Ogłoszenia i komunikaty

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

AGP.746.1.2021

Jordanów, dnia: 07.06.2021 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256)

Burmistrz Miasta Jordanowa

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pani Krystyna Obajtek-Zajdel, Pani Małgorzata Miłek złożony 19 stycznia 2020 r

w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn.:

Rozbudowa mostu kolejowego od km 24,116 do km 24,133 zlokalizowanego w km 24,130 na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka,  dz. nr 5565/1, obr. 1 Jordanów,   j. ew. Jordanów

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy:AGP.746.1.2021) w Urzędzie Miasta Jordanowa, pokój 4a, ul. Rynek 1 wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 18 2691711

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

 • na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Jordanów (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
 • na stronie miasta Jordanowa: jordanow.pl

Ponadto, na podstawie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (zwanej dalej Kpa), informuje się, że:

 • Strona może działać przez pełnomocnika (art. 32 Kpa),
 • Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (art. 33 § 1 Kpa),
 • Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu (art. 33 § 2 Kpa),
 • Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo podpisem osobistym (art. 33 § 2a Kpa),
 • Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa
 • (art. 33 § 3 Kpa),
 • Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo podpisem osobistym (art. 33 § 3a Kpa),
 • Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi (art. 40 § 1 Kpa),
 • Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika (art. 40 § 2 Kpa),
 • Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 40 § 4 Kpa),
 • W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 5 Kpa),
 • W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego  (art. 41 § 1 Kpa),
 • W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 2 Kpa). 
Awaria wodociagu

Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców:

w dniu 08.06.2021  w godzinach od 13 do 17, z powodu prowadzonych prac na sieci wodociągowej mogą nastąpić przerwy w dostawie wody.

Wyłączeniem zostanie objęta ulica Mickiewicza od nr 42

Za utrudnienia przepraszamy

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Dnia 10 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Miasta za 2020 rok, sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2020 rok, informacji o stanie mienia Miasta.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przekazania dotacji z budżetu Miasta Jordanowa na sfinansowanie remontu pomieszczeń sanitarnych, warsztatowych oraz magazynu sprzętu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2021 rok.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jordanów.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy działki przy ul. Gen. Maczka.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki przy ul. 3 Maja.
 9. Informacja w sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny na rzecz Powiatu Suskiego części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy miasta Jordanów położonej w Jordanowie oznaczona jako działka nr 5970/2, znajdującej się w granicach ogrodzenia Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie.
 10. Informacja w sprawie ewentualnej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta Jordanów, położonej w Jordanowie przy ul. Mickiewicza, oznaczonej jako działka nr 3411/2.
 11. Sprawy bieżące.

 

Jordanów, 02.06.2021 r.

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

Dnia 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

 Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury za 2020 r.
 3. Informacja na temat. programu obchodów Dni Ziemi Jordanowskiej.
 4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2020 r. w zakresie: dz. 750 rozdz. 75075 „Promocja” i rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, dz. 801 „Oświata i wychowanie”, dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, dz. 926 „Kultura fizyczna i sport”.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Miasta Jordanowa na rok szkolny 2021/2022.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2020 rok.
 7. Sprawy bieżące.

Jordanów, 01.06.2021 r.

Badania aknietowe

Szanowni Mieszkańcy Jordanowa,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 02 czerwca 2021 r do 11 lipca 2021 roku, na terenie Miasta Jordanowa są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem Diagnozy społecznej - współczesne zagrożenia w środowisku lokalnym.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w Naszym Mieście.

Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusze ankiet internetowych są anonimowe i znajdują się w poniższych linkach.

O wypełnienie ankiet, prosimy dorosłych mieszkańców Miasta:

Diagnoza uzależnienia- mieszkańcy : https://jordanowmieszkancy.webankieta.pl/

Diagnoza przemocy - mieszkańcy : https://jordanowprzemoc.webankieta.pl/