Ogłoszenia i komunikaty

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach kolejnej edycji Programu pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023” realizowanego ze środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego.

Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Miasto Jordanów zamierza ubiegać się o wsparcie finansowe na realizację usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, w związku z czym, osoby zainteresowane
udziałem, spełniające warunki uczestnictwa w Programie lub ich opiekunowie, powinni dokonać wstępnego zgłoszenia.

Przyjmowanie wstępnych zgłoszeń prowadzone jest w terminie do dnia 8 listopada 2022 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie w następującej formie:
   • telefonicznie pod nr tel.: 18 26 75 573
   • mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   • tradycyjnie za pośrednictwem poczty na adres: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie 34-240 Jordanów, ul. 3 Maja 2
   • osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie 34-240 Jordanów, ul. 3 Maja 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30


1. Zgodnie z warunkami Programu adresatami są następujące osoby – uczestnicy programu:

   1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału
na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
   2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności lub
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

2. Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:
  1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
  5) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

3. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:
  1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
  2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie
wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
  3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.
Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom
niepełnosprawnym.

4. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we
wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

5. W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 3. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje powiat lub inny podmiot, któremu powiat zlecił realizację Programu, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 1 lub 2.

6. W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do
osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:
  1) zaświadczenie o niekaralności;
  2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
  3) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

7. Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:
  1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki,  wystawa);
  5) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

8. Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wydział Spraw Obywatelskich
WO-III.6250.1.71.2022


Kraków, dnia 26 października 2022 r.


                                                                                                                                              Gminy i Powiaty województwa małopolskiego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w związku z zaplanowanym na 13 listopada 2022 r. wejściem w życie nowej ustawy o dokumentach paszportowych i wynikającymi z niej koniecznymi zmianami
technicznymi, nastąpią ograniczenia w działalności wszystkich punktów paszportowych w okresie
od 8 do 13 listopada 2022 r.

Jednocześnie uprzejmie zawiadamiam, iż więcej informacji dotyczących załatwiania spraw paszportowych w okresie wdrażania nowych regulacji prawnych, w tym Rejestru Dokumentów
Paszportowych, można znaleźć w komunikacie opublikowanym pod adresem: 
https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=14371

Z poważaniem
mgr Lucyna Gajda
Dyrektor Wydziału


 20221026 paszporty

W związku z sytuacją dotycząca zaopatrzenia mieszkańców w węgiel i pojawiającymi się komunikatami rządowymi w sprawie systemu jego dystrybucji i sprzedaży z udziałem samorządów, Miasto Jordanów rozważa udział w programie „Samorządowy pakiet węglowy”.
Przewiduje on dystrybucje węgla po preferencyjnych cenach, których ostateczna wysokość zostanie ustalona na podstawie zapotrzebowania.

Informujemy, że jest to węgiel importowany w ilości 1.5 tony. Zainteresowanych zapraszamy do składania deklaracji w formie pisemnej, telefonicznej na sekretariat lub poprzez e-mail w trybie pilnym.

Wspomniany pakiet przysługuje osobom po pozytywnej weryfikacji dodatku węglowego oraz osobom, które węgla jeszcze nie zakupiły.

O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdrożył dla gmin z małopolski program “Ciepłe Mieszkanie”.
Program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Program jest skierowany do właścicieli lokali w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystających z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe.

Beneficjentem końcowym programu jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu lokalu mieszkalnego albo podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane: demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła (wyłącznie w przypadku wymiany źródła ciepła); zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym, zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym, dokumentacja projektowa.

Więcej informacji o programie:  https://www.wfos.krakow.pl/cieple-mieszkanie/

Właścicieli lokali mieszkalnym zainteresowanych skorzystaniem z programu prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Miasta w Jordanowie do dnia 07.11.2022 r. (pok. Nr 4a).


cieple.mieszkanie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie informuje, iż z powodu awarii nie działają połączenia telefoniczne.
Komunikacja zostanie przywrócona w najbliższym możliwym czasie.
Za utrudnienia przepraszamy.

Podkategorie