Urząd Miasta Jordanowa informuje, że od dnia  1 grudnia 2021 r następują zmiany w funkcjonowaniu parkingów w Rynku.

Parkingi:

 • za Urzędem Miasta
 • przed Galerią Jordanowską
 • w rejonie ul. Mickiewicza i 3 Maja

 stają się  płatnymi parkingami niestrzeżonymi (PPN) płatnymi od poniedziałku do soboty włącznie w godz. 830 do 1800

Parkingi:

 • przed pawilonem Gminnej Spółdzielni
 • dawny plac Bus

stają się strefą płatnego parkowania (SPP) płatnymi od poniedziałku do piątku  włącznie w godz. 830 do 1800

więcej informacji spisie treści powyżej

lub:

 

pargingi


 Strefa Płatnego Parkowania w Jordanowie

zalacznik graficzny mapa SPP

Cennik opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Jordanowie

obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:30–18:00

 1. Stawki opłat za kolejne godziny parkowania w strefie:
   1. do 30 minut - 1,00 zł,
   2. za pierwszą godzinę - 2,00 zł,
   3. za druga godzinę - 2,10 zł,
   4. za trzecią godzinę - 2,20 zł,
   5. za czwartą godzinę i każdą kolejną godzinę 2,00 zł
  1. Minimalna opłata o której mowa w pkt 1 wynosi 1,00 zł.
  2. Rzeczywisty czas postoju naliczany jest minutowo w oparciu o kwotę pieniężną jaka została wrzucona do parkometru z zaokrągleniem w dół do najbliższej możliwej do uzyskania opłaty , z zastrzeżeniem ust 1.3
  3. Minimalna opłata po której czas postoju naliczany jest minutowo wynosi w strefie 2,00 zł
 2. Stawki opłat abonamentowych na miejscach ogólnodostępnych (p):
  1. miesięczny stawka opłaty 154,00 zł
  2. kwartalny stawka opłaty 336,00 zł
  3. półroczny stawka opłaty 504,00 zł
  4. roczny stawka opłaty 875,00 zł
 3. Opłaty dodatkowe
  Dopuszcza się aby na jednej karacie abonamentowej ogólnodostępnej były wpisane dwa nr rejestracyjne pojazdów tylko w przypadku jeżeli właścicielem obydwu pojazdów jest  ta sama osoba.
  1. opłata dodatkowa związana z drugim numerem rejestracyjnym wynosi - 50,00zł
  2. opłata dodatkowa związana z wydaniem duplikaty abonamentu wynosi - 50,00zł
 4. Stawki opłat abonamentowych mieszkańców strefy oraz bloku przy ul. Piłsudskiego 1
  Mieszkaniec strefy będący jednocześnie właścicielem pojazdu może posiadać tylko jedną kartę abonamentową z wpisanym  numerem rejestracyjnym pojazdu.
  1. abonament miesięczny mieszkańca „M” 40,00 zł
  2. abonament kwartalny mieszkańca „M” 120,00 zł
  3. abonament roczny mieszkańca „M” 200,00 zł
 5. Stawka opłaty pojazdów z napędem elektrycznym lub hybrydowym
  1. stawka opłaty za abonament wynosi 100,00 zł/m-c
 6. Zastrzeżone stanowisko postojowe:
  1. abonament roczny za miejsce zastrzeżone (koperta) 1300,00 zł
 7. Opłata za wydanie limitowanej ilości kart postojowych ( w ilości nie przekraczającej 2 szt.) dla firm, urzędów mających siedzibę na terenie miasta, wynosi:
  1. stawka opłaty za kartę ważną 6 miesięcy - 400,00 zł
  2. stawka opłaty za kartę ważną 12 miesięcy - 800,00 zł
   Uwagi: Karty te muszą mieć podaną nazwę i adres instytucji oraz termin ważności, obowiązują  tylko w dniach pracy  tych  firm, urzędów.
 8. Wprowadza się zerową stawkę opłat :
  1. osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, których pojazd oznaczony jest stosowną kartą parkingową (wg wzoru zamieszczonego w Dz. U. z 2015 r. poz 108 poz.908 ze zm. )jeżeli pojazd samochodowy oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w  miejscu przeznaczonym dla tak oznaczonych pojazdów,
  2. oznakowanych pojazdów technicznych służb miejskich, podczas wykonywania obowiązków służbowych (pojazdów uprzywilejowanych ,pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodno – kanalizacyjne, itp.)
  3. oznakowanych trwale pojazdów instytucji obsługujących przewóz osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się.
 9. Stawka opłaty dodatkowej za brak opłaty
  1. Za nieopłacony czas postoju w Strefie Płatnego Parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 złotych.
  2. Pomniejsza się opłatę dodatkową do wysokości 30 złotych w wypadku zapłaty w ciągu 24 godzin w parkometrze, przelewem na wskazany rachunek bankowy  lub kasie Urzędu Miast.

