ogłoszenia i komunikaty

Informacja dla mieszkańców posiadających szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków


Burmistrz Miasta Jordanowa informuje, że zgodnie ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie jest obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Każdy właściciel nieruchomości zlokalizowanej na terenie miasta, wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.

Wpisy do miejskiej ewidencji dokonywane są na podstawie złożonego zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków. Mając na uwadze powyższe, każdy właściciel nieruchomości zlokalizowanej na terenie miasta Jordanowa wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.

Ponadto przypomina się, że zgodnie z art. 6 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Właściciele posesji, którzy nie posiadają podpisanych umów na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków powinni to uczynić niezwłocznie.

Druki zgłoszeń dostępne są w budynku Urzędu Miasta Jordanowa przy ul. Rynek 1 (pok. 4a na parterze) bądź na stronie internetowej miasta pod niżej podanym linkiem. Wypełnione i podpisane zgłoszenia wraz z kopią umowy i potwierdzeniem wywozów nieczystości ciekłych za rok 2022 należy składać bezpośrednio do dnia 30 kwietnia 2023 roku w pok. 4a w Urzędzie Miasta Jordanowa, za pomocą poczty na adres Urząd Miasta Jordanowa lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Na terenie Miasta rozpocznie się cykl kontrolny w tym zakresie. W pierwszej kolejności kontrolowane zostaną nieruchomości, które do dnia 30 kwietnia br. nie złożą do Urzędu Miasta stosownego zgłoszenia zbiornika bezodpływowego bądź przydomowej oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/244/2021 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jordanowa zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane nie rzadziej niż dwa razy w roku.


Załączniki: formularz zgłoszenia (pdf, 350kb)

APLIKACJA „MOJE ODPADY”

Informujemy o uruchomieniu bezpłatnej aplikacji „Moje odpady” dla mieszkańców Miasta Jordanowa.

Główne zadania aplikacji to:

Przypominanie o aktualnych datach wywozu odpadów – aplikacja „Moje odpady” zawiera mobilny harmonogram wywozu odpadów, a także przypomni każdemu co i kiedy jest zabierane przez pojazdy komunalne.

Słownik odpadowy – każdy z nas miał przynajmniej raz w życiu dylemat w temacie wyrzucenia danego odpadu do takiego, a nie innego pojemnika. Aplikacja „Moje odpady” dysponuje słownikiem odpadowym, dzięki któremu można sprawdzić jak poprawnie segregować i wrzucać odpady do poszczególnych pojemników

Edukacja ekologiczna – oprogramowanie pozwala poznać zasady zbierania śmieci. W strukturę programu wbudowane są opisy poszczególnych frakcji odpadów, informacje na temat PSZOK, zbiórek mobilnych a także ciekawostki ekologiczne.

Lokalne ogłoszenia – większość z nas ma bowiem przedmioty, których nie potrzebuje i jest skłonna pozbyć się ich zupełnie za darmo. Zamiast upychania nimi śmietników warto oddać je potrzebującym lub sprzedać za niewielkie pieniądze. W ten sposób wywóz odpadów będzie tańszy, a na mniejszym strumieniu nieczystości zyska nasze najbliższe otoczenie.

Aplikacja jest dostępna bezpłatnie do pobrania na smartfony oraz tablety z systemem Android - Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mojeodpady&hl=pl i IOS - App Store: https://itunes.apple.com/us/app/moje-odpady/id1248697353?mt=8

Zachęcamy do korzystania z aplikacji Moje odpady”. Pobierz aplikację i korzystaj z aktualnego harmonogramu w Twoim telefonie oraz bądź na bieżąco z ogłoszeniami.

II Małopolski Dzień dla Klimatu Powiat SuskiII Małopolski Dzień dla Klimatu pod hasłem #drzewo dla klimatu już w kwietniu w Powiecie Suskim!

W tym roku kampania informacyjno-edukacyjna odbędzie się:

  • w piątek 21 kwietnia 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszawie 263 – ODK (Stryszawa Dolna) na Festiwalu Ekologicznym „EKO-2023”, start godzina 9:00;
  • w niedzielę 23 kwietnia 2023 r. na Rynku w Mieście Jordanów, start: godzina 8:00;

W piątek 21 kwietnia do Stryszawy (Gminny Ośrodek Kultury - ODK) zapraszamy uczestników Festiwalu Ekologicznego (Uczniów Szkół i Przedszkoli Powiatu Suskiego wraz z Nauczycielami)  biorących udział w konkursach: plastycznym, wiedzy ekologicznej oraz piosenki ekologicznej.

