Ogłoszenia i komunikaty

posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Dnia 14 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 13.30 w Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców
w budynku przy ul. Rynek 2 (sala na I piętrze) odbędzie się
posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Jordanowa na 2022 rok.
 3. Opracowanie planu pracy i kontroli Komisji na 2022 rok.
 4. Sprawy bieżące.

Jordanów,  07.12.2021 r.

posiedzenie Komisji Oświaty

Dnia 17 grudnia 2021 r. (piątek) o godz. 12.30 w budynku Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców,
w Jordanowie przy ul. Rynek 2 (sala na I piętrze) odbędzie się
posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Jordanowa na 2022 r. w zakresie dz.: 750 rozdz. 75075 „Promocja” i rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, dz. 801 „Oświata i wychowanie”, dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, dz. 926 „Kultura fizyczna i sport”.
 3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2022 r.
 4. Sprawy bieżące.

Jordanów,  08.12.2021 r.

posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa

Dnia 13 grudnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14.00
w Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców, w budynku przy ul. Rynek 2 (sala na I piętrze) odbędzie się
 posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej  Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 • Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 • Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta na 2022 rok w zakresie działów: 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna”, 855 „Rodzina”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.
 • Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji.
 • Opracowanie planu pracy Komisji na 2022 rok.
 • Sprawy bieżące.

Jordanów,  07.12.2021 r.

posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego

Dnia 20 grudnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 9.00
w Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców,
w budynku przy ul. Rynek 2 (sala na I piętrze) odbędzie się
posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Informacja o stanie realizacji inwestycji wykonywanych na terenie Miasta.
 3. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Jordanowa na 2022 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanów.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki (z infrastrukturą służącą do świadczenia usług wodno-kanalizacyjnych) Spółce z o.o. Wodociągi Jordanowskie.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki w Jordanowie przy ul. Kopernika.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Miasta Jordanów, położonego przy ul. 3 Maja 2 w Jordanowie.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Miasta Jordanów, położonego przy ul. 3 Maja 2 w Jordanowie.
 11. Opracowanie planu pracy Komisji na 2022 rok.
 12. Informacja na temat klastra energetycznego i farmy fotowoltaicznej.
 13. Sprawy bieżące.

Jordanów, 13.12.2021 r.

Ogłoszenie armir

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu  „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w terminie od dnia 10 grudnia 2021 r. do dnia 7 lutego 2022 r.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1152 oraz 2145) zwanego dalej, „rozporządzeniem wykonawczym”.

Pomoc przyznaje się rolnikowi, o którym mowa w art. 17 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1305/2013", jeżeli m.in.:

 • jest posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "gospodarstwem";
 • w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, zwanych dalej "zwierzętami gospodarskimi", z wyłączeniem chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Pomoc przyznaje się na operację polegającą na realizacji inwestycji, związanej z produkcją zwierzęcą w zakresie zwierząt gospodarskich, która zapewni m.in.:

 • dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” przyjętym na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, 784, 1564 oraz 1641), zwanym dalej „programem działań”, dotyczących warunków przechowywania:
 • nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub
 • kiszonek, przy czym ten rodzaj pomocy przysługuje wyłącznie młodemu rolnikowi na zasadach określonych przepisami rozporządzenia wykonawczego, lub
 • doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych, przy czym pomoc na operację obejmującą taką inwestycję przyznaje się w sytuacji, gdy w gospodarstwie są spełnione wymagania określone w programie działań dotyczące warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych, albo w przypadku, gdy operacja ta obejmuje również realizację inwestycji, która zapewni dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań, dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych wyprodukowanych w gospodarstwie.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z Instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.gov.pl/web/arimr.

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją jego wypełniania.

Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę:

 • w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, lub
 • za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji,
 • albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 oraz 2320).

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załączoną do wniosku dokumentacją może być złożony również w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952 oraz 1005), zgodnie z trybem określonym w art. 42b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2137), który przewiduje możliwość złożenia do Agencji wniosku o przyznanie pomocy oraz innych dokumentów w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (poz. 2320 z późn. zm.) na zasadach określonych w przepisach przejściowych, tj. art. 147 ust. 2 i 3 oraz art. 155 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Zgodnie z art. 147 ust. 2 i 3 oraz art. 155 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych doręczenie korespondencji na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, jest równoważne w skutkach prawnych z doręczeniem na elektroniczny adres do doręczeń do czasu zaistnienia obowiązku stosowania przez Agencję ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, tj. do dnia 1 stycznia 2023 r.

W ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa. W przypadku złożenia w ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy więcej niż jednego wniosku o przyznanie pomocy dotyczącego danego gospodarstwa, ARiMR rozpatruje wyłącznie wniosek, który wpłynął jako pierwszy. Na operacje objęte pozostałymi wnioskami Agencja nie przyznaje pomocy.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach § 13 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie zawierają danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium, nie przyznaje się punktów za to kryterium.

Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 50 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy.

Informacje na temat typu operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014–2020 udzielane są w OR ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.gov.pl/web/arimr i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84).