Regulamin Strefy Płatnego Parkowania

Rozdział I
Przepisy ogólne
 1. Strefą płatnego parkowania zarządza z o. o. Wodociągi Jordanowskie  z siedzibą w Jordanowie  przy ul. Rynek  19
 2. Każdy użytkownik pojazdu, poprzez wjazd na teren strefy płatnego parkowania, wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
 3. Miejsca parkingowe są ogólnodostępne dla wszystkich pojazdów.

Granice obszaru strefy płatnego parkowania:

 1. Obszar strefy płatnego parkowania wyznacza się znakami D-44” strefa parkowania”D-45 „koniec strefy parkowania”
 2. W Strefie Płatnego Parkowania opłata za parkowanie pobierana jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do godz. 18:00.
Rozdział II
Realizacja opłat w strefie płatnego parkowania

§ 1
 1. Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd samochodowy w obszarze strefy płatnego parkowania jest niezwłoczne opłacenie czasu postoju.
 2. Przed wniesieniem opłaty należy obowiązkowo wpisać numer rejestracyjny pojazdu, dla którego postój jest opłacany
 3. Czas postoju opłaca się przez:
  • wykupienie jednorazowego biletu parkingowego w automacie parkingowym
  • wykupienie karty abonamentowej w Urzędzie Miasta
 4. Istnieje możliwość, w uzasadnionych przypadkach wykupienia u operatora zarządzającego strefą płatnego parkowania zastrzeżonego miejsca parkingowego "koperty" , która jest wyłączona z ogólnodostępnych miejsc w strefie płatnego parkowania.
§ 2

Ustala się zerową stawkę opłat dla:

