Jordanów, 27.06.2022 r.

ZAMAWIAJĄCY:

MIASTO JORDANÓW

NIP: 552 – 15 – 79 - 821 Regon: 491893227

Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa Rynek 1

34-240 Jordanów

NIP Urzędu Miasta Jordanowa: 735 – 10 – 26 – 201

 IRG.271.1.5.2022

Identyfikator postępowania  bd18ea82-5d45-4587-88e3-54debe5d32d7

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.) – dalej: Ustawy, prowadzący postępowanie zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Jordanowa Realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  - zakresie wszystkich części tj.1-4. 

Część I-III

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania w zakresie części I-III   –

art. 255 pkt 1) Ustawy: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

  • nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty;"

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania w zakresie części I-III  – w przedmiotowym postępowaniu  na części 1-3 nie została złożona żadna oferta.

Część IV

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania w zakresie części IV  – art. 255 pkt 3) Ustawy: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) 3) cena  lub  koszt  najkorzystniejszej  oferty  lub  oferta  z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu naj-korzystniejszej oferty”

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania w zakresie części IV  – w przedmiotowym postępowaniu została złożone 1  oferta na część IV . Oferta z najniższą ceną w kwocie 225 000,00 zł brutto (słownie złotych: dwieście dwadzieścia piec tysięcy złotych 00/100 ),  przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie  części IV zamówienia tj. –– 159 500,00 zł brutto ( słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty.