Jordanów dnia 16.05.2022r.

IRG.272.2.5.2022

Rozeznanie rynkowe /zapytanie ofertowe

Dotyczy: sukcesywna dostawa opału w postaci węgla kamiennego do budynków mienia komunalnego w Jordanowie

- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000,00

Zamawiający- Miasto Jordanów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań.

 1. Informacja o zamawiającym
  Miasto Jordanów
  Rynek 1
  34-240 Jordanów
  NIP 552-15-79-821
 2. Termin składania ofert do dnia :23.05.2022r. godzina 10,00
 3. Miejsce złożenia oferty Urząd Miasta Jordanowa  Rynek 1 , 34-240 Jordanów w kopercie z  adnotacją: Rozeznanie Rynkowe – „Sukcesywna dostawa opału w postaci węgla kamiennego  do budynków mienia komunalnego w Jordanowie”
 4. Oferent powinien wypełnić ofertę na formularzu cenowym załączonym do niniejszego zapytania w formie pisemnej załączając niezbędne certyfikaty jakości opału oraz  załączyć podpisany wzór umowy
 5. Zapoznać się z częścią opisową przedmiotu zamówienia.
 6. Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 7. Niniejsze zapytanie ofertowe realizowane jest w związku ze spełnieniem zasad  konkurencyjności dostaw.
 8. Otrzymane materiały będą wykorzystane do użytku wewnętrznego i mogą posłużyć do ewentualnego zawarcia umowy, która realizowana będzie od 01 czerwca 2022r. do 31 grudnia 2022r.
 9. Zakładamy, że materiały zostaną sporządzone i złożone na koszt Wykonawcy jak również przedstawiona w nich oferta cenowa będzie ważna przez okres co najmniej 30 dni.
 10. Opis przedmiotu zamówienia stanowi integralna część zapytania ofertowego.
 11. Osoba do kontaktu insp. IRG Urzędu Miasta -Szklany Zenon tel.18 26 91 708

Załączniki do pobrania (ZIP, 219KB)