Drukuj

Dnia 10 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Miasta za 2020 rok, sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2020 rok, informacji o stanie mienia Miasta.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przekazania dotacji z budżetu Miasta Jordanowa na sfinansowanie remontu pomieszczeń sanitarnych, warsztatowych oraz magazynu sprzętu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2021 rok.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jordanów.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy działki przy ul. Gen. Maczka.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki przy ul. 3 Maja.
 9. Informacja w sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny na rzecz Powiatu Suskiego części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy miasta Jordanów położonej w Jordanowie oznaczona jako działka nr 5970/2, znajdującej się w granicach ogrodzenia Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie.
 10. Informacja w sprawie ewentualnej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta Jordanów, położonej w Jordanowie przy ul. Mickiewicza, oznaczonej jako działka nr 3411/2.
 11. Sprawy bieżące.

 

Jordanów, 02.06.2021 r.