Ogłoszenia i komunikaty

Zarządzenie Nr 70/2022

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 08.12.2022 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

                                                          

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, z późn. zm,) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

  § 1

 Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  § 2

 Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia Komunalnego.    

    § 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


    Burmistrz Miasta Jordanowa
  Andrzej Malczewski
Do pobrania:
Wykaz nieruchomości (pdf 328kB)

Zarządzenie Nr 69/2022

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 07.12.2022 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

                                                                      Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, z późn. zm,) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.), Uchwały Nr XXX/331/2022  Rady  Miasta  Jordanowa  z dnia  27 września 2022 r.  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy mienia komunalnego

z a r z ą d z a m, co następuje:

 
§ 1

 Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia Komunalnego.    

 
§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

   Burmistrz Miasta Jordanowa  
Andrzej MalczewskiDo pobrania: Wykaz (pdf 332 kB)

 

Zarządzenie Nr 68/2022

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 06.12.2022 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

                                                          

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, z późn. zm,) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.) Uchwały  Nr XXX/333/2022  Rady  Miasta  Jordanowa  z dnia  29 listopada 2022 r.  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu mienia komunalnego

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

 Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do oddania w najem, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  § 2

 Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia Komunalnego.    

  
  § 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                
    Burmistrz Miasta Jordanowa 
          Andrzej Malczewski

 

 

Do pobrania:
Wykaz (doc 62 kB)
Załącznik do wykazu (pdf, 546 kB)

 

Zarządzenie Nr 67/2022

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 06.12.2022 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

                                                          

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, z późn. zm,) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.) Uchwały  Nr XXX/332/2022  Rady  Miasta  Jordanowa  z dnia  29 listopada 2022 r.  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu mienia komunalnego

z a r z ą d z a m, co następuje:

   § 1

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do oddania w najem, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  § 2

 Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia Komunalnego.    

  
    § 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                   Burmistrz Miasta Jordanowa 
                                                                                         Andrzej Malczewski
Do pobrania:
Wykaz (doc, 63 kB)
Załącznik do wykazu (pdf, 575kB)

Dnia 8 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 13.30

 

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

 
Porządek obrad Komisji:
      
       1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
       2. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Jordanowa na 2023 r. w zakresie dz.: 750 rozdz. 75075 „Promocja” i rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, dz. 801 „Oświata i wychowanie”, dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, dz. 926 „Kultura fizyczna i sport”.
       3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2023 r.
       4. Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  05.12.2022 r.

Podkategorie