Zarządzenie Nr 69/2022

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 07.12.2022 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

                                                                      Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, z późn. zm,) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.), Uchwały Nr XXX/331/2022  Rady  Miasta  Jordanowa  z dnia  27 września 2022 r.  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy mienia komunalnego

z a r z ą d z a m, co następuje:

 
§ 1

 Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia Komunalnego.    

 
§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

   Burmistrz Miasta Jordanowa  
Andrzej MalczewskiDo pobrania: Wykaz (pdf 332 kB)