2019.2371 t. j.)  Burmistrz Miasta Jordanowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 roku, wynikający z Uchwały Nr XI/91/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.

§ 1.

Rodzaj zadań

 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U.2019.2371 t. j.).
 2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie w 2020 roku organizacjom pozarządowym   i uprawnionym podmiotom realizacji zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 3. Zlecenie realizacji zadania następuje w formie wsparcia zadania wraz z przekazaniem środków finansowych na dofinansowanie jego realizacji.
 4. W realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego mogą uczestniczyć podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczy spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ww. ustawy o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019.688 t. j.).
 5. Środki finansowe na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są zabezpieczone w budżecie Miasta Jordanowa w Dziale 851 – Ochrona zdrowia, Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
 6. Konkurs obejmuje zadania określone w Załączniku do Uchwały Nr XI/91/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.:
  1. udzielanie pomocy psychoterapeutycznej osobom uzależnionym i ich rodzinom;
  2. udzielanie informacji, wsparcia i pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie;
  3. organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uzależnień.

§ 2.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

Na realizację zadań objętych niniejszym konkursem zostaną przeznaczone środki ujęte w uchwale budżetowej na rok 2020 do kwoty 68.000 zł:

Zadanie nr 1 – 8.000 zł

Zadanie nr 2 – 5.000 zł

Zadanie nr 3 – 55.000 zł

§ 3.

