Jordanów, 13.02.2023 r.

Zamawiający:

Miasto Jordanów

NIP: 552 – 15 – 79 - 821
Regon: 491893227

Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa Rynek 1
34-240 Jordanów
NIP Urzędu Miasta Jordanowa: 735 – 10 – 26 – 201

IRG.271.1.2.2023

 Informacja o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.) – dalej: Ustawy, prowadzący postępowanie zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Jordanowie, Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-d6d2f8c9-933a-11ed-b4ea-f64d350121d2 - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez negocjacji, tryb podstawowy – art. 275 pkt 1)

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania – art. 255 pkt 3) Ustawy: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) 3) cena  lub  koszt  najkorzystniejszej  oferty  lub  oferta  z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania – w przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 5 ofert. Oferta z najniższą ceną w kwocie 1 314 700,30   zł brutto (słownie złotych: jeden milion trzysta czternaście tysięcy siedemset złotych 30/100 ),  przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. –– 875 000,00 zł brutto (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty.

Andrzej Malczewski
Burmistrz Miasta Jordanowa