Ogłoszenia i komunikaty

miany w funkcjonowaniu parkingów

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że od dnia  1 grudnia 2021 r następują zmiany w funkcjonowaniu parkingów w Rynku.

Parkingi:

  • za Urzędem Miasta
  • przed Galerią Jordanowską
  • w rejonie ul. Mickiewicza i 3 Maja

 stają się  płatnymi parkingami niestrzeżonymi płatnymi od poniedziałku do soboty włącznie w godz. 830 do 1800

Parkingi:

  • przed pawilonem Gminnej Spółdzielni
  • dawny plac Bus

stają się strefą płatnego parkowania płatnymi od poniedziałku do piątku  włącznie w godz. 830 do 1800

więcej informacji w zakładkach SPP i PPN

mapa podziału parkingu

ZARZĄDZENIE Nr 49/2021

BURMISTRZA MIASTA JORDANOWA

z dnia 25.11.2021 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu

nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem


    

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, z późn. zm,) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990, z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

  • 1

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do oddania w najem, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  • 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia Komunalnego.    

  • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                             BURMISTRZ

                                                                    MIASTA JORDANOWA

                                                                     Andrzej Malczewski

załącznik do pobrania (doc. 41,50 KB)

AGP.6721.2.2021.TK                                                                         Jordanów, dnia 29.11.2021 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jordanów - zmiana tekstowa nr 1.

 Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jordanowa – zmiana tekstowa nr 1 wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 6.12.2021 r. do 28.12.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów oraz na stronie internetowej www.bip.malopolska.pl/umjordanow.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.12.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, o godz. 10.30 z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.

            Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy wnosić do  Burmistrza Miasta Jordanowa na adres Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.01.2022 r. 

            Zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia. 13.01.2022 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta Jordanowa.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Burmistrz Miasta Jordanowa. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Jordanowa za pomocą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

załączniki do pobrania (ZIP 257 KB)

Trzeci rok kadencji

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy

Za nami trzy lata kadencji,  w której pełnię, zaszczytną funkcję Burmistrza Miasta Jordanowa. Jak co roku, pragnę Państwu przedstawić najważniejsze zagadnienia ze sfery społecznej, inwestycyjnej i finansowej, które dotyczą Naszego miasta. Poniższe podsumowanie pozwoli zobrazować jak minął trzeci rok mojej kadencji oraz przedstawić plany na kolejne lata. 

Niewątpliwie zakończenie prac związanych z odrestaurowaniem budynku przy ul. Rynek 2 było największym sukcesem mijających miesięcy. Po początkowych zawirowaniach na obiekcie, które związane były z odkryciem zabytkowych malowideł z XIX w. oraz całkowitą zmianą koncepcji projektowej, udało się doprowadzić budynek do funkcjonalności, która spełnia nasze oczekiwania. Odrestaurowany budynek jest unikatem na skalę województwa małopolskiego, a odkryte i odnowione polichromie stanowią swoisty wehikuł czasu obrazujący budynek z czasów jego powstania. Odnowiona i zagospodarowana przestrzeń miejska wraz z budynkiem przy ul. Rynek 2 została doceniona i uwzględniona podczas wakacyjnej trasy Radia Kraków „Skarby Małopolski”. Obecnie w Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców przy ul. Rynek 2 odbywa się wiele wydarzeń społecznych i kulturalnych. Liczne spektakle dla dzieci, prelekcje dla dorosłych, wystawy oraz uroczystości miejskie odbywają się właśnie w tym obiekcie przy wspaniałej aranżacji zabytkowych polichromii. W budynku funkcjonuje już Biblioteka Miejska i czytelnia. Cieszy minie bardzo fakt, iż Jordanów i jego mieszkańcy w końcu doczekali się obiektu, którego zazdroszczą nam osoby odwiedzające i którym można poszczycić się na arenie całego województwa.

