Jordanów, dnia 28.07.2022 r.

                                                                                                     

Miasto Jordanów
Rynek 1
34-240 Jordanów

                                                                                    Wykonawcy w postępowaniu Nr IRG.271.1.10.2022

                                                                                     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

            dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: dotyczy postępowania: Budowa wieży obserwacyjno – widokowej z przeznaczeniem na cele ogólnodostępne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewid. Nr. 3915/1 w Jordanowie.  (Znak: IRG.271.1.10.2022)

Identyfikator postępowania miniPortal: 76fc80c1-f240-43f3-9e43-2a067b240702

1)     Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:


Aristo M. Kucia, D. Szlachta Sp. jawna
UL. Grunwaldzka 84, 32-065 Krzeszowice

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 i następne ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj.100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji warunków zamówienia. 

2)     W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 
     1.   Firma „Tatry” Janusz Kluzowicz
32-400 Myślenice, Słowackiego 30  

Cena oferty:
netto: 1 142 389,62 PLN
(słownie złotych: jeden milion sto czterdzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć i 62/100 zł )
VAT 262 749,61 PLN

brutto: 1 405 139,23 PLN (słownie złotych: jeden milion czterysta pięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć i 23/100 zł)
Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 m-cy

- Cena -  51,76 pkt

- Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40 pkt,

Łączna ilość punktów : 91,76

     
       2.   Aristo M. Kucia, D. Szlachta Sp. jawna
UL. Grunwaldzka 84, 32-065 Krzeszowice

Cena oferty:

netto: 985 505,97 PLN (słownie złotych dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięć złotych 97/100
VAT: 226 666,37 PLN
brutto: 1 212 172,34 PLN
(słownie złotych: jeden milion dwieście dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote34/100)

Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 m-cy

 - Cena -  60,00 pkt

- Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40 pkt,

Łączna ilość punktów : 100,00


     3.     Nowator SP Z O.O.
34-745 Spytkowice 722 a 

Cena oferty:

netto: 1 137 398,37 PLN ( słownie złotych : jeden milion sto trzydzieści siedem  tysięcy  trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 37/100)
VAT: 261 601,63 PLN
brutto: 1 399 000,00  PLN
(słownie złotych: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy  złotych 00/100)

Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 m-cy

- Cena -  51,98 pkt

- Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40 pkt,

Łączna ilość punktów : 91,98

 
    4.   KPINVESTMENT Spółka z o.o.
33-100 Tarnów, ul. Gliniańska 14

Cena oferty:
netto: 1 111 207,67 PLN
(słownie złotych : jeden milion sto jedenascie  tysięcy  dwieście siedem złotych 67/100)
VAT: 255 577,76 PLN

brutto: 1 366 785,43  PLN (słownie złotych: jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt  piec złotych 43/100)

 Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 m-cy

- Cena

- Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia ,

Łączna ilość punktów : Oferta odrzucona

 

3)     Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona jedna oferta: oferta złożona przez KPInvestment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 33-100 Tarnów, ul. Gliniańska 14

      Podstawa prawna: art. 226 ust. 1 pkt 5  ustawy PZP

Oferta KPINVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  została sporządzona niezgodnie z  przedmiarem stanowiącym załącznik do SWZ. 
Wykonawca w pozycjach kosztorysu: poz. 22,23,48,60,61,67, 68 wprowadził zmiany w zakresie wielkości oraz opisu robót stanowiące niezgodność z przedmiarem robót co powoduje konieczność odrzucenia w/w  oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy  PZP jako, że została sporządzona niezgodnie z warunkami zamówienia.

4)     Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego – w zakresie części I i II nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

 5)     Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Rozdziale XXIII Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.