ogłoszenia i komunikaty

Dnia 24 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 08.00

 

w  sali obrad, w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1
odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

    1.Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
    2. Informacja na temat realizacji przyłączy kanalizacyjnych oraz remontu wnętrza budynku Ujęcia Wody przy ul. Nad Skawą.
    3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/349/2023 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2023 rok.
    4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2023 rok.
    5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
    6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2024.
     - Wytypowanie dwóch przedstawicieli Rady Miasta do prac w Zespole koordynującym budżet obywatelski.
    7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.
    8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości.
    9. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2022 rok.
    10. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji.
    11. Sprawy bieżące.

Jordanów, 17.04.2023 r.

Rolniku!
Świadczymy bezpłatne doradztwo z zakresu wypełniania wniosków dotyczących płatności:

-  bezpośrednich
-  rolnośrodowiskowych
-  ekologicznych
wraz z ekoschematami

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Kontakt do biur PZDR oraz harmonogramy dyżurów doradców w urzędach gmin znajdziesz na stronie www.modr.pl

MODR plakat2

 

Dnia 21 kwietnia 2023 r. (piątek) o godz. 13.00,

w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1,
w sali obrad - pok. nr 10, odbędzie się posiedzenie

 Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

    1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
    2. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z wykonania zadań własnych za 2022 rok.
    3. Sprawozdanie z realizacji działań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jordanowa za 2022 rok.
    4. Raport z wykonania zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022.
    5. Informacja na temat zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2022/2023 r.
    6. Informacja na temat odbioru nieczystości stałych z gospodarstw domowych i od prowadzących działalność gospodarczą za okres 2022 roku.
    7. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2022 rok.
    8. Inne sprawy bieżące

Jordanów,  14.04.2023 r.

Dnia 19 kwietnia 2023 r. (środa) o godz. 13.30

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta  Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

    1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
    2. Prezentacja działalności Stowarzyszenia Trzeźwości „Dom” w Jordanowie oraz sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu Miasta za 2022 r.
    3. Informacja na temat działalności Ludowego Klubu Sportowego „Jordan” oraz sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu Miasta Jordanowa za rok 2022.
    4. Informacja na temat działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „Delta” oraz sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu Miasta Jordanowa za rok 2022.
    5. Informacja na temat działalności Związku Podhalan oddział Jordanów oraz sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Jordanowa za rok 2022.
    6. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie za 2022 r.
    7. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2022 rok.
    8. Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  12.04.2023 r.

Informacja dla mieszkańców posiadających szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków


Burmistrz Miasta Jordanowa informuje, że zgodnie ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie jest obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Każdy właściciel nieruchomości zlokalizowanej na terenie miasta, wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.

Wpisy do miejskiej ewidencji dokonywane są na podstawie złożonego zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków. Mając na uwadze powyższe, każdy właściciel nieruchomości zlokalizowanej na terenie miasta Jordanowa wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.

Ponadto przypomina się, że zgodnie z art. 6 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Właściciele posesji, którzy nie posiadają podpisanych umów na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków powinni to uczynić niezwłocznie.

Druki zgłoszeń dostępne są w budynku Urzędu Miasta Jordanowa przy ul. Rynek 1 (pok. 4a na parterze) bądź na stronie internetowej miasta pod niżej podanym linkiem. Wypełnione i podpisane zgłoszenia wraz z kopią umowy i potwierdzeniem wywozów nieczystości ciekłych za rok 2022 należy składać bezpośrednio do dnia 30 kwietnia 2023 roku w pok. 4a w Urzędzie Miasta Jordanowa, za pomocą poczty na adres Urząd Miasta Jordanowa lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Na terenie Miasta rozpocznie się cykl kontrolny w tym zakresie. W pierwszej kolejności kontrolowane zostaną nieruchomości, które do dnia 30 kwietnia br. nie złożą do Urzędu Miasta stosownego zgłoszenia zbiornika bezodpływowego bądź przydomowej oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/244/2021 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jordanowa zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane nie rzadziej niż dwa razy w roku.


Załączniki: formularz zgłoszenia (pdf, 350kb)