Urząd Miasta Jordanowa w dniu 7 stycznia 2022 r. (piątek) będzie nieczynny.

W nagłych przypadkach pełniony będzie dyżur telefoniczny pod numerem: 515 783 835.

Za utrudnienia przepraszamy.


Zarządzenie Nr 60/2021
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 31.12.2021 r.

w sprawie: ustalenia dnia wolnego w Urzędzie Miasta Jordanowa za święto przypadające w sobotę.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2021 r.poz. 1372, 1834.), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1282) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 16 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się dzień 07.01.2022 r. dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę – Nowy Rok – 01.01.2022 r.

§ 2. Sprawy wymagające natychmiastowego załatwiania, niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom będą realizowane po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu na numer telefonu dyżurującego.

§ 3. Powyższą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.