Jordanów, dnia 03.11.2021 r.

MIASTO JORDANÓW

Rynek 1

34-240 Jordanów

Identyfikator postępowania: ocds-148610-b864d2a5-332e-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00242933/01

Wykonawcy w postępowaniu

Nr IRG.271.1.8.2021

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie art. 222 ust 5 ustawy  z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) informuje, że do upływu terminu składania ofert, w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp, którego przedmiotem jest Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników i placów na terenie Miasta Jordanowa w sezonie zimowym 2021/2022 , złożona została następująca oferta:

Nazwa wykonawcy:

FUB TRANSCO Adam Miernik

24-242 Łętownia 625

 1. Cena oferty: 336 773,38 ZŁ BRUTTO
 2. Czas reakcji (uruchomienia odśnieżania) 1 godzina
 3. Zdolności techniczne
  1. piaskarka i pług lekki na samochodzie ciężarowym – 1 szt.,
  2. pług  na ciągniku z posypywarką „rozrzutnikiem” – 3 szt.,
  3. koparko-ładowarka –  1szt.,
  4. równiarka – 1 szt.,
  5. samochód samowyładowczy – 1 szt.,
  6. szczotkę mechaniczną  –  1 szt.          
  7. zamiatarkę  - 1 szt.
 4. Czas, w jakim Wykonawca przystąpi do realizacji dodatkowych zleceń 4 godziny

Informacje o kwocie , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia :

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 222 pkt 4ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 260 000,00 zł brutto (informacje o  kwocie Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed upływem terminu otwarcia ofert) .