Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi w roku 2022

I. Opisowe sprawozdanie z zakresu realizacji współpracy pozafinansowej i finansowej (rezultaty i efekty) wraz z rekomendacjami do projektu na rok kolejny.

Roczny Program Współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) na rok 2022 został przyjęty, po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, UCHWAŁĄ Nr XXV/238/2021 RADY MIASTA JORDANOWA z dnia 25 października 2021 r.

Działalność organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego jest kluczowym elementem zmierzającym do określania, a następnie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców. Jest narzędziem wykorzystującym znajomość potrzeb danego środowiska, które sprzyja zwiększeniu aktywności i spójności społeczności lokalnej. Organizacje są ważnym partnerem gminy w wykonywaniu jej zadań publicznych ze względu na rozległość zakresu podejmowanych zadań i ich społeczny charakter oraz wzrastający poziom realizowanych zadań.

Organizacje pozarządowe są gotowe do współpracy, rośnie ich aktywność i znaczenie lokalne. To właśnie dzięki coraz większej aktywności podejmowanej na terenie Miasta, organizacje pozarządowe stały się cennym partnerem dla samorządu. Główną cechą tych relacji jest współpraca. Doświadczenia zdobyte w zakresie współpracy w poprzednich latach, a także w ostatnim okresie pozwalają na dalsze pogłębianie partnerskiej współpracy. Głównymi obszarami działalności naszych organizacji są:

1)     pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2)     wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

3)      działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

4)     działalności charytatywnej;

5)      podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

6)     ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.);

7)     działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

8)     działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

9)      nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

10)   działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

11)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

12)    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

13)   ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

14)    przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

15)  działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy;

16)  ratownictwa i ochrony ludności.

Realizując Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2022 r. władze Miasta współpracowały z organizacjami pozarządowymi poprzez:

  1. 1.   Pozafinansowe formy współpracy

Współpraca niefinansowa odgrywa istotną rolą przy realizacji zadań publicznych. Odbywa się z wykorzystaniem potencjału zarówno materialnego jak i osobowego każdego
z partnerów. Niefinansowa forma współpracy to także tworzone na zasadzie partnerstwa zespoły koordynujące współpracę przy realizacji konkretnych zadań publicznych.
Współpraca pozafinansowa obejmowała m.in.:

a)   wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie
w celu zharmonizowania tych kierunków,

b)   promocji działalności organizacji pozarządowych (m.in. poprzez zamieszczanie informacji o podejmowanych inicjatywach na stronie internetowej Urzędu, tablicach ogłoszeń),

c)    konsultowanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych spraw, które
w sposób bezpośredni lub pośredni mogą wpływać na realizację wykonywanych działań, w tym projektów uchwał Rady Miasta dotyczących organizacji pozarządowych,

d)   przekazywanie organizacjom pozarządowym informacji o realizacji zadań publicznych,
o ogłaszanych konkursach ofert na realizację zadań publicznych oraz o sposobach ich rozstrzygnięć,

e)   informowanie o możliwościach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, m.in. poprzez organizację spotkań konsultacji, korespondencję mailową,

f)     obejmowanie patronatem Burmistrza Miasta przedsięwzięć realizowanych na rzecz Miasta i Jego Mieszkańców.

1)   konsultowanie projektów aktów normatywnych i podjęcie uchwał:

Jedną z form działalności na rzecz udziału mieszkańców, w tym także organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów lokalnych są konsultacje społeczne. Dzięki temu procesowi Miasto pozyskuje opinie, stanowiska czy propozycję od organizacji, których bezpośrednio lub pośrednio dotkną skutki proponowanych przez Urząd działań.

a)   program współpracy

Uchwała Nr XXXVI/326/2022 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 października 2022 r.  roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Jordanowa
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023;

b)   budżet obywatelski

Uchwała Nr XXXI/229/2021 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2023.

2)     kontrola
Miasto Jordanów poddało kontroli sprawozdanie z realizacji i dokumenty księgowe dotyczące realizacji zadań powierzonych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego oraz zadania zlecone w innych trybach.

3)   rekomendacje do projektu na kolejne lata:

a)   zwiększenie efektywności działań w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb 
społecznych mieszkańców dzięki wspólnej ich realizacji i dobremu ich rozpoznaniu,

b)   integracja organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania sferę zadań  publicznych,

c)    uzupełnienie tych obszarów działań gminy, które nie są realizowane przez gminne jednostki organizacyjne,

d)   umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, swoje otoczenie i tradycję,

e)   zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, m.in. poprzez działania takiej jak „inicjatywa lokalna”, budżet obywatelski

f)     racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych,

g)   pobudzanie aktywności społecznej w środowisku lokalnym i w regionie oraz
wzmacnianie potencjału organizacji,

h)   poprawę współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym a samorządem gminy,

i)     promocję organizacji pozarządowych i wspieranie ich inicjatyw.

j)     stworzenie możliwości dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych, 

k)    rozwijanie istniejących oraz wprowadzanie nowych form konsultacji (portal konsultacji).

