Dnia 26 października 2022 r. (środa) o godz. 13.00
w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się
XXXVI Sesja Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
 5. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/358/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 19.10.2022 r.