Ogłoszenia i komunikaty

Logo rada

Dnia 19 października 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13.30

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 • Informacja na temat działalności Przedszkola Miejskiego za rok szkolny 2019/2020.
 • Informacja na temat działalności Szkoły Podstawowej za rok szkolny 2019/2020.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi w roku 2021.
 • Sprawy bieżące.

Jordanów,  12.10.2020 r.

Logo rada

Dnia 20 października 2020 r. (wtorek) o godz. 13.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 • Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2020 rok
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Jordanowa.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 1685K Pcim-Łętownia-Jordanów ul. Gen. Maczka w Jordanowie”.
 • Zaopiniowanie projektu w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (w obszarze ul. Rapaczówka).
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (obręb Miasta).
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy działki.
 • Sprawy bieżące.

Jordanów, 14.10.2020 r.

Logo rada

Dnia 21 października 2020 r. (środa) o godz. 13.30

w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1,

w sali obrad - pok. nr 10

odbędzie się posiedzenie

Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej  Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 • Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 • Informacja na temat odbioru nieczystości stałych z gospodarstw domowych i od prowadzących działalność gospodarczą za okres I półrocza 2020 r.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
 • Informacja na temat przygotowania do akcji zimowego utrzymania dróg 2020/2021.
 • Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  12.10.2020 r.

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, święta nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty, zwracam się do Was, Szanowni Państwo, z wyrazami szacunku za Wasz trud włożony w kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które są naszym największym narodowym skarbem.

 święta nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty, zwracam się do Was, Szanowni Państwo, z wyrazami szacunku za Wasz trud włożony w kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które są naszym największym narodowym skarbem.

Dobiegła końca realizacja projektu ” Tu działamy- tu mieszkamy- tu o środowisko dbamy”.  Dzięki realizacji zadania uczestnicy  mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności ekologicznej   w  zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, klimatu i zachodzących zmian klimatycznych, kształtowanie nawyków zmierzających do poprawy jakości powietrza, analizy środowiska wodnego jego zagrożeń oraz  możliwości ochrony , korzyści wynikających z segregacji odpadów, proekologicznych nawyków i zachowań. Uczniowie realizując poszczególne zadania projektu, w których stosowano różnorodne formy edukacyjne, aktywowani byli  do konkretnych praktycznych działań na rzecz środowiska przyrodniczego, kształtowano w nich także umiejętności dostrzegania zjawisk przyrodniczych oraz do poznawania środowiska naturalnego własnego regionu.

Projekt współfinansowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wartość projektu wynosiła 33 795,00 zł, przyznana dotacja w wysokości 27 036,00 zł.

wfos