 1. Osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się, których pojazd oznakowany jest właściwą kartą parkingową.
 2. Oznakowanych pojazdów technicznych służb miejskich, pojazdów uprzywilejowanych.
 3. Pojazdów trwale oznakowanych do przewozu osób niepełnosprawnych
§ 3
 1. Wykupienie abonamentu i umieszczenie go zgodnie z § 3 uprawnia do nieograniczonego w czasie, niestrzeżonego postoju na ogólnodostępnym, wyznaczonym znakami pionowymi miejscu parkingowym w strefie płatnego parkowania.  Karta abonamentowa nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec operatora zarządzającego strefą płatnego parkowania w przypadku braku miejsc parkingowych, zamknięcia części strefy z powodów remontów itp.
 2. W razie utraty lub kradzieży karty abonamentowej, biuro operatora nie zwraca opłaty abonamentowej za nie wykorzystany okres ważności.
 3. W przypadku zagubienia abonamentu przez właściciela zobowiązany jest on do przedstawienia dowód opłaty za wykupiony abonament celem wydania odpłatnego duplikatu
 4. W przypadku zmiany pojazdu, właściciel, który zmienia kartę abonamentową na nowy numer rejestracyjny, ponosi koszty wydania nowej karty.
 5. Kartę abonamentową uznaje się za nieważną z chwilą zmiany danych na podstawie których była wydana.
 6. Karta abonamentowa bez naklejonego hologramu jest nieważna.
§4
 1. W ramach czasu oznaczonego na bilecie kierujący pojazdem może zmieniać miejsce postoju w strefie płatnego parkowania.
 2. Parkowanie pojazdów urzędów i instytucji zlokalizowanych w strefie płatnego parkowania w czasie godzin jej obowiązywania, jest odpłatne tak, jak parkowanie innych pojazdów z wyłączeniem pojazdów wymienionych w § 2
§ 5
 1. Mieszkaniec strefy będący jednocześnie właścicielem pojazdu może posiadać tylko jedną kartę abonamentową z wpisanym numerem rejestracyjnym pojazdu.
 2. Dokumentami upoważniającymi do jego nabycia są:
  • dowód osobisty z wpisem zameldowania stałego lub czasowego w strefie płatnego parkowania
  • dowód rejestracyjny z wpisanym adresem właściciela
 3. Mieszkaniec strefy płatnego parkowania, który nie skorzysta z prawa wykupienia abonamentu uiszcza opłaty za postój w strefie płatnego parkowania według ogólnie obowiązujących zasad.
 4. Opłata abonamentowa ogólnodostępna upoważnia do parkowania bez ograniczeń, pojazdu o numerze rejestracyjnym określonym w karcie abonamentowej.
Rozdział III
Kontrola czasu pojazdów
§ 1
 1. Bilety parkingowe lub karta abonamentowa muszą być umieszczone za przednią szybą pojazdu, w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, tak aby opłacenie czasu postoju było w pełni czytelne dla kontrolerów strefy płatnego parkowania
 2. Kontroli opłacenia postoju mogą dokonywać jedynie osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta Jordanowa.
§ 2
 1. Za każdorazowe parkowanie w Strefie bez uiszczenia należnej opłaty pobierana będzie opłata dodatkowa w wysokości 50 zł.
 2. Opłatę dodatkową wymienioną w pkt. 1można opłacić w parkometrze lub na rachunek bankowy wskazany na blankiecie opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od daty wystawienia.
 3. Blankiet opłaty dodatkowej wystawia kontrolujący.
 4. Opłata dodatkowa podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 5. Obniża się wysokość opłaty dodatkowej z kwoty 50 zł do 30 zł w przypadku uiszczenia obniżonej opłaty dodatkowej w przeciągu 24 godzin od momentu wystawienia blankietu tej opłaty.
 6. Kontrolerzy strefy płatnego parkowania nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych oraz kart abonamentowych.
 7. Pisemną reklamację od nałożonej opłaty dodatkowej za postój  na PPN bez uiszczenia opłaty można wnieść w terminie do 7dni od dnia wystawienia zawiadomienia o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba kwestionująca nałożenie opłaty dodatkowej powiadamiana jest pisemnie. W przypadku uznania reklamacji zawiadomienie o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej nie rodzi skutków prawnych.
§ 3
 1. Burmistrza Miasta Jordanowa w sytuacjach uzasadnionych, w drodze zarządzenia może zaniechać poboru opłat parkingowy.
 2. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia (skargi i wnioski) dotyczące funkcjonowania spp przyjmowane i rozpatrywane będą przez Urząd Miast Jordanowa – Dział Strefy Płatnego Parkowania, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, tel.: 18 26 91 702

Do pobrania:
UCHWAŁA NR XXV/233/2021 RADY MIASTA JORDANOWA z dnia 25.10.2021 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania (PDF, 515KB)

 

 


