Jordanów 28.03.2022 r.

ZAMAWIAJĄCY:

MIASTO JORDANÓW

NIP: 552 – 15 – 79 - 821 Regon: 491893227

Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa Rynek 1 34-240 Jordanów NIP Urzędu Miasta Jordanowa: 735 – 10 – 26 – 201

 RGI.271.1.4.2022

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  1. dot.: Roboty budowlane pn.: Przebudowa stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jordanowie przy ul. Kolejowej
  2. identyfikator miniPortal:    259a5f4d-69cc-47f3-b485-fc1f45e8eaea
  3. Identyfikator postępowania: ocds-148610-97ae3aa6-9a33-11ec-80f8-1ad70aec7fa4
  4. Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00074536/01
  5. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez negocjacji, tryb podstawowy – art. 275 pkt 1)

RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 222 pkt 4ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 850 000,00 zł brutto /słownie : osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100/.

Andrzej Malczewski

Burmistrz Miasta Jordanowa