Terminy i warunki realizacji zadań

 1. W ramach realizacji zadań wymienionych w § 1, pkt. 6 wspierane będą następujące przedsięwzięcia określone w Uchwale Nr XI/91/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.:
  1. UDZIELANIE POMOCY PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ OSOBOM UZALEŻNIONYM I ICH RODZINOM. Kwota dofinansowania – 8.000 zł.
   Warunki realizacji zadania:
   1. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej osób uzależnionych i współuzależnionych    od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, dofinansowanie pracy terapeutycznej z rodziną, tworzenie grup samopomocowych, udzielanie porad i konsultacji, prowadzenie działalności edukacyjnej dla rodziców i nauczycieli;
   2. realizacja zadania obejmuje okres od dnia 03.02.2020 r. do dnia 18.12.2020 r.  w pełnym   terminie (tj. okres prowadzenia zadania nie może zostać skrócony)
   3. zadanie ma być realizowane minimum 1 raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych, w wymiarze nie mniej niż 3 godziny tygodniowo, (w okresie realizacji min. 138 godz. terapii indywidualnej i/lub grupowej);
   4. zadanie dotyczy wyłącznie mieszkańców Miasta Jordanowa;
   5. oferent powinien dysponować odpowiednim do prowadzenia terapii lokalem oraz doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą do wykonywania zadania (kwalifikacje w zakresie terapii uzależnień);
   6. oferent jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji odnośnie świadczonych usług oraz informowania na bieżąco o wyznaczonych terminach dyżurów terapeuty.
  2. 2) UDZIELANIE INFORMACJI, WSPARCIA I POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE. Kwota dofinansowania – 5.000 zł
   Warunki realizacji zadania:
   1. udzielanie stosownego wsparcia oraz informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy;
   2. pomoc psychologiczną w zakresie problemów związanych z przemocą w rodzinie i innymi problemami rodzinnymi;
   3. inicjowanie grup samopomocowych dla osób doświadczających bądź zagrożonych przemocą;
   4. motywowanie sprawców przemocy do udziału w programie korekcyjnym/terapii;
   5. inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej;
   6. gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy oraz kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu Miasta, zajmujących się problemami, z jakimi zgłasza się klient;
   7. prowadzenie dokumentacji odnośnie świadczonych usług oraz informowanie na bieżąco o wyznaczonych terminach dyżurów;
   8. oferent powinien dysponować lokalem odpowiednim do prowadzenia Punktu oraz doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą do wykonywania zadania (kwalifikacje w zakresie przeciwdziałania przemocy);
   9. dostępność Punktu przynajmniej raz tygodniu w godzinach popołudniowych (po godz.15.30) w wymiarze nie mniej niż 2 godziny tygodniowo; 
   10. realizacja zadania obejmuje okres od dnia 03.02.2020 r. do 18.12.2020 r. w pełnym terminie (tj. okres prowadzenia zadania nie może zostać skrócony).
  3. ORGANIZOWANIE CZASU WOLNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ. Kwota dofinansowania – 55.000 zł 
  4. Celem zadania jest wspieranie różnorodnych form aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież z terenu Miasta Jordanowa poprzez:
   1. organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży-w ramach zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, a zwłaszcza promocji zdrowego stylu życia oraz dostarczania wzorców aktywnego spędzania wolnego czasu bez używek;
   2. prowadzenie zajęć plastycznych, muzycznych, tanecznych, kulinarnych i innych związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego, których celem jest ukierunkowanie mieszkańców Jordanowa na bezpieczne formy aktywności z dala od uzależnień oraz zagrożeń dla zdrowia psychicznego;              
   3. wsparciem zostaną objęte zadania, które będą realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2019 r.;
   4. organizowanie i prowadzenie ww. zajęć ma być związane z realizacją programów profilaktyki uniwersalnej opartych na skutecznych strategiach oddziaływań w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych
 2. Zadania nr 1 i 2 mogą być finansowane w zakresie wyłącznie wykraczającym poza świadczenia gwarantowane z Narodowego Funduszu Zdrowia.
 3. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki związane bezpośrednio z ich realizacją i dotyczą wyłącznie mieszkańców Miasta Jordanowa.
 4. Koszty administracyjne (np. czynsz, media, obsługa księgowa, koordynacja zadania) nie mogą przekraczać 15% kwoty dotacji.
 5. Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.
 6. W trakcie realizacji zadań, zleceniobiorca powinien zwrócić szczególną uwagę na:
  1. zgodne z zawartą umową realizowanie zadań merytorycznych i prawidłowe wykorzystanie przyznanych środków finansowych,
  2. prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych, i sprawozdań merytorycznych oraz oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków publicznych.
 7. Dotacje nie mogą być wykorzystane na: 
  1. zakup gruntów, 
  2. działalność gospodarczą, 
  3. działalność polityczną i wyznaniową 
  4. pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,
  5. pokrycie deficytu działalności organizacji,
  6. pokrycie kar, grzywien, odsetek od zadłużenia,  
  7. realizację inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana,
 8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 9. Jeżeli udzielona kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej, a beneficjent podejmuje się realizacji zadania, wówczas może on zmniejszyć zakres rzeczowy zadania zachowując podstawowe cele merytoryczne zadania i deklarowaną kwotę środków własnych w ofercie lub zaktualizowanym kosztorysie.
 10. Zarządzenie Burmistrza Miasta Jordanowa o wynikach konkursu ofert jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą - podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie.
 11. Podmioty wyłonione w konkursie, przyjmują zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wsparcia i zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie sformułowanej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz.869) a Burmistrz Miasta Jordanowa zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji celowej na podstawie przedmiotowej umowy.
 12. Zleceniobiorcy są zobowiązani do:
  1. korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
  2. wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
  3. złożenia sprawozdania z całości realizacji zadania publicznego zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2019.2371 t. j.).
  4. każdorazowego pisemnego powiadamiania Zleceniodawcy o wszystkich planowanych zmianach zachodzących w realizacji zadania. Planowane zmiany mogą być wprowadzone do realizacji tylko po akceptacji ze strony Zleceniodawcy w formie pisemnego aneksu do umowy.
 13. Środki przyznane w ramach dotacji muszą być wydatkowane zgodnie z kosztorysem lub zaktualizowanym kosztorysem. Jeżeli dany koszt finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy z kosztem określonym w odpowiedniej pozycji kosztorysu, to uznaje się go za zgodny z kosztorysem wtedy, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż 20 %, jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  1. suma przesunięć nie może przekraczać 10% środków dotacji,
  2. środki nie mogą zwiększać wartości wydatków na wynagrodzenia i honoraria osób biorących udział w realizacji zadania,
  3. przesunięcia nie mogą zwiększać wartości kosztów obsługi zadania wskazanych w umowie na realizację zadania
 14. Zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o finansach publicznych Miasto Jordanów zlecając zadanie publiczne nadzoruje prawidłowość wydatkowania przekazanych środków pod względem racjonalności, celowości, gospodarności i legalności ich wydatkowania oraz spełnienie zasad, o których mowa w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz.869).

§ 4.