W niedzielę 23 kwietnia do Jordanowa  zapraszamy wszystkich Mieszkańców Powiatu Suskiego.

Dla uczestników kampanii dostępne będą:

  • sadzonki drzew owocowych i krzewów (ilość ograniczona, do wyczerpania zapasów);
  • dla najmłodszych ekologiczne niespodzianki;

Celem kampanii jest podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie ochrony klimatu i powietrza.

Działania informacyjno – edukacyjne podczas kampanii będą realizowane:

  • w zakresie ochrony klimatu przez Doradcę ds. klimatu i środowiska w ramach projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA ,,Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”;
  • w zakresie ochrony powietrza przez Ekodoradców gminnych realizujących projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, dostępny również będzie punk informacyjny w zakresie programu „Czyste Powietrze”.

Zapraszamy serdecznie na kampanię - odbierz od nas sadzonkę drzewa, zasadź ją dla dobra klimatu                     i przyszłych pokoleń!

Patronat nad wydarzeniem objęli: Starosta Suski Józef Bałos, Burmistrz Miasta Jordanowa Andrzej Malczewski, Wójt Gminy Jordanów Artur Kudzia, Wójt Gminy Bystra – Sidzina Stanisław Tempka  oraz Wójt Gminy Stryszawa Rafał Lasek.

Kampania organizowana jest przez: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Wydział Środowiska. 

Partnerzy: Urzędy Gmin/Miast Powiatu Suskiego, Ekodoradcy Gmin/Miast, Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie.  

Działanie realizowane w ramach projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA pn.:
,,Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego’’/ LIFE-IP-EKOMALOPOLSKA/LIFE 19 IPC/PL/000005

Dnia 28 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 14.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się
 XL SESJA  Rady Miasta Jordanowa,

 
Porządek obrad sesji:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
   2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
   3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
   4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
   5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Placówce Wsparcia Dziennego prowadzonej przez Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM” w ramach realizacji zadania publicznego Miasta Jordanowa.
   6. Informacja Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie Miasta Jordanowa w roku 2022.
   7. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu Współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi w roku 2022.
   8. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Miasta Jordanowa w roku 2022.
   9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2023 rok.
   10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
   11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
   12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
   13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
   14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa.
   15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.
   16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
   17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
   18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
   19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
   20. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu.
   21. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu.
   22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Miasto Jordanów pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1684 K Jordanów–Mąkacz–Bystra od km 0+013,50 do km 1+150,00 w miejscowości Jordanów i Bystra Podhalańska ”
   23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Miasto Jordanów pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 1669K ul. Kolejowa w Jordanowie na odc. ok. 1170 m (odc. od DK28 do ul. Nad Skawą)”.
   24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek opłat za korzystanie z parkingów płatnych niestrzeżonych.
   25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/233/2021 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 października 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
   26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie.
   27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/346/2023 Rady Miasta Jordanowa z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu z przeznaczeniem na dofinasowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.
   28. Wolne wnioski i informacje.
   29. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 21.03.2023 r.

Dnia 27 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 08.00

w  sali obrad, w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

    1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
    2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa.
    3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.
    4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
    5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
    6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
    7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
    8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2023 rok.
    9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
   10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu.
   11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu.
   12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Miasto Jordanów pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1684 K Jordanów–Mąkacz–Bystra od km 0+013,50 do km 1+150,00 w miejscowości Jordanów i Bystra Podhalańska ”
   13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Miasto Jodanów pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 1669K ul. Kolejowa w Jordanowie na odc. ok. 1170 m (odc. od DK28 do ul. Nad Skawą)”.
   14. Omówienie zadań inwestycyjnych realizowanych wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.
   15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia płatnych niestrzeżonych parkingów zlokalizowanych na terenach niebędących drogami publicznymi.
   16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawek opłat za korzystanie z parkingów płatnych niestrzeżonych.
   17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
   18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/346/2023 Rady Miasta Jordanowa z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu z przeznaczeniem na dofinasowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.
   19. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa za rok 2022.
   20. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji.
   21. Sprawy bieżące.

Jordanów, 20.03.2023 r.