Ogłoszenia i komunikaty

Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców, że w dniu 23.07.2021 roku od godziny 12:00  do godz. 16:00 z powodu awarii na sieci wodociągowej nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody.

Wyłączenie obejmie ulice Kolejową.

Za utrudnienia przepraszamy

Przerwa w dostawie prądu

Szanowni Państwo,

Z uwagi na zniszczenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi informujemy, iż przerwa w dostawie prądu oraz częściowe wyłączenia będą trwały do godziny 15:00.

Awaria wodociagu

Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców, że w dniu 13.07.2021 roku od godziny 9:00 z powodu awarii na sieci wodociągowej nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody.

Wyłączenie obejmie ulice Mickiewicza.

Za utrudnienia przepraszamy

Uchwała w sprawie połączenia MOK i Biblioteki

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) podaje się do publicznej wiadomości Uchwałę Nr XXIII/215/2021  Rady Miasta Jordanowa z dn. 14.06.2021 r.w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie wraz z uzasadnieniem.

UCHWAŁA Nr XXIII/215/2021
RADY MIASTA JORDANOWA
z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1479) - Rada Miasta Jordanowa

 uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. W celu efektywniejszego wykonywania zadań Gminy Miasta Jordanowa, służących zaspakajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej w sferze kultury oraz upraszczania struktur zarządzania samorządowymi instytucjami kultury i sprawniejszej organizacji pracy – zamierza się dokonać połączenia Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie.
  2. W wyniku połączenia powstanie gminna jednostka organizacyjna działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Centrum Kultury i Biblioteka Miejska w Jordanowie.
  3. Przedmiotem działania Centrum będzie wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej na terenie Gminy Miasta Jordanowa.

§ 2.

Połączenie, o którym mowa w  § 1, nie spowoduje uszczerbku w  wykonywaniu dotychczasowych zadań Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie.

§ 3.

Uchwałę wraz z uzasadnieniem, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały przekazuje się w celu zasięgnięcia opinii:

- Krajowej Radzie Bibliotecznej,

- Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

§ 4.

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Jordanowa po uzyskaniu opinii, o których mowa w § 3, do wystąpienia do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na połączenie instytucji kultury wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 5.

Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Jordanowa, na stronie internetowej Urzędu Miasta Jordanowa oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Jordanowa  i budynkach podlegających połączeniu samorządowych instytucji kultury.

§ 6.

Deklaruje się uchwalenie aktu o połączeniu Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jordanowa.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Jordanowa    

mgr Konrad Turchan

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/215/2021
Rady Miasta Jordanowa z dnia 14 czerwca 2021 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIII/215/2021 Rady Miasta Jordanowa z dnia 14 czerwca 2021 r.
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie

    Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194), organizator może dokonać połączenia instytucji kultury, w tym instytucji prowadzących działalność w różnych formach. W myśl art. 19 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, połączenie instytucji kultury polega na utworzeniu jednej instytucji, w której skład wchodzą pracownicy i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu.

    Natomiast możliwość dokonania połączenia biblioteki wynika z art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1479). Jednakże, aby to nastąpiło, organizator jest obowiązany na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem (art. 13 ust. 2 ustawy o bibliotekach). Ponadto na organizatorze przy połączeniu biblioteki ciąży obowiązek zasięgnięcia opinii Krajowej Rady Bibliotecznej i właściwej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz uzyskanie zgody od ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

    W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały przez Radę Miasta Jordanowa o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury.

    Zamiar utworzenia Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej jest wynikiem dążenia do efektywniejszego wykonywania zadań Gminy w sferze kultury w szczególności poprzez uproszczanie struktur zarządzania oraz sprawniejszą organizację pracy w samorządowych instytucjach kultury – mając na względzie potrzeby i oczekiwania mieszkańców Miasta.

    Połączenie samorządowych instytucji kultury zapewni skoordynowanie działań w sferze kultury (tj. będą wykonywane przez jeden podmiot); zapewni sprawniejsze zarządzanie i podejmowanie działań zapewniających lepszy poziom usług i imprez organizowanych na terenie gminy. Zapewni także wydajniejsze i elastyczniejsze zarządzanie pracownikami oraz racjonalizację wydatków, przy tych samych zasobach kadrowych i materialnych.

    Obecnie Miejski Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Miejska w Jordanowie zlokalizowane są
w dwóch osobnych budynkach co generuje duże koszty w zakresie utrzymania obiektów. Połączone jednostki będą miały swoją siedzibę w odrestaurowanym budynku w centrum Miasta, którego remont zakończono w  maju 2021 r. Obiekt posiada zabytkową strukturę oraz dekoracje malarskie z XIX w., które decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie zostały wpisane do rejestru zabytków ruchomych.
W tym zakresie zarządzanie obiektem przez jedną jednostkę organizacyjną tj. utworzone Centrum Kultur i Biblioteki Miejskiej będzie dla tutejszego samorządu ekonomicznie efektywniejsze, a odwiedzającym Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej da możliwość zobaczenia unikatowych na skalę Małopolski zabytkowych malowideł.

    Dzięki połączeniu załóg pracowniczych możliwa jest sprawniejsza organizacja zastępstw i kierowania pracowników do wykonywania usług/prac wymagających w danym momencie większego zaangażowania (np. przy organizowaniu imprez kulturalnych).

    Obecnie funkcjonujące instytucje posiadają podobną strukturę organizacyjną. Po połączeniu nastąpi ograniczenie liczby pracowników zarządzających i w efekcie zmniejszenie ponoszonych wydatków osobowych.

    Dzięki połączeniu z jednej strony nastąpi obniżenie kosztów operacyjnych/ administracyjnych, a z drugiej – zwiększenie środków finansowych na bezpośrednią działalność kulturalną i czytelniczą; przyczyni się także do większej promocji korzystania z zasobów kultury, w tym promocji czytania książek.

    Połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań przez podlegające połączeniu instytucje i nie będzie miało wpływu na wykonywanie zadań określonych ustawą o bibliotekach, a jednocześnie przyczyni się także do zwiększenia nadzoru nad działalnością instytucji kultury.

    Z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury Centrum Kultury i Biblioteka Miejska przejmie mienie połączonych instytucji kultury oraz wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki połączonych instytucji kultury, w tym przejmie wszystkie wierzytelności i zobowiązania.

    Z uwagi na powyższe, połączenie jest w pełni uzasadnione merytorycznie i ekonomicznie.

Bacząc na cel połączenia instytucji kultury, wymagania stawiane bibliotekom publicznym, skutki prawne, finansowe i organizacyjne połączenia oraz ocenę wpływu połączenia na wykonywanie dotychczasowych zadań, w szczególności zadań biblioteki – należy podjąć uchwałę o zamiarze połączenia instytucji kultury, która jest w pełni uzasadniona.

Przewodniczący
Rady Miasta Jordanowa    

mgr Konrad Turchan

 

 

Obieszczenie o wyłożeniu zmian studium uwarunkowań

AGP..6721.2.2021.TK

Jordanów, 09.07.2021 r.

                Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa wraz prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 19.07.2021 r. do 09.08.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów oraz na stronie internetowej www.bip.malopolska.pl/umjordanow

                Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09.08.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, o godz. 10:30 z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi do projektu zmiany studium oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta Jordanowa w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2021 r. Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta Jordanowa.

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Burmistrz Miasta Jordanowa. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Jordanowa za pomocą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Oświadczenie

Rysunek

tekst

Zał 1a

Zał 1b

Zał 1c

Zał 2a

Zał 2b

Zał 2c