Kolejnym dużym wyzwaniem przed którym stanęliśmy w obecnym roku to proces legalizacji sieci wodno – kanalizacyjnej w aglomeracji Jordanów. Problem, który wyszedł przy samym końcu zadania zaskoczył wszystkich, lecz dzięki staraniom mam nadzieje, iż wkrótce zadanie zostanie dopuszczone do użytkowania i odebrane, a mieszkańcy zostaną podpięci do nowej sieci kanalizacyjnej. W tym miejscu warto nadmienić, iż w ramach środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zmodernizowano sieć wodociągową na ul. Kolejowej i rozbudowano nową nitkę wodociągu z ul. Mickiewicza w stronę ul. 3 Maja. Inwestycje takie są bardzo potrzebne Miastu oraz mieszkańcom gdyż dzięki nim polepsza się jakość dostarczanej wody, a jej eksploatacja jest dużo tańsza. Przy okazji wskazanej modernizacji sieci na ul. Kolejowej wykonano nowy chodnik, który w obecnej postaci pozwala na bezpieczną komunikację od Rynku aż po boisko sportowe LKS Jordan Jordanów. Poprawa komunikacji na tym odcinku miała dla mnie duże znaczenie, gdyż w przyszłym roku w obrębie boiska zaplanowane są dwa duże zadania inwestycyjne rozwijające bazę sportowo-rekreacyjną miasta tj. budowa ogólnodostępnego boiska typu orlik z oświetleniem i sztuczną nawierzchnią oraz budowa skateparku wraz z placem zabaw dla dzieci.

W tym roku udało się również zakończyć i odebrać długo wyczekiwaną przez mieszkańców inwestycje polegającą na budowie chodnika na ul. Malejowskiej.

W bieżącym roku zadbaliśmy o poprawę infrastruktury drogowej, kładąc nawierzchnię asfaltową na kilku odcinkach dróg gminnych (obecnie przygotowywane są kolejne projekty na realizacje w najbliższym czasie).

W ramach zadań budowlanych w przyszłym roku zaplanowano termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. To bardzo duże zadanie, na które pozyskane zostały środki w kwocie ponad 8 mln złotych. Dzięki dofinansowaniu możliwa będzie termomodernizacja obiektów oświatowych, budynku ośrodka zdrowia, Urzędu Miasta oraz ujęcia wody przy ul. Nad Skawą. Jest to bardzo ważne zadanie, do którego skrupulatnie się przygotowujemy.

Wieloletnie zaniedbania infrastrukturalne powodują, iż takie zadania muszą być wyjątkowo przemyślane aby przyniosły oczekiwany efekt. Dodatkowo mogę wspomnieć, że jesteśmy na etapie końcowym projektowania remontu stołówki szkolnej przy ulicy Kolejowej.

Modernizujemy również boisko sportowe przy „dawnym gimnazjum”, które zostanie wzbogacone o trybuny, tablice świetlne oraz plac wokół niego zostanie wybrukowany.

Na przyszły rok zaplanowano również zadania związane z szerokorozumianym rozwojem rekreacji na terenie Jordanowa. Wspomniany już skatepark z placem zabaw dla dzieci, wieża widokowa na Hajdówce oraz kontynuacja budowy ścieżek pieszo-rowerowych spowoduje, iż Jordanów zyska turystycznie jednocześnie promując walory urbanistyczne i krajobrazowe, które posiadamy.

Czynnikiem rozwojowym miasta nie są jedynie prowadzone zadania inwestycyjne. W obecnym roku dużą wagę kładę również na inicjatywy społeczne oraz pamięć o historii i wydarzeniach, które miały miejsce na naszym terenie. W tym zakresie przy współpracy z licznymi podmiotami w tym z Towarzystwem Miłośników Ziemi Jordanowskiej udało się odnowić upamiętnienia, które znajdują się na jordanowskich plantach. W dniu 1 września br. została uroczyście odsłonięta tablica poświęcona załodze pociągu pancernego nr 51 „Pierwszy Marszałek”, który w pierwszych dniach września 1939 r. brał udział w działania wojennych na naszym terenie. Jednocześnie zainicjowałem projekt oraz  realizację muralu ściennego na budynku w centrum miasta przy ul. 3 Maja, który w sposób obrazowy pokazuje wybrane aspekty historii naszego miasta. Uroczyste odsłonięcie muralu nastąpiło podczas obchodzenia uroczystości 11 listopada. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy przybyli na obchody Święta Niepodległości gdyż jest to  święto, o którym powinniśmy pamiętać i wspólnie je czcić.