 
    
2.   Finansowe formy współpracy

1)   wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

2)   powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

W 2022 r. Urząd Miasta przekazał organizacjom pozarządowym łączną
 kwotę 356.700 zł.

Dzięki przekazanym środkom finansowym zrealizowano wiele wartościowych   przedsięwzięć, które wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców.


       II.         Finansowe formy współpracy

1. WSKAŹNIKI OCENY  REALIZACJI PROGRAMU:

a) liczba i rodzaje otwartych konkursów ofert

 I

  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

lp.

Liczba konkursów ofert

Liczba ofert złożonych w konkursach

Liczba umów zawartych na realizację zadania oraz

Liczba organizacji realizujących zadania publiczne

Wysokość kwot udzielonych dotacji

uwagi

1.

1

5

5

5

Uczniowski Klub Sportowy „DELTA”  w Jordanowie

Zadanie: ”Sport, rekreacja i dobra zabawa z UKS DELTA”

 Umowa nr PUiPPR.524.1.1.2022 z dn. 29.03.2022 r.
Przyznana kwota dotacji: 10.000 zł

 

2.

 

 

 

 

Ludowy Klub Sportowy „JORDAN” w Jordanowie

Zadanie: ”Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych dla różnych grup wiekowych mieszkańców Jordanowa”
Umowa nr PUiPPR.524.1.2.2022 z dn. 13.04.2022 r. Przyznana kwota dotacji:  28.000,00 zł

 

3.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie,
Zadanie: „ Przygotowanie drużyn sportowych OSP Jordanów do zawodów sportowo-pożarniczych rangi powiatowej i wojewódzkiej”

 Umowa nr PUiPPR.524.1.3.2022 z dn. 13.04.2022 r.
Przyznana kwota dofinansowania 6.000,00 zł

 

4.

Stowarzyszenie ”Szansa dla edukacji”

Zadanie: „Na sportowo i aktywnie po zdrowie!”

Umowa nr  PUiPPR.524.1.4.2022 z  dn. 14.04.2022 r.

Przyznana kwota dofinansowania  3.000,00 zł

 

5.

Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Jordanów

Zadanie: „Na tropie niewyjaśnionego– Rajd Kamyk”

Umowa nr  PUiPPR.524.5.2022 z dn. 14.04.2022 r.
Przyznana kwota dofinansowania 3.000,00 zł

Razem dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

50 000,00zł

II

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

 

1.

3

12

12

7

Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM”  w Jordanowie

Zadanie:” Współfinansowanie pomocy psychoterapeutycznej osobom uzależnionym i ich rodzinom z terenu Miasta Jordanowa”

 Umowa Nr PUiPPR.8141.2.1.1.2022 z dnia 07.02.2022 r.

 Przyznana kwota dofinansowania 9.000,00 zł

 

2.

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM”  w Jordanowie

Zadanie:” Udzielanie informacji, wsparcia i pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie”

 Umowa Nr PUiPPR.8141.2.1.2.2022 z dnia 07.02.2022 r.

 Przyznana kwota dofinansowania 5.000,00 zł

 

3.

       

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie
Zadanie: ”Prowadzenie zajęć muzycznych  z dziećmi i młodzieżą z terenu Miasta Jordanowa przez Kapelmistrza Orkiestry Dętej OSP Jordanów,” Umowa Nr PUiPPR.8141.2.1.3.2022  z dnia 08.02.2022 r.

Przyznana kwota dofinansowania 16.000,00 zł

 

4.

       

Stowarzyszenie Kulturalne Chór „BEL CANTO”

Zadanie: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez udział w zajęciach muzycznych oraz działaniach edukacyjno-profilaktycznych chórów „Jordanowskie Wiolinki” oraz "Bel Canto"               

Umowa nr PUiPPR.8141.2.1.4.2022 z dnia 25.02.2022 r.

 Przyznana kwota dofinansowania: 8.500,00 zł

 

5.

       

 

Związek Podhalan Oddział w Jordanowie

Zadanie: „Organizacja zajęć profilaktycznych, muzycznych i tanecznych poprzez utworzenie zespołu regionalnego „Gronicki,”

Umowa nr PUiPPR.8141.2.1.5.2022 z dnia 25.02.2022 r.

Przyznana kwota dofinansowania: 5.000,00 zł

 

6.

       

 

Uczniowski Klub Sportowy „DELTA”

Zadanie: ”Lekkoatletyka sportem dla każdego! Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z UKS DELTA”

Umowa nr PUiPPR.8141.2.1.6.2022 z dnia 25.02.2022 r.

