Jordanów, dnia 23.09.2022 r.

                                                                                                    

Miasto Jordanów
Rynek 1
34-240 Jordanów

miniPortal Identyfikator postępowania
c038941f-3308-46c9-9b79-fa8ab92d94a9   

 

                                                                                 Wykonawcy w postępowaniu  Nr IRG.271.1.13.2022

 
Informacja z Otwarcia ofert 

Zamawiający na podstawie art. 222 ust 5 ustawy  z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) informuje, że do upływu terminu składania ofert, w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp, którego przedmiotem jest Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Jordanowie Znak postępowania IRG.271.1.13.2022, złożone zostały następujące oferty:

 
1.   Nazwa wykonawcy:

Firma Handlowo Usługowa „HYDROBUD” Janusz Kołton
Siedziba: Wysoka 181, 34 240 Jordanów    

Cena oferty:

Netto: 101 465,72 zł (sto jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 72/100)

Brutto: 124 802,84 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwa złote 84/100)

Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 miesięcy

 
2.   Nazwa wykonawcy:

Ekoinstal Sp zo.o.
Siedziba: ul. Przemysłowa 8 34-200 Sucha Beskidzka

Cena oferty:

Netto: 99 934,67 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote 67/100)

Brutto:122 919,64 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dziewiętnaście złotych 64/100)

Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 miesięcy

Informacje o kwocie , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia :

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 222 pkt 4ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: w  Dz. 400   rozdz. 40002   paragrafie   6050 w wys. 155 442,22 zł