ZARZĄDZENIE Nr 49/2021

BURMISTRZA MIASTA JORDANOWA

z dnia 25.11.2021 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu

nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem


    

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, z późn. zm,) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990, z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

  • 1

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do oddania w najem, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  • 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia Komunalnego.    

  • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                             BURMISTRZ

                                                                    MIASTA JORDANOWA

                                                                     Andrzej Malczewski

załącznik do pobrania (doc. 41,50 KB)