Kryteria oceny ofert

 1. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Jordanowa odrębnym zarządzeniem.
 2. W trakcie oceny formalnej Komisja Konkursowa sprawdza czy:
  1. oferta została złożona przez podmiot uprawniony;
  2. oferta została wypełniona kompletnie i czytelnie, na obowiązującym formularzu, stanowiącym załącznik do zarządzenia w terminie określonym w § 5;
  3. oferta dotyczy zadania określonego w ogłoszeniu;
  4. oferta jest kompletna tj. zawiera wszystkie wymagane załączniki.
 3. Dopuszcza się uzupełnienie następujących braków formalnych: uzupełnienie brakujących załączników, podpisu jednej z osób uprawnionych (nie dotyczy sytuacji, w której organizacja jest reprezentowana przez jedną osobę), uzupełnienia potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii załączonych dokumentów w terminie niezwłocznym wskazanym przez Komisję Konkursową.
 4. Jeżeli oferta spełnia warunki formalne zostaje dopuszczona do oceny merytorycznej.
 5. Przy opiniowaniu ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:
  1. merytorycznymi (skala ocen od 0-35):
   1. zgodność merytoryczna złożonej oferty z ogłoszonym zadaniem;
   2. ilość godzin zajęć, warsztatów porad / ilość osób objętych realizacją zadania;
   3. proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie będą realizować zadanie publiczne,
   4. atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania,
   5. znaczenie realizacji zadania w zakresie profilaktyki uzależnień i propagowania zdrowego stylu życia.
  2. finansowymi (skala ocen od 0-30):
   1.  budżet projektu, w tym: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego
    i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych celów,
   2. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
   3. udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
   4. planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
   5. odpłatny i nieodpłatny zakres wykonania zadania,
  3. organizacyjnymi (skala od 0-35):
   1. rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,
   2. posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje, zasoby kadrowe, rzeczowe,
   3. dotychczasowe udokumentowane dokonania wnioskodawcy w okresie ostatnich 3 lat,
   4. rzetelność i poprawność rozliczenia dotychczas otrzymanych środków z budżetu Miasta na realizację zadań publicznych
 6. Ocena końcowa danej oferty jest średnią sumy z ocen wystawionych przez osoby oceniające tę ofertę (maksymalnie 100 pkt).
 7. Oferty nie obejmujące zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz o ocenie łącznej mniejszej niż 50 punktów zostaną odrzucone.
 8. W przypadku zadania nr 1 i 2 wnioskodawca zastrzega możliwość wybrania przez Komisję Konkursową wyłącznie jednej oferty, która uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert przez członków Komisji Konkursowej.
 9. W przypadku zadania nr 3 Wnioskodawca zastrzega możliwość wybrania przez Komisję Konkursową więcej niż jednej oferty.

§ 5.

Miejsce i termin składania ofert oraz sposób złożenia dokumentów

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w sekretariacie Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów lub przesłanie oferty na ww. adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2020 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu). Druki ofert można pobrać na stronie internetowej www.jordanow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferty wraz z załącznikami należy złożyć lub przesłać w zamkniętej, opisanej kopercie, na której należy umieścić pieczęć lub adnotację dot. nazwy podmiotu oraz dopisek „Konkurs ofert z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” wraz z oznaczeniem numeru zadania (określonym w § 3).

§ 6.

Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert

 1.   Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 1. Komisja Konkursowa przedstawia Burmistrzowi Miasta Jordanowa propozycję przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, ich liczbę, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia ofert, w formie protokołu.
 2. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Burmistrz Miasta Jordanowa w drodze odrębnego zarządzenia w terminie do 7 dni od daty otrzymania protokołu z pracy Komisji. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.
 3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie niezwłocznie na stronie www.jordanow.pl,  w Biuletynie Informacji Publicznej a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jordanowa, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 1.

§7.

Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert

 1. Od wyników konkursu można się odwołać do Burmistrza Miasta Jordanowa w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu, o którym mowa w § 6.
 2. Burmistrz Miasta Jordanowa w wyniku rozpatrzenia odwołania może:
  1. powierzyć realizację zadania,
  2. zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu, których przez oferenta powierzy mu realizację zadania,
  3. podtrzymać swoją decyzję o niepowierzaniu zadania oferentowi.

§ 8.

Poziom i sposób obliczania minimalnego współfinansowania zadania

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zapewnienie wkładu własnego w wysokości co najmniej 10 % przewidzianych do poniesienia wydatków. Za wkład własny uznaje się środki finansowe oraz wkład osobowy w postaci pracy społecznej – nie uznaje się wkładu rzeczowego.

§ 9.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:

 1. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;
 2. Oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;
 3. Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;
 5. Oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.
 6. Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”  Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań– podstawa art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r.  o zdrowiu publicznym (Dz.U.2019.2371 t.j.).
 7. Program profilaktyczno-terapeutyczny (opis działań terapeutycznych i profilaktycznych realizowanych w trakcie zadania);
 8. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób, przy których udziale realizowane będzie zadanie publiczne.

§ 10.

Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Burmistrz Miasta Jordanowa zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do pobrania