Jordanów, 21.07.2021 r.

ZAMAWIAJĄCY:MIASTO JORDANÓW

NIP: 552 – 15 – 79 - 821

Regon: 491893227

Siedziba: Urząd Miasta Jordanowa, Rynek 1 34-240 Jordanów

 IRG.271.1.4.2021

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019) – dalej „Ustawy”, prowadzący postępowanie zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont Sali obrad  oraz wzmocnienie konstrukcji dachu zabytkowego budynku Ratusza w Jordanowie wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-789, na działce nr ewid.  5874

- Identyfikator postępowania: ocds-148610-efc893de-de58-11eb-b885-f28f91688073

-  Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00106077/01

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez negocjacji, tryb podstawowy – art. 275 pkt 1)

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania – art. 255 pkt 1) „Ustawy”: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:1)nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania – w przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta

 

Andrzej Malczewski

Burmistrz Miasta Jordanowa