 Przyznana kwota dofinansowania: 5.500,00 zł

 

7.

       

 

Ludowy Klub Sportowy „JORDAN”

Zadanie: „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych mieszkańców Miasta Jordanowa,”

Umowa Nr PUiPPR.8141.2.1.7.2022 z dnia 28.02.2022 r.

Przyznana kwota dofinansowania 22.000,00 zł

 

8.

       

 

Stowarzyszenie „Szansa dla edukacji,”

Zadanie: "Spotkania z kulturą”

 Umowa nr PUiPPR.8141.2.1.8.2022 z dn. 11.03.2022 r.

Przyznana kwota dotacji: 3.000,00 zł;

 

10.

       

 

Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM”  w Jordanowie

Zadanie:” Prowadzenie poradnictwa i wsparcia dla rodzin z problemem uzależnień oraz dotkniętych przemocą w rodzinie”

 Umowa Nr PUiPPR.8141.2.2.1.2022 z dnia 09.08.2022 r.

 Przyznana kwota dofinansowania 3.000,00 zł

 

11.

       

 

Ludowy Klub Sportowy „JORDAN”

Zadanie: „Organizacja zajęć profilaktyczno-sportowych z piłki nożnej  zakończonych turniejem o Puchar Burmistrza Miasta Jordanowa dla różnych grup wiekowych mieszkańców Miasta”

Umowa Nr PUiPPR.8141.2.2.2.2022 z dnia 11.08.2022 r.

Przyznana kwota dofinansowania 15.000,00 zł

 

12.

       

 

Stowarzyszenie „Szansa dla edukacji,”

Zadanie: „Wybieram marzenia, nie uzależnienia” – z zakresu przeciwdziałania narkomanii

Umowa nr PUiPPR.8135.6.1.1.2022 z dnia 24.10.2022 r.

 Przyznana kwota dofinansowania: 2.000,00 zł

 
 

Razem dofinansowanie zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

94.000 zł

II

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Jordanowa z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu Placówki Wsparcia Dziennego w Jordanowie dla dzieci i młodzieży  w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

 

1.

1

1

1

1

Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM”  w Jordanowie

Zadanie: „Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Jordanowie dla dzieci i młodzieży w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku
 Umowa Nr MOPS.PWD.4322.U.1.2021 z dnia 21.12.2021 r.
Przyznana kwota dofinansowania 200.000,00 zł

RAZEM: 200.000 zł

b) oferty złożone na podstawie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tzw. małe granty)

Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie. Zadanie: „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jordanowie,” Umowa nr PUiPR.525.1.1.2022 z dnia 24.08.2022 r. Przyznana kwota dotacji: 7.000,00 zł

Stowarzyszenie Kulturalne Chór „BEL CANTO” Zadanie: „Jordanowskie Śpiewanie Piosenek Patriotycznych z okazji Święta Niepodległości 11.11.2022 ”

Umowa nr PUiPPR.525.1.2.2022 z dnia 02.11.2022 r.

 Przyznana kwota dofinansowania: 3.000,00 zł

c) zadania publiczne  realizowane w ramach inicjatywy lokalnej (art.19bh) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o  wolontariacie 

W 2022 r. nie zostało zrealizowane żadne zadanie w ramach inicjatywy lokalnej.

d)   zlecanie usług (w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022):

  • dofinasowanie kosztów poczęstunku podczas spotkania profilaktycznego „Dzień Białej Laski” w dniu 18.10.2022 r., kwota 800,00 zł
  • dofinansowanie dwóch wycieczek dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
    i młodocianych członków Orkiestry OSP – integracyjnej w  dniu 04.09.2022 r. w kwocie 900.00 zł oraz Mikołajkowej w dniu 10.12.2022 r. w kwocie 1.000,00 zł

 e) realizacja Budżetu obywatelskiego w 2022 r.

Zadanie: „Spacerowy szlak”. Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi gminnej na działce nr 5371/1”
Przeznaczono środki finansowe wyodrębnione na ten cel w budżecie Miasta Jordanowa na 2022 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 60.000 zł (realizacja zadania w 2023)

III  Podsumowanie

Miasto kładzie duży nacisk na systematyczne i konsekwentne pogłębianie współpracy z organizacjami pozarządowymi, budowanie wzajemnego zaufania, a poprzez to wspólne podejmowanie działań na rzecz dobra Miasta i jego Mieszkańców. Współpracę gminy z organizacjami pozarządowymi należy ocenić pozytywnie, gdyż miała ona wpływ na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym,  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom, wspieranie działalności kulturalnej, historycznej, wychowawczej i integracji osób starszych. Współpraca to także budowanie wzajemnych relacji i wymiany doświadczeń między mieszkańcami, miastem i instytucjami.