Ogłoszenia i komunikaty

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, święta nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty, zwracam się do Was, Szanowni Państwo, z wyrazami szacunku za Wasz trud włożony w kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które są naszym największym narodowym skarbem.

 święta nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty, zwracam się do Was, Szanowni Państwo, z wyrazami szacunku za Wasz trud włożony w kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które są naszym największym narodowym skarbem.

Dobiegła końca realizacja projektu ” Tu działamy- tu mieszkamy- tu o środowisko dbamy”.  Dzięki realizacji zadania uczestnicy  mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności ekologicznej   w  zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, klimatu i zachodzących zmian klimatycznych, kształtowanie nawyków zmierzających do poprawy jakości powietrza, analizy środowiska wodnego jego zagrożeń oraz  możliwości ochrony , korzyści wynikających z segregacji odpadów, proekologicznych nawyków i zachowań. Uczniowie realizując poszczególne zadania projektu, w których stosowano różnorodne formy edukacyjne, aktywowani byli  do konkretnych praktycznych działań na rzecz środowiska przyrodniczego, kształtowano w nich także umiejętności dostrzegania zjawisk przyrodniczych oraz do poznawania środowiska naturalnego własnego regionu.

Projekt współfinansowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wartość projektu wynosiła 33 795,00 zł, przyznana dotacja w wysokości 27 036,00 zł.

wfos

Zawiadomienie

 

Burmistrz Miasta Jordanowa  zawiadamia, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. z 2020 poz. 1463) w dniu 23 września 2020 roku w Urzędzie Miasta Jordanowa  w pokoju nr 7, na okres 60 dni zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt Uproszonego planu urządzenia lasu dla lasów będących własnością Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie na lata 2021-2030

Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu zawiera opis i powierzchnię lasu, które będą podstawą do naliczenia podatku leśnego oraz zadania w zakresie gospodarki leśnej przewidziane do realizacji w latach 2021-2030. Lasy objęte projektem obejmują wyłącznie grunty własność Parafii w Jordanowie.

W terminie 30 dni od wyłożenia Projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, tj. do dnia 9 listopada 2020 r. zainteresowane osoby mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu w miejscu jego wyłożenia.

Projekt opracowany został na zlecenie Parafii w Jordanowie przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie, gdzie można uzyskać ewentualne wyjaśnienia (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 12 421 95 42).

Logo Ratusz

AGP.6845.5.2020

Jordanów, dnia: 08.10.2020 r.

 Burmistrz Miasta Jordanowa ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na wynajem części budynku położonego w Jordanowie przy ul. Piłsudskiego 1 usytuowanego na działkach ewid. nr 5862/1 i 5863, którego przedmiotem jest lokal o pow.  22,00 m2 .

 1. Oznaczenie nieruchomości: Działki nr 5862/1 i 5863 KR1B/00034690/1
 2. Powierzchnia nieruchomości: 22,00m2
 3. Opis nieruchomości: Lokal nr 4, Jordanów ul. Piłsudskiego 1
 4. Przeznaczenie w planie miejscowym: Teren zabudowy mieszkalno-usługowej MU2
 5. Termin zagospodarowania nieruchomości: Po rozstrzygnięciu przetargu
 6. Cena wywoławcza najmu: 720,00 zł miesięcznie +23%VAT
 7. Czas najmu: 3 lata od dnia zawarcia umowy
 8. Zasady aktualizacji opłat: coroczna
 9. Termin wnoszenia opłat: raz w miesiącu
 10. Informacje o przeznaczeniu nieruchomości: Najem pod działalność gospodarczą

z wyłączeniem działalności w zakresie:

- dystrybucji (obrotu i handlu) środków psychoaktywnych, nie objętych ustawą o przeciw działaniu narkomanii 

- gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskiej wygranej

Warunki przetargu:

 1. Nieruchomość będzie udostępniona do wglądu w terminie od 26.10.2020 r. -  30.10.2020 r. w godz. 12:00-14:00.
 2. Przetarg odbędzie się  w dniu 09.11.2020 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, Rynek 1, pokój nr 10.
 3. Wadium, które upoważnia do uczestnictwa w przetargu wynosi: 140,00 złotych i należy je wpłacić na konto bankowe Urzędu Miasta Jordanowa nr 86 8799 0001 0000 0000 8859 0024 w terminie do dnia 30.10.2020 r. do godz. 14:00.    
 4. Biorący udział w licytacji powinni posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość, dowód wpłaty wadium.
 5. Do oferowanej stawki czynszu doliczony będzie podatek VAT.
 6. Czynsz najmu nie obejmuje podatku od nieruchomości.
 7. Osoba, która wygra przetarg i uchyli się od podpisania umowy najmu w terminie 7 dni od daty przetargu, traci prawo do zwrotu wpłaconego wadium.       
 8. Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać telefonicznie : 18 26 91 711 – osoba odpowiedzialna Tadeusz Krawczyk

Informacje o nieruchomości:

