AGP.6845.3.2024                                                                                                                                                                                                                                                                     Jordanów, dnia: 11.06.2024 r.

Burmistrz Miasta Jordanowa

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na najem lokalu nr 3 położonego w budynku wielomieszkaniowym w Jordanowie przy ul. Słowackiego 2 o powierzchni 49,00 m2.

Oznaczenie

nieruchomości

Powierzchnia

lokalu

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie miejscowym

Termin zagospodarowania

nieruchomości

Cena

wywoławcza

najmu

termin najmu

Zasady aktualizacji opłat

Termin wnoszenia

opłat

Informacje o przeznaczeniu nieruchomości

Jordanów

ul. Słowackiego 2

na działce nr 5841/5

objęta księgą wieczystą nr

KR1B/00040320/2

49,00 m2

lokal położony w budynku wielomieszkaniowym Jordanowie przy

ul. Słowackiego 2

teren zabudowy

mieszkaniowej wielorodzinnej

MW2

po rozstrzygnięciu przetargu

1200,00 zł

miesięcznie

+23%VAT

do dnia 30.06.2027r  od dnia

zawarcia umowy

coroczna

raz w

miesiącu

najem  z przeznaczeniem pod lokal mieszkalny

 

Warunki przetargu:

 • Lokal mieszkalny będzie udostępniony do wglądu po uzgodnieniu telefonicznym w terminie od 17.06.2024 r. do 28.06.2024 r. w godz. 10:00-12:00.
 • Przetarg odbędzie się w dniu 15.07.2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, Rynek 1, pokój nr 10.
 • Wadium, które upoważnia do uczestnictwa w przetargu wynosi: 200,00 złotych i należy je wpłacić na konto bankowe Urzędu Miasta Jordanowa nr 86 8799 0001 0000 0000 8859 0024 w terminie do dnia 10.07.2024 r. do godz. 14:00.
 • Biorący udział w licytacji powinni posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość, dowód wpłaty wadium.
 • Do oferowanej stawki czynszu doliczony będzie podatek VAT.
 • Czynsz najmu nie obejmuje podatku od nieruchomości.
 • Osoba, która wygra przetarg i uchyli się od podpisania umowy najmu w terminie 7 dni od daty przetargu, traci prawo do zwrotu wpłaconego wadium.
 • Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać telefonicznie: 18 26 91 711 – osoba odpowiedzialna Tadeusz Krawczyk

 

Informacje o nieruchomości:

 • Nieruchomość zlokalizowana jest na działce nr 5841/5 w Jordanowie przy Słowackiego 2, objęta księgą wieczystą KW nr KR1B/00040320/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej  Wydział Ksiąg Wieczystych.                                                 
 • W opisanym budynku znajduje się lokal mieszkalny o powierzchni łącznej 49,00 m2
 • Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną oraz c.o. elektryczne.
 • Budynek znajduje się w strefie centralnej miasta Jordanowa przy ul. Słowackiego,
 • W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jordanowa przedmiotowy obszar stanowi teren z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne o symbolu z planu MW2.
 • Nieruchomość wolna od obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń osób trzecich.

 

Warunki umowy:

 • Lokal powinien być wykorzystywany do jako lokal mieszkalny.
 • Do czynszu najmu netto doliczony będzie podatek VAT zgodnie z przepisami.
 • Czynsz płatny miesięcznie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca od dnia podpisania umowy.
 • Czynsz najmu podlega waloryzacji co roku o wskaźnik wzrostu cen detalicznych i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS.
 • Czynsz najmu nie obejmuje podatku od nieruchomości.
 • Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony do dnia 30.06.2027 r.
 • Wszelkie koszty remontu i przystosowania nieruchomości do prowadzenia działalności ponosi najemca w całości
 • W trakcie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, najemcy nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów na remont budynku, czy tez zaliczenie ich w poczet czynszu lub odszkodowania za bezumowne zajmowanie nieruchomości. W przypadku rozwiązania umowy i przekazania nieruchomości Wynajmującemu, Najemca pozostawia wszelkie nakłady na remont lokalu. Najemca nie przysługuje za nie zapłata.
 • Wynajmujący może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku jeżeli najemca nie uiści czynszu najmu za co najmniej dwa pełne okresy płatności.
 • Szczegółowe warunki najmu, prawa i obowiązki Najemcy i Wynajmującego określa umowa najmu lokalu mieszkalnego.
 • Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia stanowi projekt umowy najmu lokalu mieszkalnego.
 • Organizatorowi przetargu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Projekt umowy najmu