PPN załacznik graficzny

Cennik opłat Parking Płatny Niestrzeżony w Jordanowie

obowiązuje  od poniedziałku  do soboty włącznie  w godz. 8:30–18:00

 1. Stawki opłat za kolejne godziny parkowania na parkingach płatnych niestrzeżonych:
   1. do 30 minut - 1,00 zł,
   2. za pierwszą i każdą kolejną godzinę 2,00 zł
  1. Minimalna opłata o której mowa w pkt 1 wynosi 1,00 zł.
  2. Rzeczywisty czas postoju naliczany jest minutowo w oparciu o kwotę pieniężną jaka została wrzucona do parkometru z zaokrągleniem w dół do najbliższej możliwej do uzyskania opłaty , z zastrzeżeniem ust 1.3
  3. Minimalna opłata po której czas postoju naliczany jest minutowo wynosi 2,00 zł
 2. Stawki opłat abonamentowych na miejscach ogólnodostępnych (p):
  1. miesięczny stawka opłaty 154,00 zł
  2. kwartalny stawka opłaty 336,00 zł
  3. półroczny stawka opłaty 504,00 zł
  4. roczny stawka opłaty 875,00 zł
 3. Opłaty dodatkowe
  1. Dopuszcza się aby na jednej karacie abonamentowej ogólnodostępnej były wpisane dwa    
   1. nr rejestracyjne pojazdów tylko w przypadku jeżeli właścicielem obydwu pojazdów jest ta sama osoba.
   2. opłata dodatkowa związana z drugim numerem rejestracyjnym wynosi - 50,00zł
   3. opłata dodatkowa związana z wydaniem duplikaty abonamentu wynosi - 50,00zł
 4. Stawki opłat abonamentowych mieszkańców Parkingu Płatnego Niestrzeżonego oraz  bloku przy ul. Piłsudskiego 1
  1.  Mieszkaniec  będący jednocześnie właścicielem pojazdu może posiadać tylko jedną kartę abonamentową z wpisanym  numerem rejestracyjnym pojazdu.
   1. abonament miesięczny mieszkańca „M” 40,00 zł
   2. abonament kwartalny mieszkańca „M” 120,00 zł
   3. abonament roczny mieszkańca „M” 200,00 zł
 5. Stawka opłaty pojazdów z napędem elektrycznym lub hybrydowym
  1. stawka opłaty za abonament wynosi 100,00 zł/m-c
 6. Zastrzeżone stanowisko postojowe:
  1. abonament roczny za miejsce zastrzeżone (koperta) 1300,00 zł
 7. Opłata za wydanie limitowanej ilości kart postojowych ( w ilości nie przekraczającej 2 szt.) dla firm , urzędów mających siedzibę na terenie miasta, wynosi:
  1. stawka opłaty za kartę ważną 6 miesięcy- 400,00 zł
  2. stawka opłaty za kartę ważną 12 miesięcy- 800,00 zł
   Uwagi: Karty te muszą mieć podaną nazwę i adres instytucji oraz termin ważności, obowiązują  tylko w dniach pracy  tych  firm ,urzędów.
 8. Wprowadza się zerową stawkę opłat :
  1. osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, których pojazd oznaczony jest stosowną kartą parkingową (wg wzoru zamieszczonego w Dz. U. z 2015 r. poz 108 poz.908 ze zm. )jeżeli pojazd samochodowy oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w  miejscu przeznaczonym dla tak oznaczonych pojazdów,
  2. oznakowanych pojazdów technicznych służb miejskich, podczas wykonywania obowiązków służbowych (pojazdów uprzywilejowanych ,pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodno – kanalizacyjne, itp.)
  3. oznakowanych trwale pojazdów instytucji obsługujących przewóz osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się.

Regulamin  Parkingu Płatnego Niestrzeżonego

Rozdział I
Przepisy ogólne

 1. Parkingiem zarządza  Sp. z o. o. Wodociągi Jordanowskie  z siedzibą w Jordanowie  przy ul. Rynek  19
 2. Każdy użytkownik pojazdu, poprzez wjazd na teren parkingu, wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
 3. Miejsca parkingowe są ogólnodostępne dla wszystkich pojazdów.
 4. Parking  Płatny Niestrzeżony,  płatny w godzinach od 830 -1800  od poniedziałku  do soboty włącznie.

