Dnia 19 maja 2020 r. (wtorek) o godz. 13.00

w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1, sala obrad – pok. nr 10

odbędzie się posiedzenie

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie:
  1. sprawozdania finansowego za rok 2019,
  2. sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za rok 2019 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o tym sprawozdaniu,
  3. informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Jordanowa.
 3. Stanowisko Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Jordanowa z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
 5. Sprawy bieżące.

Jordanów,  12.05.2020 r.