Jordanów, dnia 24.06.2022 r.

                                                                                                     

MIASTO JORDANÓW

Rynek 1

34-240 Jordanów

 

Identyfikator postępowania

bd18ea82-5d45-4587-88e3-54debe5d32d7                 Wykonawcy w postępowaniu

           Nr IRG.271.1.5.2022

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający na podstawie art. 222 ust 5 ustawy  z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) informuje, że do upływu terminu składania ofert, w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp, którego przedmiotem jest     Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Jordanowa Realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych , obejmująca  4 części  :

 

  • Część 1 :

1)       Budynek Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów;

2)       Budynek mienia komunalnego – Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 25, 34-240 Jordanów;

3)       Budynek NZOZ „Przychodnia w Jordanowie”, ul. 3 Maja 2A, 34-240 Jordanów;

       4)     Budynek Stacji Uzdatniania i Ujęcia Wody, ul. Nad Skawą 6, 34-240 Jordanów.

  • Część 2 : Budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1393, ul. Kolejowa 7, 34-240 Jordanów;
  • Część 3 :Budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1393, ul. Konopnickiej 2, 34-240 Jordanów;
  • Część 4 :sprawowanie nadzoru inwestorskiego

                              złożona została następująca oferty:

Nazwa wykonawcy:

PROKON” Andrzej Świerczek

 

Siedziba: ul.Kopernika 40

                34-240 Jordanów

 

Część 4 :sprawowanie nadzoru inwestorskiego

 

Cena oferty:

225 000,00 netto/słownie złotych : dwieście dwadzieścia  pięć tysięcy złotych 00/100

225 000,00 brutto /słownie złotych : dwieście dwadzieścia  pięć tysięcy złotych 00/100

 

Doświadczenie inspektora: 3 inwestycje

 

 

Informacje o kwocie , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia :

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 222 pkt 4ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to:

w  Dz. 700   rozdz. 70005    paragrafie   6050 w wys. 8 131 500,00 zł (środki własne:  813 150,00 zł   promesa  w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” : 7 318 350,00 zł) z podziałem na części :

  • Część 1 -    2 626 700,00 zł brutto ( środki własne : 262 670,00 zł  promesa  w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” :2364 030,00 zł)
  • Część 2 -     3 003 500,00  zł brutto( środki własne : 300 350,00 zł  promesa  w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” : 2 703 150,00 zł)
  • Część 3 -     2 341 800,00  zł brutto ( środki własne:  234 180,00 zł promesa  w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” : 2 107 620,00 zł
  • Część 4 -     159 500,00 zł brutto( środki własne:  15 950,00  promesa  w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” : 143 550,00 zł