Rozdział II
Realizacja opłat

 1. Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd samochodowy na parkingu płatnym niestrzeżonym  jest niezwłoczne  opłacenie czasu postoju.
 2. Przed wniesieniem opłaty należy obowiązkowo wpisać numer rejestracyjny pojazdu, dla którego postój jest opłacany.
 3. Czas postoju opłaca się przez:
  • wykupienie jednorazowego biletu parkingowego w automacie parkingowym
  • wykupienie karty abonamentowej w Urzędzie Miasta
 4. Istnieje możliwość, w uzasadnionych przypadkach wykupienia u operatora zarządzającego parkingiem płatnym niestrzeżonym-zastrzeżonego miejsca parkingowego  "koperty" , która jest wyłączona z  ogólnodostępnych miejsc parkingowych.
 5. Niepełne wykorzystanie opłaconego czasu parkowania nie uprawnia do żądania zwrotu uiszczonej opłaty.
 6. Wniesienia opłaty za parkowanie nie stanowi podstawy roszczeń wobec zarządzającego parkingiem w przypadku braku wolnych miejsc postojowych.
 7. Opłata abonamentowa ogólnodostępna upoważnia do parkowania  bez ograniczeń, pojazdu o numerze rejestracyjnym określonym w karcie abonamentowej.
 8. Karta abonamentowa nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec operatora zarządzającego parkingiem płatnym niestrzeżonym w przypadku braku miejsc parkingowych, zamknięcia części parkingu z powodów remontów itp.
 9. W razie utraty lub kradzieży karty abonamentowej, biuro operatora nie zwraca opłaty abonamentowej za nie wykorzystany okres ważności.
 10. W przypadku zagubienia abonamentu przez właściciela zobowiązany jest on do przedstawienia dowód opłaty za wykupiony abonament celem wydania odpłatnego duplikatu
 11. W przypadku zmiany pojazdu, właściciel, który zmienia kartę abonamentową na nowy numer rejestracyjny, ponosi koszty wydania nowej karty.
 12. Kartę abonamentową uznaje się za nieważną z chwilą zmiany danych na podstawie których była wydana.
 13. Karta abonamentowa bez naklejonego hologramu jest nieważna.
 14. Ustala się zerową stawkę opłat dla:
  • Osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się, których pojazd oznakowany właściwą kartą parkingową.
  • Oznakowanych pojazdów technicznych służb miejskich, pojazdów uprzywilejowanych.
  • Pojazdów trwale oznakowanych do przewozu osób niepełnosprawnych

Rozdział III
Kontrola czasu pojazdów

 1. Za każdorazowe parkowanie na parkingu płatnym niestrzeżonym  bez uiszczenia należnej opłaty pobierana będzie opłata dodatkowa w wysokości 50 zł.
 2. Opłatę dodatkową wymienioną w pkt. 1można opłacić w  parkometrze, na rachunek bankowy wskazany na blankiecie opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od daty wystawienia.
 3. Blankiet opłaty dodatkowej wystawia kontrolujący.
 4. Opłata dodatkowa podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 5. Obniża się wysokość opłaty dodatkowej z kwoty 50 zł do 30 zł w przypadku uiszczenia obniżonej opłaty dodatkowej w przeciągu 24 godzin od momentu wystawienia blankietu tej opłaty.
 6. Kontrolerzy  nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych oraz kart abonamentowych.
 7. Pisemną reklamację od nałożonej opłaty dodatkowej za postój  na PPN bez uiszczenia opłaty można wnieść w terminie do 7dni od dnia wystawienia zawiadomienia o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba kwestionująca nałożenie opłaty dodatkowej powiadamiana jest pisemnie. W przypadku uznania reklamacji zawiadomienie o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej nie rodzi skutków prawnych.

