Jordanów, dnia 24.08.2021 r.

MIASTO JORDANÓW
Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa
Rynek 1
34-240  Jordanów
tel.:   0 18 26 91 700, faks: 0 18 26 91 719
Adres skrzynki ePUAP: /43yycb05ux/skrytka
Adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c5b5d1f-ea1c-11eb-b885-f28f91688073

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00122602/01

Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001723/03/P

Wykonawcy w postępowaniu

Nr IRG.271.1.5.2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

            dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IRG.271.1.5.2021 Nazwa zadania: Remont Sali obrad  oraz wzmocnienie konstrukcji dachu zabytkowego budynku Ratusza w Jordanowie wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-789, na działce nr ewid.  5874.

 1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia  ofertę złożoną przez wykonawcę:
  DeS Henryk Dowgier, Anna Dowgier Sp. j.,
  ul. Kronikarza Galla 5/1,
  30-053 Kraków

  Uzasadnienie wyboru:
  Złożona przez ww. Wykonawcę oferta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 i następne ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji warunków zamówienia. 
 2. W prowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę:
  DeS Henryk Dowgier, Anna Dowgier Sp. j.,
  ul. Kronikarza Galla 5/1,
  30-053 Kraków

  Cena oferty: 308 939,72 zł netto 379 995,86 zł brutto
  Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 miesiecy
  - Cena -  60 pkt,
  - Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40 pkt,
  Łączna ilość punktów : 100,00 pkt
 3. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 4. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w terminie o którym mowa  w art. 308 ust 3 pkt 1) a Pzp.
 5. Środki ochrony prawnej
  Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Rozdziale XXIII Specyfikacji   Warunków Zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590