Polska-Jordanów: Usługi związane z odpadami

2021/S 196-510105

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

 Podstawa prawna:

 Dyrektywa 2014/24/UE

 Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 I.1)Nazwa i adresy

 Oficjalna nazwa: MIASTO JORDANÓW
Krajowy numer identyfikacyjny: PL219
Adres pocztowy: RYNEK 1
Miejscowość: JORDANÓW
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-240
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Żółtek
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel.: +48 182691700
Faks: +48 182691719
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://bip.malopolska.pl/umjordanow

 I.3)Komunikacja

 Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umjordanow

 Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

 Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

 Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

 I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

 Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 I.5)Główny przedmiot działalności

 Ogólne usługi publiczne

 Sekcja II: Przedmiot

 II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

 II.1.1)Nazwa:

 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Jordanowa

 Numer referencyjny: IRG.271.1.7.2021

 II.1.2)Główny kod CPV

 90500000 Usługi związane z odpadami

 II.1.3)Rodzaj zamówienia

 Usługi

 II.1.4)Krótki opis:

 Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych z:

 1) nieruchomości położonych na terenie Miasta Jordanowa, na których zamieszkują mieszkańcy,

 2)Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

 II.1.6)Informacje o częściach

 To zamówienie podzielone jest na części: nie

 II.2)Opis

 II.2.3)Miejsce świadczenia usług

 Kod NUTS: PL219 Nowotarski

 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 Jordanów, Małopolska, Polska

 II.2.4)Opis zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych z:

 1) nieruchomości położonych na terenie Miasta Jordanowa, na których zamieszkują mieszkańcy,

 2) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U 2021, poz. 888), zapisami uchwały Nr XI/125/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022, Uchwały XII/96/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa (zmienionej Uchwałą Nr XIX/164/2020 z dnia 21 grudnia 2020r w sprawie zmiany uchwały Nr XII/96/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 9 grudnia 2019r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa) oraz Uchwały XII/97/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia:

 1) Zamawiający i Wykonawca poprowadzą wspólną kampanię informacyjną na terenie Miasta Jordanowa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów,

 2) Na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych umową odbioru odpadów oraz miejsc do gromadzenia odpadów,

 3) Worki i pojemniki odbierane muszą być oznaczone naklejonymi unikalnymi kodami kreskowymi umożliwiającymi identyfikację adresu nieruchomości, z którego został odebrany worek oraz rodzaj frakcji. Zamawiający prowadzi dystrybucję kodów kreskowych przypisanych do danej nieruchomości, natomiast Wykonawca będzie zobowiązany do elektronicznego odczytu kodów podczas zbiórki – zgodnie z programem informatycznym posiadanym przez Zamawiającego.

 3. Charakterystyka Miasta Jordanowa:

 1) Powierzchnia: 2 100 ha.

 2) Liczba osób zamieszkałych: 4250

 3) Mieszkańcy zamieszkują w 17 budynkach wielorodzinnych (356 gospodarstw) oraz w 1193 budynkach jednorodzinnych.

 4. Dane charakteryzujące przedmiot zamówienia:

 1) przewidywana roczna ilość odpadów odebranych od mieszkańców w roku 2022– 1350Mg / rok.

 2) ilość odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Mieście Jordanowie oraz oddanych na PSZOK:

 a) w 2018 r. -1330,69 Mg,

 b) w 2019 -1414,16 Mg,

 c) w 2020 -1407,76Mg,

 d) w 2021 -1464,27Mg( średnioroczna na podstawie danych za okres I-VIII) , w tym

1. niesegregowane odpady komunalne 776,13 Mg

2. odpady wielogabarytowe 177,51 Mg

3. opakowania z tworzyw sztucznych 260,91 Mg

4. opakowania ze szkla 101,85 Mg

5. zużyte opony 20,19 Mg

6. zużyte urządze. elet i elektroniczne i inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawiarajace niebezpieczne składniki 16,86Mg

7. papier i tektura 12,69 Mg

8. gruz 14,07 Mg

9. leki 0,0 Mg

10.urzadzenia zawierające freony 0,0 Mg

11.lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rtec 0,0Mg

12.baterie i akumulatory inne niż wymienine w 20 01 33 0,0 Mg

13.bio odpady 84,06 Mg

Przedmiot zamówienia o którym mowa w pkt 1 - 4 został szczegółowo opisany w załączniku nr 8 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia zwanym dalej „OPZ”, jak również w Załączniku nr 9 Opis funkcjonowania PSZOK.Zamawiający wymaga aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności z OPZ, opisem funkcjonowania PSZOK, etyką zawodową oraz postanowieniami projektowanych postanowień umowy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium środowiskowe – emisja spalin / Waga: 42

Cena - Waga: 58

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2022

Koniec: 31/12/2022

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł. Szczeg. informacje dotyczące wadiumzawarte są w SWZ w pkt.16. W postępowaniu oferta oraz oświadczenia składane są za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego naminiPortalu. Klucz publ. niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dost. na miniPortalu

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. posiada:

 •  wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonego przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia,
 •  wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439).

 III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:

 1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w łącznej ilości nie mniejszej niż 1000 Mg, z tym zastrzeżeniem, że odbiór i zagospodarowanie tych odpadów było wykonywane w ciągu okresu nie dłuższego niż 12 następujących po sobie miesięcy.
 2. posiada co najmniej 3 samochody specjalne (śmieciarka) o konstrukcji zabezpieczającej przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującej oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, przystosowane do opróżniania pojemników o pojemnościach od 60 l do 1100 l.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 09/11/2021

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 07/01/2022

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 09/11/2021

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

Miasto Jordanów, Rynek 1, 34-240 Jordanów, pok nr 5

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

sierpień/wrzesień 2022

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)Informacje dodatkowe:

 1. Ofertę ( z wym. załącznikami) składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 2. Zawartość oferty:
  1. formularz oferty, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ wraz z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część oferty( zał. 1 a do SIWZ)
  2. jednolity dokument (JEDZ) , którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
  3. zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w sytuacji polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych;
  4. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy)
  5. dokument potwierdzający wniesienie wadium

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:

 1. wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonego przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia,
 2.  wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439).
 3.  Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym postaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem
 4.  Oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
 5.  Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp (tj. w jednolitym dokumencie JEDZ) w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 – 6 ustawy pzp - Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3do SWZ.
 6.  Wykazu usług- Załącznik nr 6 do SWZ
 7.  Wykazu sprzętu - Załącznik nr 7 do SWZ

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, Polska. URL:
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl.

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
 2.  Szczegółowe zapisy dotyczące środków ochrony prawnej zostały opisane w Dziale IX ustawy Pzp.
 3.  Odwołanie przysługuje na:
  1.  niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
  2.  zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
 4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
 5.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
 6.  Odwołanie wnosi się w terminie:
  1.  10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
  2.  15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
 7.  Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
 9.  W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
 10.  Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
 11.  Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
 12.  Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

 04/10/2021

Załączniki do pobrania (ZIP, 552KB)