Rozdział IV
Postanowienia ogólne

 1. Zarządca PPN nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, żywiołów, kradzieży, włamania, rozboju, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie PPN, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.
 2. Zarządca PPN nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych dotyczących pojazdów i osób korzystających z parkingu.
 3. Zarządca PPN nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych przez pieszych poruszających się po parkingu.
 4. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy parkingu (w szczególności za zanieczyszczenie terenu parkingu związane z wyciekiem płynów z pojazdu) lub osobom trzecim na terenie parkingu, powstałe w związku z korzystaniem z parkingu. Użytkownik pojazdu jest obowiązany niezwłocznie, bez wezwania, zgłosić takie szkody w przed opuszczeniem parkingu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Burmistrza Miasta Jordanowa w sytuacjach uzasadnionych,  w drodze zarządzenia może zaniechać poboru opłat parkingowych.
 7. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia (skargi i wnioski) dotyczące funkcjonowania parkingu przyjmowane i rozpatrywane będą przez Dział Parkingu Płatnego Niestrzeżonego Rynek 1, 34-240 Jordanów, tel.: 18 26 91 702

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura reklamacyjna zawiadomienia

Od otrzymanego zawiadomienia przysługuje możliwość wniesienia pisemnej reklamacji w terminie 7 dni od dnia otrzymanego zawiadomienia. Reklamacje można składać:

 1. Pocztą na adres korespondencyjny:
  Miasto Jordanów
  ul. Rynek 1 pok. nr 8
  34-240 Jordanów
 2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy (prosimy o podanie numeru telefonu do kontaktu): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pismem złożonym osobiście w Biurze Strefy Płatnego Parkowania, ul. Rynek 1 pok. Nr 8 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00
 4. Ustnie do protokołu w godzinach pracy Biura Strefy Płatnego Parkowania.

Druk reklamacji (15 KB, DOC) Druk reklamacji (214 KB, PDF)

Na podstawie § 4 ust. 9 uchwały Rady Miasta Jordanowa Nr VII/56/2019 z dnia 27 maja 2019r.  w przypadku wniesienia opłaty za postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania, parkingu płatnym niestrzeżonym w formie środków pieniężnych w parkomacie, warunkiem uwzględnienia reklamacji (zwolnienia się z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej) jest przedłożenie w Biurze Strefy Płatnego Parkowania w terminie 7 dni od powstania obowiązku kopii właściwego wydruku z urządzenia do poboru opłat – (parkomatu) lub aktualnej karty abonamentowej.


Zasady anulowania nałożonych wezwań do uiszczenia kary za brak opłaty parkingowej pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, parkingu płatnego niestrzeżonego  na terenie Miasta Jordanowa.

 1. Osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta  Jordanowa w trakcie kontroli uiszczania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz parkingu płatnym niestrzeżonym   nie są uprawnione do anulowania wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za brak opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP oraz parkingu płatnym niestrzeżonym.
 2. Burmistrz  oraz Sekretarz Miasta Jordanowa są uprawnieni do anulowania wezwań  za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach w strefie płatnego parkowania, parkingu płatnym niestrzeżonym  na terenie miasta Jordanowa w następujących  przypadkach:
  1. nałożenia kary na inwalidę posiadającego aktualną kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych w przypadku nie wystawienia karty parkingowej w samochodzie w miejscu widocznym,
  2. wykupienia kwitu parkingowego lub karty abonamentowej na czas obejmujący czas nałożenia kary,
  3. wykupienia kwitu parkingowego z opóźnieniem do 10 minut w uzasadnionych przypadkach,
  4. awarii parkomatów w czasie nałożenia kary, awarii powodującej pobór wrzucanych pieniędzy i brak wydania kwitu parkingowego,
  5. braku możliwości ustalenia właściciela pojazdu lub jego miejsca zamieszkania,
  6. wyrejestrowania pojazdu,
  7. potwierdzenia dokonania uiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu,
  8. innych uzasadnionych sytuacjach.

Anulowane  wezwanie zostaje przekazane  pracownikowi  zajmującemu się egzekucją opłat dodatkowych na odwrocie zostaje podpisane przez osobę  dokonującą anulowania i wpięte do akt.