W ramach inicjatywy społecznej w ostatnim czasie odbyło się międzypokoleniowe spotkanie w sali OSP Jordanów, które zostało przygotowane wspólnie z Radą Seniorów Miasta Jordanowa i cieszyło się dużym odzewem.

W ostatnim czasie brałem udział w zbiórce pieniędzy  na cmentarzu parafialnym, z której środki przeznaczone zostaną na renowacje zniszczonego i zaniedbanego pomnika z 1900 roku. Zawsze staram się wspierać inicjatywy Stowarzyszeń, które funkcjonują na terenie miasta. W ramach otwartych konkursów ofert dotowane są zadania z budżetu miasta związane z kulturą, sportem, ekologią, zdrowym trybem życia oraz wspieraniem seniorów. Uważam, iż takie inicjatywy są bezcenne i przyczyniają się do szerokorozumianej integracji mieszkańców.

W tym roku intensywnie starałem się promować również szczepienia przeciw COVID-19. Wspólnie z pracownikami Urzędu przeprowadziliśmy akcję promującą szczepienia, na którą środki udało się pozyskać z Urzędu Wojewódzkiego. Również w ramach współpracy z OSP z Kalwarii Zebrzydowskiej w Jordanowie możliwe było zaszczepienie się w mobilnym punkcie szczepień, który cieszył się dużym zainteresowaniem. W tym miejscu warto wskazać, że Miasto Jordanów wygrała w rządowym konkursie pt. „Najbardziej Odporna Gmina” dzięki czemu do budżetu miasta wpłynie nagroda w wysokości 1 mln złotych.

Ciekawą i nową inicjatywą jest niedawno podpisana umowa o współpracy między LKS Jordan Jordanów, a Akademią Mistrzów Cracovia, której byłem inicjatorem. W ramach współpracy już w najbliższym czasie, bo 5 grudnia na Mikołajki, ponad 80-ciu zawodników wraz z opiekunami pojadą na mecz Cracovii z Legią Warszawa, a trenerzy Jordana w przyszłości będą mogli wymieniać się doświadczeniem i doszkalać w klubie z Krakowa. 

Podsumowując trzeci rok kadencji nie można zapomnieć o czynnikach finansowych, które wpływają na budżet miasta a następnie na wszelkie powyżej opisane sfery działań zarówno tych inwestycyjnych jak i społecznych. W obecnym roku wiele samorządów boryka się z problemami finansowymi związanymi z panującą epidemią. Nasze miasto również odczuwa skutki ekonomiczne zaistniałej sytuacji. Niezależnie od powyższego, staraliśmy się tak bilansować dochody i wydatki, aby móc realizować założone cele. W tym zakresie cieszy fakt zajęcia II miejsca w grupie 236 gmin miejskich Miasta Jordanowa w rankingu finansowym samorządu terytorialnego w Polsce za rok 2020. Wysoko, bo na 103 pozycji wśród 2447 gmin z całego kraju plasują się również wydatki ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca według zestawienia GUS za rok 2020. Ten wynik dał miastu piąty wynik w małopolsce, a pierwsze w Powiecie Suskim!

W powyższym podsumowaniu pokrótce przedstawiłem Państwu najważniejsze zadania i inicjatywy, które w bieżącym roku miały miejsce. Zdaję sobie sprawę, że jeszcze wiele jest do zrobienia, ale wspólnie możemy osiągnąć każdy cel. Pragnę podziękować pracownikom Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych, szkół, przedszkola, instytucjom i wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój naszego pięknego miasteczka. Raz jeszcze dziękuje mieszkańcom za powierzone zaufanie.   

Burmistrz Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski

 

Jordanowski Komitet Ratowania Zabytkowych Nagrobków informuje, że odnawiany będzie pomnik Anieli Marfiak zmarłej w 1900 roku i jej córki zmarłej w pierwszej wiośnie życia.

Jeszcze raz dziękujemy.

Nadmieniamy, że jest to jeden z najstarszych pomników na jordanowskim cmentarzu.

Poprzednia zbiórka z 2019 roku została rozliczona w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

pomnik