Dnia 21 października 2021 r. (czwartek) o godz. 9.00

w Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców,

w budynku przy ul. Rynek 2 (sala na I piętrze) 

odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Informacja na temat aktualnej sytuacji gospodarczej i finansowej Wodociągów Jordanowskich Spółki z o.o., - Informacja na temat aktualnego stanu studni głębinowych i Stacji Uzdatniania Wody.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2021 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jordanów.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawek opłat za korzystanie z parkingów płatnych niestrzeżonych.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/166/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Jordanów.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/176/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie nadania numerów przystankom, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Jordanów.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Jordanów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 11. Sprawy bieżące.

Jordanów, 14.10.2021 r.