Ogłoszenia i komunikaty

W imieniu Prezesa i Spółki „Przykiec” informujemy, że z powodu niskiego stanu wody w ujęciu na Przykcu zdroje w mieście zostały zamknięte.
Prosimy mieszkańców o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą.

Informacja dla mieszkańców Miasta Jordanowa w zakresie preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego (węgla)

Na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) Miasto Jordanów informuje, że spółka NIWA s.j. Stanisław Głuc, 34-234 Osielec 777 prowadzi sprzedaż paliwa stałego (węgla) w ramach zakupu preferencyjnego dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie Miasta Jordanowa, realizowanego w oparciu o wyżej powołaną ustawę.

Do ceny paliwa, zgodnie z art. 4 ust. 9 ww. ustawy, nie będą doliczane żadne dodatkowe koszty i opłaty, za wyjątkiem kosztów transportu paliwa stałego z miejsca jego składowania do gospodarstwa domowego, w przypadku skorzystania z usługi transportu oferowanej przez ww. sprzedawcę.

Informujemy,  że zgodnie z ww. ustawą, do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692 i 1967).

Zakup węgla na ww. warunkach możliwy jest po przedstawieniu zaświadczenia, do którego pozyskania konieczne jest złożenie wniosku. W przypadku osób zamieszkałych na terenie Miasta Jordanowa, wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w Urzędzie Miasta Jordanowa na dzienniku podawczym (sekretariat) w dniach roboczych w godzinach pracy Urzędu. Gotowy do wypełnienia formularz wniosku mogą Państwo pobrać ze strony www.jordanow.pl lub w sekretariacie Urzędu. Wnioski o wydanie zaświadczenia przyjmowane są do dnia 15 kwietnia 2023 r. Zaświadczenia wydawane są w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wydanie zaświadczenia jest wolne od opłat.

 

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski

załączniki

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, z późn. zm,) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.)   z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

 Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 § 2

 Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia Komunalnego.    

  
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 Burmistrz Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski
Do pobrania: Wykaz nieruchomości (pdf 326 kb)


W ubiegłą sobotę (29 października) na jordanowskie planty powróciła po renowacji figura św. Jana Nepomucena, która uległa zniszczeniu w niedzielę Wielkanocną w wyniku kolizji drogowej.

 

W przypadku problemów z odtworzeniem materiału kliknik tutaj, aby pobrać wideo (mp4, 152Mb).

  Jordanów, dnia 03.11.2022 r.

   
Obwieszczenie
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta Jordanowa


            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Jordanowa Uchwały Nr XXXIII/304/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta Jordanowa zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/314/2022 z dnia 8 sierpnia 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Miasta Jordanowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonywaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

            Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wskazanym na załącznikach graficznych do Uchwały Nr XXXIII/304/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta Jordanowa zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/314/2022 z dnia 8 sierpnia 2022r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/304/2022 Rady Miasta Jordanowa z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Miasta Jordanowa oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2022 r.

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów lub elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Obowiązek informacyjny:

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Jordanowa. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Jordanowie znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://www.jordanow.pl/index.php/rodo

       Burmistrz Miasta Jordanowa
      Andrzej Malczewski

Podkategorie