Drukuj

Dnia 14 września 2021 r. (wtorek) o godz. 9.00  w Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców,

w budynku przy ul. Rynek 2 (sala na I piętrze)  odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jordanowa za I półrocze 2021 roku.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania dotacji z budżetu Miasta Jordanowa na sfinansowanie remontu pomieszczeń sanitarnych, warsztatowych oraz magazynu sprzętu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2021 rok.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jordanów.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Jordanowa.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia płatnych niestrzeżonych parkingów zlokalizowanych na terenach niebędących drogami publicznymi.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawek opłat za korzystanie z parkingów płatnych niestrzeżonych.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
 11. Zaopiniowanie wniosku w sprawie przekazania Spółce Wodociągi Jordanowskie mienia Miasta (budynku SUW przy ul. Nad Skawą).
 12. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przekazania w formie darowizny na rzecz Powiatu części nieruchomości nr 5970/2, położonej przy ul. Kolejowej.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/205/2021 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jordanowa – zmiana tekstowa 1.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
 15. Sprawy bieżące.

Jordanów, 08.09.2021 r.