 1. Nieruchomość zlokalizowana jest na działkach nr 5862/1, 5863 w Jordanowie przy  ul. Piłsudskiego 1, objęta księgą wieczystą
 2. KW nr KR1B/00034690/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej  Wydział Ksiąg Wieczystych. W opisanym budynku
 3. znajduje się lokal użytkowy nr 4 o powierzchni 22,00 m2
 4. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną i p-poż oraz c.o. zasilane z lokalnej kotłowni.  (lokal nie posiada instalacji c.o.) 
 5. Budynek znajduje się w strefie centralnej miasta (wejście od Rynku),
 6. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jordanowa przedmiotowy obszar stanowi teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej w obszarze śródmiejskim.(MU2)
 7. Nieruchomość wolna od obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń osób trzecich.

Warunki umowy:

 1. Nieruchomość winna by wykorzystywana do prowadzenia działalności w branży handlowej, gastronomicznej lub usługowej w godzinach od 6:00 do 22:00.
 2. Do czynszu najmu netto doliczony będzie podatek VAT zgodnie z przepisami.
 3. Czynsz płatny miesięcznie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca od dnia podpisania umowy.
 4. Czynsz najmu podlega waloryzacji co roku o wskaźnik wzrostu cen detalicznych i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS.    
 5. Czynsz najmu nie obejmuje podatku od nieruchomości.  
 6. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony do 3 lat.
 7. Wszelkie koszty remontu i przystosowania nieruchomości do prowadzenia działalności ponosi najemca w całości
 8. W trakcie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, najemcy nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów na remont budynku, czy tez zaliczenie ich w poczet czynszu lub odszkodowania za bezumowne zajmowanie nieruchomości. W przypadku rozwiązania umowy i przekazania nieruchomości Wynajmującemu, najemca pozostawia wszelkie nakłady na remont lokalu. Najemcy nie przysługuje za nie zapłata.
 9. Wynajmujący może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku jeżeli Najemca nie uiści czynszu najmu za co najmniej dwa pełne okresy płatności.
 10. Szczegółowe warunki najmu, prawa i obowiązki Najemcy i Wynajmującego określa umowa najmu lokalu użytkowego. 
 11. Wzór umowy najmu dostępny jest do wglądu na stronie internetowej: jordanow.pl. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.      

Burmistrz Miasta Jordanowa

 

Załączniki do pobrania

Logo Ratusz

 W ramach działań w zakresie poprawy jakości powietrza, w tym ograniczania niskiej emisji, która jest głównym źródłem szkodliwych pyłów w powietrzu, upoważnieni przedstawiciele Urzędu Miasta Jordanowa będą przeprowadzać kontrolę palenisk w domach indywidualnych. Kontrole prowadzone będą na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w ramach realizacji obowiązku wynikającego z zapisów Programu Ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego i tzw. "uchwały anty-smogowej".

Powyższe akty prawa miejscowego zobowiązują do przeprowadzenia określonej ilości kontroli palenisk domowych, w każdej gminie województwa małopolskiego. W trakcie czynności weryfikowany będzie rodzaj wykorzystywanego opału, jego jakość i sposób składowania. W sytuacji wykazania spalania odpadów, taki proceder zgłaszany jest na Policję celem ukarania w trybie mandatowym. Równolegle właściciele nieruchomości informowani będą o zapisach uchwały antysmogowej w tym o terminach wymaganej wymiany kotłów na paliwa stałe, niespełniających norm emisji.

Czego nie wolno palić!!!

Z zakazu spalania śmieci zdajemy sobie sprawę chyba wszyscy. Ale co można rozumieć jako śmieci? Oczywiście wszelakie odpady powstające w gospodarstwie domowym, np. pampersy, butelki, folie, reklamówki, opakowania po jogurtach, puszki, stare ubrania, buty, obierki, opakowania po farbach/lakierach, opony. Nie każdy ma świadomość, że nie wolno też spalać zabrudzonych, pomalowanych, impregnowanych desek – nie ma znaczenia czy były pomalowane wczoraj czy dziesięć lat temu. Meble i ich fragmenty to też odpady – nie wolno wrzucać ich do pieca! Spalać nie wolno też gazet,  kolorowych tekturowych opakowań (np. herbacie czy ciasteczkach), opakowań wielomateriałowych oraz bielonego papieru. 

Co ważne, należy też zwrócić uwagę na jakość spalanego węgla i drewna. Drewno nie może mieć wilgotności większej niż 20% (powinno być sezonowane min. 2 lata), natomiast w węglu frakcja o uziarnieniu 0-3 mm nie może przekroczyć 15% - wyklucza to możliwość spalania mułów, flotów i drobnego miału.

Zgodnie z przepisami (art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska) kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiązani są umożliwić przeprowadzanie kontroli. W szczególności dotyczy to umożliwienia kontrolującemu dokonania czynności, do których jest uprawniony, tzn.:

1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren;

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Natomiast zgodnie z art. 225 Kodeksu karnego: Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.