Ogłoszenia i komunikaty

Odśnieżanie kto
  • Zimowe utrzymanie dróg powiatowych ul. Przemysłowa , ul Kolejowa , ul Gen Maczka na terenie Miasta i Gminy Jordanów wykonuje Firma Usługowo – Handlowa „KOMBUD” 34-242 Łętownia ;
  • Zimowe utrzymanie drogi krajowej nr 28  3 Maja , ul. Piłsudskiego, ul. Zakopiańska  wraz z chodnika na terenie Miasta Jordanowa  wykonuje  GDDKiA rejon Wadowice;
  • Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Miasta Jordanowa wykonuje Firma Usługowo – Budowlana „TRANSCO” 34-242 Łętownia
Nieczynny PSZOK

Urząd Miasta informuje, że  w dniu 24 grudnia oraz 31 grudnia 2021r. punkt odbioru odpadów (PSZOK ) na ul. Kopernika  będzie nieczynny

posiedzenie Komisji Skarg

Dnia 21 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców
w budynku przy ul. Rynek 2 (sala na I piętrze) odbędzie się

posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie skargi na działania Burmistrza Miasta Jordanowa.
  3. Rozpatrzenie skargi mieszkańca.
  4. Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  14.12.2021 r.

Informacja o dniu wolnym od pracy

Urząd Miasta Jordanowa, informuje, iż w dniu 24 grudnia 2021 r. (piątek) będzie nieczynny.

W nagłych przypadkach pełniony będzie dyżur telefoniczny pod numerem: 515 783 835.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zarządzenie Nr 58/2021
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 15.12.2021 r.

w sprawie: ustalenia dnia wolnego w Urzędzie Miasta Jordanowa za święto przypadające w sobotę.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2021 r.poz. 1372, 1834.), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1282) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 16 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) zarządzam, co następuje:

§1. Ustala się dzień 24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r.

§ 2.Sprawy wymagające natychmiastowego załatwiania, niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom będą realizowane po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu na numer telefonu dyżurującego.

§ 3. Powyższą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przypomnienie o usuwaniu sopli i nawisów śnieżnych

Urząd Miasta przypomina właścicielom nieruchomości, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 1439 ze zm.) oraz uchwałą nr XXVI/244/2021 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 Listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa, - w okresie zimowym należy niezwłocznie usuwać z budynków i ich części sople, nawisy śnieżne stwarzające zagrożenie dla przechodniów oraz odśnieżać i posypywać chodniki położone wzdłuż posesji.